Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.28

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 18/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych oraz nadania imienia patrona Batalionowi Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690, z 2010 r. Nr 24, poz. 122 oraz z 2012 r. poz. 152) w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych - ustala się, co następuje:

1. Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 21. Warszawskiego Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" (1918-1944),
b) 30. Pułku Strzelców Kaniowskich (1918-1939),
c) 1. Samodzielnego Batalionu Samochodowego (1944-1945),
d) Szkolnej Kompanii Samochodowej Dowództwa Okręgu Wojskowego Warszawa (1945-1950),
e) 9. Kołobrzeskiego Batalionu Samochodowego (1950-1968),
f) 4. Kołobrzeskiego Pułku Zabezpieczenia Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1968-1994),
g) 3. Batalionu Dowodzenia Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1994-1998),
h) 3. Batalionu Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych (1999-2000),
i) 3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych im. ppor. Stefana Szuby (2000-2012);
2) przejmuje sztandar rozformowanego 3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych im. ppor. Stefana Szuby;
3) otrzymuje imię ppor. Stefana Szuby.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.