Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.39

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 31/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - ustala się, co następuje:

1. 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy i niżej wymienione pododdziały wchodzące w jego skład, przejmują i z honorem kontynuują tradycje jednostek przeciwlotniczych oraz oddziałów i pododdziałów rozformowanej 8. Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego:
1) Bateria Dowodzenia przejmuje tradycje:
a) 13. Samodzielnej Kompanii Łączności (1944 - 1946),
b) 28. Kompanii Łączności (1946 - 1949),
c) 28. Batalionu Łączności (1949 - 1967),
d) 13. Batalionu Łączności (1967 - 1994),
e) 8. Batalionu Dowodzenia (1994 - 2001);
2) 1. Dywizjon Przeciwlotniczy:
a) przejmuje tradycje 18. Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego (1978 - 2001),
b) otrzymuje wyróżniającą nazwę "Karkonoski";
3) 2. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 8. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej II Korpusu Polskiego (1942 - 1947),
b) 83. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 4. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1944 - 1945),
c) 88. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1957 - 1967),
d) 83. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1967),
e) 83. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1967 - 1994),
f) 28. Pułku Piechoty (1944 - 1958),
g) 82. Pułku Zmechanizowanego (1958 - 1967),
h) 28. Pułku Zmechanizowanego (1967 - 1990);
4) 3. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 3. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Wilna (1926 - 1939),
b) 3. Karpackiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1942 - 1947),
c) 32. Budziszyńskiego Pułku Piechoty (1944 - 1950),
d) 32. Budziszyńskiego Pułku Zmechanizowanego (1950 - 1994),
e) 8. Brygady Zmechanizowanej (1994 - 1998),
f) 22. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1955, 1957 - 1967),
g) 124. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1955 - 1957, 1967 - 1995),
h) 3. Pułku Przeciwlotniczego im. Włodzimierza Juliusza Ludwiga (1996 - 2010);
5) 4. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 12. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951 - 1955),
b) 125. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1955 - 1957),
c) 55. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1974 - 1993),
d) 55. Pułku Przeciwlotniczego (1993 - 2001),
e) 34. Pułku Artylerii Lekkiej (1945 - 1951),
f) 4. Pułku Artylerii Haubic (1951 - 1957),
g) 34. Pułku Artylerii (1958 - 1967),
h) 4. Pułku Artylerii (1967 - 1994),
i) 4. Pułku Artylerii Mieszanej (1994 - 2001);
6) Batalion Logistyczny przejmuje tradycje:
a) 8. Dywizjonu Samochodowego (1919 - 1935),
b) 8. Batalionu Pancernego 1935 - 1939),
c) 14. Samodzielnej Kompanii Samochodowej (1944 - 1949),
d) 41. Samodzielnej Kompanii Samochodowej (1944 - 1955),
e) 19. Batalionu Saperów (1944 - 2001),
f) 31. Batalionu Transportowego (1955 - 1970),
g) 8. Batalionu Zaopatrzenia (1970 - 2001);
2. Tracą moc:
1) decyzja Nr 367/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez dywizjony 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz przejęcia nazwy wyróżniającej przez 1. Dywizjon Przeciwlotniczy tej jednostki (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 211);
2) decyzja Nr 236/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 187).
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.