Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.166

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2014 r.

DECYZJA Nr 203/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 maja 2014 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanego 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania oraz nadania imienia patrona i ustanowienia Święta 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690, z 2010 r. Nr 24, poz. 122, z 2012 r. poz. 152 oraz z 2013 r. poz. 875) oraz w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013 r. poz. 387), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych - ustala się, co następuje:

1. 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania;
2) przejmuje sztandar 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania;
3) otrzymuje imię gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.
2. Ustanawia się Święto 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w dniu 22 kwietnia.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.