Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2003 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2003.8.39

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 sierpnia 2003 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2003 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1326) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2003 r. wyniosło 2.342,71 zł.