Przedłużenie okresów ochrony dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową podpisanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.15.173

Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 2009 r.

DECYZJA Nr 265/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 sierpnia 2009 r.
w sprawie przedłużenia okresów ochrony dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową podpisanych przez Ministra Obrony Narodowej

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 25 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1.
Przedłuża się okresy ochrony dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą "poufne" lub klauzulą "zastrzeżone", określonych w załączniku do niniejszej decyzji.
2.
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych spowoduje uwzględnienie w urządzeniach ewidencyjnych zapisów o przedłużeniu okresu ochrony dokumentów, o których mowa w pkt 1.
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

ZAŁĄCZNIK 

Departament Strategii i Planowania Obronnego
Lp.PEŁNA NAZWA DOKUMENTUDATA WYTWORZENIAKLAUZULA TAJNOŚCINR DOKUMENTU WEDŁUG DZIENNIKA KORESPONDENCJIKOLEJNY OKRES OCHRONYUWAGI
Dokumenty oznaczone klauzulą "POUFNE"
1Wypisy z Planu Reagowania Obronnego RP26.01.2005 r.PoufnePf-9/Sek26.01.2015 r.
2Wypisy z Planu Reagowania Obronnego RP18.02.2005 r.PoufnePf-11/Sek18.02.2015 r.

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego WP

Lp.PEŁNA NAZWA DOKUMENTUDATA WYTWORZENIAKLAUZULA TAJNOŚCINR DOKUMENTU WEDŁUG DZIENNIKA KORESPONDENCJIKOLEJNY OKRES OCHRONYUWAGI
Dokumenty oznaczone klauzulą "ZASTRZEŻONE"
1Informacja Rozpoznawcza nr 01/0701.10.2007 r.ZastrzeżoneP-2/Z-359/0701.10.2011 r.
2Informacja Rozpoznawcza nr 02/0706.11.2007 r.ZastrzeżoneP2/Z-404/0706.11.2011 r.
3Informacja Rozpoznawcza nr 03/0730.11.2007 r.ZastrzeżoneP2/Z-439/0730.11.2011 r.
4Notatka ws. rozwoju sytuacji w Kosowie04.12.2007 r.Zastrzeżonewch.P2/Z- 2267/0708.06.2011 r.
5Sprawozdanie z Inspekcji CFE06.12.2007 r.ZastrzeżoneP2/Z-447/0706.12.2011 r.