Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.221

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2013 r.

DECYZJA Nr 247/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 września 2013 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22 poz. 327), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych szkół, pododdziałów i oddziałów przeciwlotniczych - ustala się, co następuje:

1. 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy i niżej wymienione pododdziały wchodzące w jego skład, przejmują i z honorem kontynuują tradycje jednostek przeciwlotniczych:
1) 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 15. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1945),
b) 32. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 18. Dywizji Piechoty (1951-1956),
c) 133. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1956-1957 i 1963-1967),
d) 50. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1957-1963),
e) Szkoły Podoficerów Artylerii Przeciwlotniczej nr 6 (1957-1973),
f) 15. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1967-1994);
2) 1. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 2. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1926-1939),
b) 75. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1952 i 1965-1990),
c) 16. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1945),
d) 82. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 16. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1952-1965),
e) 2. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 2. Warszawskiej Dywizji Pancernej 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1945-1947),
f) 99. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1990-1996),
g) 2. Zachodniopomorskiego Pułku Przeciwlotniczego (1996-2010);
3) 2. Dywizjon Przeciwlotniczy:
a) przejmuje tradycje:
- 13. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 16. Dywizji Piechoty (1950-1967),
- 13. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 16. Kaszubskiej Dywizji Pancernej (1967-1992),
- 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego (1992-2011),
b) przyjmuje wyróżniającą nazwę "Elbląski";
4) 3. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 15. Baterii Artylerii Przeciwlotniczej (1939),
b) 8. Baterii Przeciwlotniczej 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1939),
c) 1. Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1943-1944),
d) 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1945-1946),
e) 1. Szkolnego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1945-1946),
f) 4. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951-1964),
g) 1. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1964-1967),
h) 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1967-1995),
i) 1. Modlińskiego Pułku Przeciwlotniczego (1996-2000).
2. Traci moc decyzja Nr 170/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji 2. Zachodniopomorskiego Pułku Przeciwlotniczego przez 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy w Gołdapi (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 10, poz. 134).
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.