Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.135

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 kwietnia 2014 r.

DECYZJA Nr 148/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) - w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych pododdziałów specjalnych, wchodzących w struktury Armii Krajowej, ustala się, co następuje:

1. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji Oddziału Dyspozycyjnego "A" Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.