Przedsięwzięcia związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 27 lipca 2006 r.
w sprawie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się zakres przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do militaryzacji, szczegółowe zasady i tryb ich wykonywania, organy odpowiedzialne za ich realizację oraz sposób zabezpieczenia potrzeb sprzętowych i materiałowych dla jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707).
§  2. 1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o jednostkach przewidzianych do militaryzacji - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wykonujące zadania w zakresie działów administracji rządowej - środowisko i gospodarka wodna, wymienione w Protokole ustaleń Nr 37/2009 z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r.
§  3.
Zakres przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do militaryzacji obejmuje następujące zadania:
1)
opracowywanie projektów struktur organizacyjnych i etatów jednostek zmilitaryzowanych oraz tabel i norm należności sprzętu, urządzeń oraz środków materiałowych dla tych jednostek;
2)
opracowywanie projektów programów szkolenia oraz organizowanie i nadzorowanie szkolenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji;
3)
opracowywanie projektów planów kontroli oraz organizowanie kontroli stanu przygotowań do objęcia militaryzacją jednostek przewidzianych do militaryzacji;
4)
prowadzenie spraw dotyczących gotowości do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;
5)
programowanie przygotowań obronnych jednostek przewidzianych do militaryzacji;
6)
koordynacja przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.
§  4. 2
1.
Zadania, o których mowa w § 3, wykonuje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska właściwej w sprawach obronnych, przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Środowiska.
2.
Zadania o których mowa § 3 pkt 4 i 6:
1)
w stosunku do jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przewidzianych do militaryzacji, z wyłączeniem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wykonuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;
2)
w stosunku do jednostek nadzorowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przewidzianych do militaryzacji, wykonuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
§  5. 3
1.
Zasady współdziałania jednostek przewidzianych do militaryzacji z właściwymi terytorialnie innymi jednostkami organizacyjnymi określają kierownicy tych jednostek w uzgodnieniu z Dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska właściwej w sprawach obronnych w Ministerstwie Środowiska.
2.
Jednostki organizacyjne przewidziane do militaryzacji współdziałają z Dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska właściwej w sprawach obronnych w Ministerstwie Środowiska w sprawach związanych z przygotowaniem jednostek do militaryzacji.
3.
Jednostki organizacyjne przewidziane do militaryzacji, po decyzji Rady Ministrów o ich militaryzacji, zachowują dotychczasową podległość.
§  6.
1.
Liczba stanowisk służbowych jednostek podlegających militaryzacji nie może przekroczyć limitu określonego przez Radę Ministrów i ujętego w zestawieniu zadań w zakresie militaryzacji.
2.
Na potrzeby etatowe sprzętu, urządzeń oraz środków materiałowych jednostek przewidzianych do militaryzacji zalicza się środki będące na ich wyposażeniu.
3.
Uzupełnianie potrzeb sprzętowych, środków transportowych i maszyn prowadzi się zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081).
4. 4
Zakres planowanych świadczeń osobistych i rzeczowych kierownicy jednostek przewidzianych do militaryzacji - każdorazowo uzgadniają z Dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska właściwej w sprawach obronnych w Ministerstwie Środowiska.
5.
Nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w jednostce przewidzianej do militaryzacji odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. Nr 285, poz. 2847).
§  7.
Finansowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do militaryzacji w tym zabezpieczenie potrzeb sprzętowych i materiałowych jednostek przewidzianych do militaryzacji, w szczególności w zakresie środków transportowych, maszyn i urządzeń, które nie mogą być przydzielone w ramach świadczeń na rzecz obrony, a także sprzętu wojskowego i innego sprzętu specjalistycznego, jeżeli jest on przewidziany w etacie jednostki zmilitaryzowanej lub tabelach należności odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599).
§  8.
Gotowość do działania jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji powinna zostać osiągnięta do końca września 2006 r.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496.

1 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 27 z dnia 7 marca 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 41 z dnia 15 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.64) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 29 z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.09.1.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 45 z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.10.2.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2010 r.

2 § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 27 z dnia 7 marca 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 45 z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.10.2.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2010 r.

3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 27 z dnia 7 marca 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2008 r.
4 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 27 z dnia 7 marca 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2008 r.