Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.150

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 czerwca 2013 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. poz. 197, z późn. zm.1)), pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327), w celu zachowania chlubnego dziedzictwa zapisanego w tradycjach orężnych, ustala się, co następuje:

§  1. Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 1. Batalionu Łączności (1945),
b) 2. Batalionu Łączności (1945),
c) 2. Okręgowego Batalionu Łączności (1946-1950),
d) Węzła Łączności Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1950-1959),
e) Węzła Łączności Pomorskiego Okręgu Wojskowego - JW Nr 1046 (1959 -2002),
f) Garnizonowego Węzła Łączności (2003-2006),
g) Regionalnego Węzła Łączności (2007-2011);
2) przyjmuje imię gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety ZAWACKIEJ.
§  2. Dzień 18 października ustanawia się Świętem Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy.
§  3. Decyzja wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321, z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211, z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50, z 2011 r. Nr 14, poz. 196 oraz z 2012 r. poz. 384.