Przeciętne wynagrodzenie w 1999 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2000.2.25

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 marca 2000 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 lutego 2000 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 1999 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774 i Nr 72, poz. 801 i 802 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26 i Nr 9, poz. 118) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w 1999 r. wyniosło 1.706,74 zł.