Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1994.8.74

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 sierpnia 1994 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 sierpnia 1994 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1994 r.

1. Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1994 r. wyniosło 5.592,9 tys. zł i wzrosło w stosunku do czerwca 1994 r. o 0,9%, a bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach wyniosło 5.520,8 tys. zł i wzrosło w stosunku do czerwca 1994 r. o 3,5%.
2. Podane w ust. 1 wysokości wynagrodzeń stosuje się odpowiednio jako określane w aktach prawnych wynagrodzenia:

"w sferze produkcji materialnej",

"w sześciu podstawowych działach",

"w pięciu podstawowych działach".

3. Zastąpienie publikowanych dotychczas wynagrodzeń w układach, o których mowa w ust. 2, wynika z wprowadzenia od dnia 1 stycznia 1994 r. Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) i zastąpienia tą Klasyfikacją podziału według Klasyfikacji Gospodarki Narodowej (KGN).