Dz.Urz.GUS.2018.48

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 r. wyniosło 4921,39 zł.