Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.69

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 62/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania wyróżniającej nazwy Kompanii Transportowej Batalionu Logistycznego 10. Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych - ustala się, co następuje:

1. Kompania Transportowa Batalionu Logistycznego 10. Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) służb zaopatrzenia 4. Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego (1944-1945):
- 4. Kompanii Samochodowo-Transportowej,
- 4. Piekarni Polowej,
b) oddziałów zaopatrywania 4. Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1945-1947):
- 20. Dywizyjnej Kompanii Zaopatrzenia,
- 7. Kompanii Zaopatrywania,
- 8. Kompanii Zaopatrywania,
- 12. Kompanii Zaopatrywania,
c) 4. Krośnieńskiego Batalionu Zaopatrzenia (1966-2012);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę "Krośnieńska".
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.