Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.13.154

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 lipca 2008 r.

DECYZJA Nr 284/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 czerwca 2008 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Święta 3 Rejonowej Bazy Materiałowej w Łodzi

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) oraz pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych oraz symboliki wojskowej - ustala się, co następuje:

1. 3 Rejonowa Baza Materiałowa w Łodzi przejmuje dziedzictwo tradycji:
1) 1 Centralnej Składnicy Sprzętu Czołgowo-Samochodowego w Gałkówku (1967-2000);
2) 1 Składnicy Uzbrojenia i Amunicji w Regnach (1976-2000);
3) 9 Rejonowej Składnicy Kwatermistrzowskiej w Łodzi (1978-2000);
4) 9 Okręgowej Składnicy Materiałów Pędnych i Smarów w Niedźwiedziu (1997-2000);
5) 4 Rejonowej Składnicy Technicznej w Kłaju (1997-2004);
6) 12 Rejonowej Składnicy Kwatermistrzowskiej w Gliwicach (1997-2004),
2. Ustanawia się doroczne Święto 3 Rejonowej Bazy Materiałowej w Łodzi w dniu 24 czerwca.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.