Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadanie nazwy wyróżniającej 1 Bazie Lotniczej w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.11.131

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 2007 r.

DECYZJA Nr 237/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania nazwy wyróżniającej 1 Bazie Lotniczej w Warszawie

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - dla upamiętnienia bohaterskich czynów żołnierzy Bazy Lotniczej Armii Krajowej "Łużyce" oraz podkreślenia dziedziczenia tradycji Bazy przez 1 Bazę Lotniczą w Warszawie - ustala się, co następuje:

1.
1 Baza Lotnicza w Warszawie:
1)
przejmuje dziedzictwo tradycji Bazy Lotniczej Armii Krajowej "Łużyce";
2)
przyjmuje nazwę wyróżniającą "Baza Lotnicza Armii Krajowej «Łużyce»".
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.