Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.36

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 27/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 22. Batalionu Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej, nadania wyróżniającej nazwy, używania oznaki rozpoznawczej, proporczyka i kełefu oraz ustanowienia Święta 22. Batalionu Piechoty Górskiej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690, z 2010 r. Nr 24, poz. 122 oraz z 2012 r. poz. 152) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) i pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - dla zachowania chlubnych tradycji orężnych "Karpatczyków", ustala się, co następuje:

1. 22. Batalion Piechoty Górskiej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 49. Huculskiego Pułku Strzelców 11. Karpackiej Dywizji Piechoty (1919-1939),
b) 11. Karpackiej Dywizji Piechoty (1919-1939),
c) Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940-1942),
d) 3. Dywizji Strzelców Karpackich (1942-1947),
e) 22. Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej (1992-2001),
f) 22. Karpackiej Brygady Piechoty Obrony Terytorialnej (2002-2007),
g) 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej (2007-2008);
2) przejmuje sztandar 22. Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej w Kłodzku;
3) przyjmuje wyróżniającą nazwę "Karpacki";
4) przejmuje oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej.
2. Dowódca 22. Batalionu Piechoty Górskiej przejmuje kełef - tradycyjny znak dowódców górskich jednostek wojskowych.
3. Ustanawia się Święto 22. Batalionu Piechoty Górskiej w dniu 3 maja.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.