Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2018.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2018 r.

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm. 1 ) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2018 r. wyniosło 4886,19 zł.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106, 138, 650 i 723.