Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1995.14.84

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 sierpnia 1995 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 sierpnia 1995 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1995 r.

W związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127 oraz z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 5, poz. 25) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1995 r. wynosiło 724,22 zł i wzrosło w stosunku do czerwca 1995 r. o 2,6%.