Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1989.3.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lutego 1989 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 lutego 1989 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w roku 1988

1. Ogłasza się, iż w roku 1988:
1) przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 39, poz. 192)

- wynosiło 53.090 zł

2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej spółdzielni oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, o którym mowa w § 1 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 uchwały Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (M. P. Nr 19, poz. 162)

- wynosiło 50.355 zł

3) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej (Dz. U. Nr 4, poz. 24)

- wynosiło:

w sferze budżetowej 41.324 zł

w sferze produkcji materialnej 56.294 zł

4) wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (Dz. U. Nr 2, poz. 14), w porównaniu do roku poprzedniego

- wynosił 81,9%.

2. Ilekroć w przepisach obowiązującego prawa jest mowa o miesięcznym wynagrodzeniu w gospodarce uspołecznionej:

- przeciętnym lub średnim,

- przeciętnym bez wypłat z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej spółdzielni oraz nagród z zakładowego funduszu nagród,

- przeciętnym w sferze budżetowej lub w sferze produkcji materialnej

należy przez to rozumieć odpowiednio wysokość wynagrodzenia podaną w ust. 1 pkt 1-3, np. w odniesieniu do:

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionej bez wypłat z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej spółdzielni oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania absolwentów (Dz. U. Nr 53, poz. 234, z 1984 r. Nr 51, poz. 262 i z 1988 r. Nr 34, poz. 260),

- średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 lit. c i dalszych przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 47, poz. 237, z 1986 r. Nr 3, poz. 18, z 1987 r. Nr 36, poz. 206 i z 1988 r. Nr 33, poz. 241).

3. Dane liczbowe podane w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 są opublikowane w Monitorze Polskim.