Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1994.13.90

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 1994 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 października 1994 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1994 r.

1. Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1994 r. wyniosło 5.815,6 tys. zł i wzrosło w stosunku do sierpnia 1994 r. o 4,3%, a bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach wyniosło 5.784,9 tys. zł i wzrosło w stosunku do sierpnia 1994 r. o 4,6%.
2. Podane w ust. 1 wysokości wynagrodzeń stosuje się odpowiednio jako określane w aktach prawnych wynagrodzenia:

"w sferze produkcji materialnej",

"w sześciu podstawowych działach",

"w pięciu podstawowych działach".

3. Zastąpienie publikowanych dotychczas wynagrodzeń w układach, o których mowa w ust. 2, wynika z wprowadzenia od dnia 1 stycznia 1994 r. Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) i zastąpienia tą Klasyfikacją podziału według Klasyfikacji Gospodarki Narodowej (KGN).