B.I.LP.2018.11.161

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2019 r.

EP.0300.2.15.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  (tj. z 2017 r. Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), w związku z § 6 2  i § 8 ust. 1 pkt 2 3  Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 4  (Dz. U. Nr 134 poz. 692), zarządzam, co następuje:

§  1.  Wprowadzam do stosowania prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2019 r., stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.  Integralną część składową prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 1 (obok opracowań zbiorczych zał. nr 1), stanowią prowizoria:
- planów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (zał. nr 2);
- planu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zał. nr 3);
- planów zakładów o zasięgu krajowym (zał. nr 4).
§  3.  W okresie funkcjonowania prowizorium planu odpis podstawowy funduszu leśnego w nadleśnictwach dokonywany jest wskaźnikiem procentowym w wysokości 14,0% wartości sprzedaży drewna.
§  4. 
1.  Nakłady na środki trwałe (zakup, budowa lub modernizacja) w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych mogą być ponoszone przy zachowaniu płynności finansowej.
2.  Przy podejmowaniu decyzji o nakładach na środki trwałe należy uwzględnić efekty, które powinny być osiągnięte, m.in.: poprawa funkcjonalności działania jednostek organizacyjnych, obniżka kosztów, ochrona majątku Skarbu Państwa.
3.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor RDLP zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej, może centralizować część odpisów amortyzacyjnych i określać ich przeznaczenie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że "Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych".
4 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że "Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego".