Przejęcie dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 19. Brygady Zmechanizowanej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.181

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2019 r.

DECYZJA Nr 148/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 19. Brygady Zmechanizowanej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 3-4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110), ustala się, co następuje:
§  1. 
19. 
Brygada Zmechanizowana:
1)
przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" (1939);
2)
otrzymuje wyróżniającą nazwę "Lubelska";
3)
przyjmuje imię gen. dyw. Franciszka Kleeberga.
§  2. 
Ustanawia się doroczne Święto 19. Brygady Zmechanizowanej w dniu 5 października.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.