Dz.Urz.MON.2018.159

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 października 2018 r.

DECYZJA Nr 133/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Dywizjon Przeciwlotniczy 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz pkt 1, 3 i 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) - ustala się, co następuje:
§  1.  Dywizjon Przeciwlotniczy 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 6. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1926-1939).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.