Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1993.1.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lutego 1993 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 1993 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w grudniu 1992 r.

Ogłasza się:
1) w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85), iż przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej, łącznie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach) w grudniu 1992 r. wyniosło 3.854.463 zł i wzrosło w stosunku do listopada 1992 r. o 8,6%;
2) w związku z § 12 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu (Dz. U. Nr 97, poz. 479), iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej, łącznie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w grudniu 1992 r. wyniosło 3.880.959 zł.