Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2018.77

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie przeglądu wytworzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego materiałów zawierających informacje niejawne

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000,1083 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Przeprowadza się przegląd wytworzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym dalej "Ministerstwem", materiałów zawierających informacje niejawne, zwanych dalej "materiałami niejawnymi", w celu:
1) ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669);
2) dokonania w razie potrzeby zmiany lub zniesienia klauzuli tajności materiałów niejawnych.
§  2. 
1.  W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1, powołuje się w Ministerstwie Komisję do spraw materiałów niejawnych, zwaną dalej "Komisją".
2.  W skład Komisji wchodzą:
1) Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą;
2) Główny Specjalista ds. Koordynacji Przygotowań Obronnych Wydziału Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
3) Kierownik Kancelarii Tajnej.
§  3. 
1.  Komisja, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, przedłoży, w formie protokołu, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, spis materiałów niejawnych, w stosunku do których ustały lub zmieniły się ustawowe przesłanki ochrony wraz z propozycją odpowiednio zniesienia lub zmiany klauzuli tajności tych materiałów.
2.  Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  4. 
1.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podejmuje decyzję w sprawie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności materiałów niejawnych wymienionych w protokole, o którym mowa w § 3.
2.  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych informuje pisemnie o zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności materiałów niejawnych odbiorców tych materiałów.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZATWIERDZAM

Data, podpis, pieczęć

WZÓR

PROTOKÓŁ

z przeglądu wytworzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego materiałów zawierających informacje niejawne

Komisja w składzie:

1) ............................................................. - Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą;

2) ............................................................. - Główny Specjalista ds. Koordynacji Przygotowań Obronnych Wydziału Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

3) ................................................................ - Kierownik Kancelarii Tajnej;

w dniach ........................................................... dokonała przeglądu wytworzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego materiałów zawierających informacje niejawne, w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000,1083 i 1669).

Przegląd obejmował materiały niejawne za lata: ..................................................................,

w tym teczki aktowe spraw zakończonych.

Komisja przedkłada spis materiałów niejawnych:

1) w stosunku do których ustały ustawowe przesłanki ochrony i proponuje dokonać zniesienia klauzuli tajności z tych dokumentów (załącznik nr 1 do protokołu);

2) w stosunku do których zmieniły się ustawowe przesłanki ochrony i proponuje dokonać zmiany klauzuli tajności tych materiałów (załącznik nr 2 do protokołu);

3) w stosunku do których proponuje utrzymanie klauzuli tajności (załącznik nr 3 do

protokołu).

Podpisy członków Komisji:

1) ...........................................

2) ...........................................

3) ...........................................

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).