Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 2014 r.

DECYZJA Nr 128
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. z 2013 r. poz. 8) postanawia się, co następuje:
§  1. Decyzja określa:
1) zakres informacyjny, rzeczowy i terytorialny zbioru danych ALERT;
2) wewnętrzną strukturę, właściwości i przeznaczenie zbioru danych ALERT;
3) procedury przetwarzania informacji w zbiorze danych ALERT, dostosowane do rodzaju wykonywanych zadań służbowych i ustawowych celów przetwarzania;
4) procedury nadawania, zmiany i cofania uprawnień do przetwarzania informacji w zbiorze danych ALERT oraz osoby upoważnione do takiego działania w imieniu Komendanta Głównego Policji.
§  2. Użyte w decyzji określenia i skróty oznaczają:
1) CBŚ KGP - Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji;
2) dokument źródłowy - dokument zawierający informacje wprowadzane do zbioru danych ALERT;
3) 1 WA CBŚ KGP - Wydział Analityczny CBŚ KGP;
4) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję;
5) zarządzenie - zarządzenie nr pf-634 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych, zmienione zarządzeniem nr pf-1292 z dnia 19 grudnia 2008 r. i zarządzeniem nr pf-671 z dnia 7 czerwca 2011 r;
6) 2 WAT CBŚ KGP - Wydział do Zwalczania Aktów Terroru CBŚ KGP.
§  3.
1. 3 Zbiór danych ALERT prowadzi się od dnia 12 listopada 2009 r. 4 w systemie teleinformatycznym, w WA CBŚ KGP.
2. Zbiór danych ALERT jest prowadzony w celu:
1) wykorzystywania zgromadzonych informacji podczas realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych ukierunkowanych na rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych;
2) koordynacji czynności służbowych wykonywanych przez policjantów pełniących służbę w CBŚ KGP;
3) uzyskiwania danych do prowadzenia analizy kryminalnej w sposób określony odrębnymi przepisami.
3. Do przetwarzania informacji w zbiorze danych ALERT stosuje się system teleinformatyczny opatrzony świadectwem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, wydanym w trybie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
§  4.
1. W zbiorze danych ALERT gromadzi się i przetwarza uzyskane podczas wykonywania czynności służbowych przez policjantów pełniących służbę w CBŚ KGP, na terytorium całego kraju i za granicą, informacje zawarte w następujących dokumentach źródłowych:
1) określonych w § 15, 17 i 19 zarządzenia decyzji o wszczęciu, przejęciu, przekazaniu lub zakończeniu rozpoznania operacyjnego;
2) określonych w § 25, 28 i 31 zarządzenia decyzji o wszczęciu, przejęciu, przekazaniu lub zakończeniu rozpracowania operacyjnego;
3) określonych w § 27 zarządzenia planów i aneksów do planów rozpracowań operacyjnych;
4) meldunków z realizacji sprawy operacyjnej/w postępowaniu przygotowawczym, sporządzanych według wzoru określonego w załączniku nr 1 do decyzji, zwanych dalej "meldunkami";
5) informacji dotyczących zdarzeń i osób mających związek z czynami noszących znamiona terroryzmu lub dokonanymi z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;
6) informacji uzyskanych w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej prowadzonej przez CBŚ KGP;
7) innych dokumentów wytworzonych w CBŚ KGP i zawierających dane uznane za przydatne do realizacji celów, o których mowa w § 3 ust. 4.
2. Przetwarzanie informacji w zbiorze danych ALERT odbywa się z zastosowaniem sposobów określonych w § 15 i 16 rozporządzenia.
3. Podawane w dokumentach źródłowych dane dotyczące krajowych osób fizycznych i podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego powinny zawierać informacje identyfikacyjne w postaci numerów PESEL, NIP, KRS lub REGON.
4. Podawane w dokumentach źródłowych dane dotyczące zagranicznych osób fizycznych i prawnych powinny zawierać informacje identyfikacyjne, zawierające w przypadku osób fizycznych, co najmniej imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo i narodowość, a w przypadku osób prawnych, co najmniej nazwę, adres siedziby i rodzaj prowadzonej działalności.
§  5.
1. Meldunek sporządza się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej. Opis zawarty w meldunku powinien być zwięzły, zrozumiały i spójny, odnoszący się wyłącznie do działań związanych z przeprowadzoną realizacją.
2. Meldunek powinien być sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym przez właściwego kierownika komórki organizacyjnej CBŚ KGP.
3. 5 Po sprawdzeniu, o którym mowa w ust. 2, meldunek w formie pisemnej przechowuje się w teczce prowadzonej sprawy operacyjnej, a meldunek w formie elektronicznej przesyła pocztą elektroniczną na adres WAT CBŚ KGP - w terminie do 3 dni po realizacji sprawy operacyjnej/w postępowaniu przygotowawczym.
§  6.
1. Nazwy zawierających meldunki plików w formacie Word zapisuje się podczas przesyłania pocztą elektroniczną według schematu "data sporządzenia meldunku, spacja, kryptonim sprawy operacyjnej, numer RSD".
2. Stosuje się następujące sposoby zapisywania nazw plików, o których mowa w ust. 1 (podano przykładową datę sporządzenia, kryptonim i numery RSD):
1) "2013-01-26 DYWAN 44-02" - meldunek dotyczący jednoczesnej realizacji sprawy operacyjnej i w postępowaniu przygotowawczym;
2) "2013-01-26 DYWAN 03-04" - meldunek dotyczący realizacji w tej samej sprawie operacyjnej z kolejnym wszczętym postępowaniem przygotowawczym;
3) "2013-01-26 19-03" - meldunek dotyczący realizacji w postępowaniu przygotowawczym;
4) "2013-01-26 DYWAN" - meldunek dotyczący realizacji w sprawie operacyjnej, której materiały przekazano do innej jednostki organizacyjnej Policji;
5) "2013-01-26" - realizacja informacji bez sprawy operacyjnej, materiały przekazano do innej jednostki organizacyjnej Policji.
§  7. 6 WAT CBŚ KGP po otrzymaniu z komórki organizacyjnej CBŚ KGP meldunku w formie elektronicznej przesyła go pocztą elektroniczną do:
1) 7 WA CBŚ KGP - w celu rejestracji w zbiorze danych ALERT;
2) właściwej rzeczowo ze względu na informacje zawarte w dokumentach źródłowych jednej z następujących komórek organizacyjnych CBŚ KGP:
a) Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej;
b) Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej;
c) Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej;
d) Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru.
§  8.
1. Policjant sporządzający dokument źródłowy jest odpowiedzialny za rzetelne i kompletne podanie uzyskanych informacji w tym dokumencie.
2. Policjanci CBŚ KGP są obowiązani niezwłocznie po wykonaniu czynności służbowych sporządzać dokumenty źródłowe i przekazywać w celu rejestracji w zbiorze danych ALERT.
3. Dokument źródłowy przed przesłaniem do rejestracji w zbiorze danych ALERT powinien być sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzony przez bezpośredniego przełożonego policjanta, który dokument sporządził.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do meldunków z realizacji sprawy operacyjnej/w postępowaniu przygotowawczym.
§  9.
1. Dokument źródłowy zwraca się bez rejestracji, jeżeli został sporządzony niezgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, wypełniony nieprawidłowo lub nieczytelnie albo informacje zawarte w dokumencie są powszechnie znane lub nieprzydatne do realizacji celów, o których mowa w § 3 ust. 2.
2. Informacje wprowadzone do zbioru danych ALERT mogą być modyfikowane w celu poprawienia omyłki pisarskiej, po konsultacji z wytwórcą dokumentu źródłowego.
§  10.
1. Informacje zgromadzone w zbiorze danych ALERT podlegają weryfikacji w sposób określony w § 32, 33 i 36 rozporządzenia.
2. Informacje uznane w wyniku weryfikacji za nieprzydatne lub zbędne do realizacji celów, o których mowa w § 3 ust. 2, usuwa się ze zbioru danych ALERT w sposób określony w § 34, 36 i 37 rozporządzenia.
§  11.
1. Policjanci i pracownicy CBŚ KGP korzystają z informacji przetwarzanych w zbiorze danych ALERT w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
2. 8 Policjanci CBŚ KGP nieuprawnieni do bezpośredniego dostępu do informacji przetwarzanych w zbiorze danych ALERT mogą korzystać z tych informacji za zgodą naczelnika WA CBŚ KGP, udzieloną na pisemny wniosek właściwego kierownika komórki organizacyjnej CBŚ KGP.
3. Policjanci pełniący służbę poza CBŚ KGP mogą korzystać z informacji przetwarzanych w zbiorze danych ALERT w ramach prowadzonych spraw dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej, za zgodą dyrektora CBŚ KGP udzieloną na pisemny wniosek właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji i w zakresie określonym przez dyrektora CBŚ KGP.
4. Informacje przetwarzane w zbiorze danych ALERT mogą być udostępniane podmiotom pozapolicyjnym uprawnionym do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
§  12.
1. Wniosek o dokonanie sprawdzenia, typowania lub analizy w zbiorze danych ALERT powinien zawierać:
1) znak sprawy lub liczbę dziennika;
2) imię i nazwisko, identyfikator kadrowy, numer telefonu policjanta lub pracownika sporządzającego wniosek;
3) dane jednostki lub komórki organizacyjnej Policji albo podmiotu, wnoszącego o udostępnienie informacji;
4) wskazanie informacji wnioskowanych do udostępnienia;
5) powód sprawdzenia, typowania lub analizy.
2. W przypadkach niecierpiących zwłoki informacje ze zbioru danych ALERT, w tym dane osobowe, mogą być udostępnione uprawnionemu policjantowi na podstawie ustnego wniosku zawierającego dane, o których mowa w ust. 1. Ustny wniosek potwierdza się wnioskiem pisemnym tak szybko, jak to jest możliwe w danych okolicznościach.
§  13.
1. Udostępnienie informacji ze zbioru danych ALERT jest rejestrowane.
2. Odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 1, udziela się w formie pisma kierowanego do wnioskującego.
§  14.
1. Upoważnia się dyrektora CBŚ do wykonywania czynności wchodzących w zakres funkcji administratora zbioru danych ALERT oraz administratora danych osobowych przetwarzanych w tym zbiorze.
2. Upoważnia się dyrektora CBŚ KGP i jego zastępców do wykonywania w imieniu Komendanta Głównego Policji następujących zadań:
1) nadawania, zmiany lub cofania uprawnień do przetwarzania informacji w zbiorze danych ALERT przez policjantów lub pracowników CBŚ KGP;
2) udostępniania informacji ze zbioru danych ALERT w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 3 i 4;
3) wyznaczania komisji do usunięcia danych osobowych ze zbioru danych ALERT.
3. 9 Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nadaje się, zmienia lub cofa w zakresie odpowiednim do wykonywanych indywidualnych zadań służbowych, na wniosek właściwego kierownika komórki organizacyjnej CBŚ KGP, opiniowany przez naczelnika WA CBŚ KGP pod względem technicznych i organizacyjnych możliwości realizacji.
4. W przypadku zmiany zakresu zadań służbowych policjanta lub pracownika CBŚ KGP uprawnionego do przetwarzania informacji w zbiorze danych ALERT dokonuje się odpowiedniej zmiany lub cofnięcia uprawnień do przetwarzania.
5. Wzór wniosku o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień do przetwarzania informacji w zbiorze danych ALERT stanowi załącznik nr 2 do decyzji.
§  15. 10 Do zadań naczelnika WA CBŚ KGP należy:
1) przekazywanie dokumentów źródłowych do właściwej komórki organizacyjnej CBŚ KGP:
a) po rejestracji w zbiorze danych ALERT,
b) bez rejestracji w zbiorze ALERT w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1;
2) udostępniania informacji ze zbioru danych ALERT w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 2;
3) nadzorowanie przetwarzania informacji w zbiorze danych ALERT.
§  16. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 11

MELDUNEK

(nazwa komórki organizacyjnej w CBŚ KGP) (miejscowość i data)

L.dz. .......................

DYREKTOR

CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO

KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

z realizacji sprawy operacyjnej/w postępowaniu przygotowawczym 12

1. Kryptonim ..................................................... nr rej. ..................................................................

2. RSD ................................................................ Ds. .....................................................................

3. Data i miejsce realizacji ..............................................................................................................

4. Komórki organizacyjne CBŚ KGP współdziałające w toku realizacji .......................................

.....................................................................................................................................................

5. Opis przeprowadzonych działań: ................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. Efekty osobowe realizacji:

a) dane osób zatrzymanych:

* nazwisko, imię, pseudonim, PESEL ............................................................................

* adres zameldowania/adres przebywania ......................................................................

* narodowość/obywatelstwo (dotyczy obcokrajowców) ................................................

* fałszywe dane osobowe oraz rodzaj i numer dokumentu, którym posługiwał się zatrzymany ...................................................................................................................

* zarzuty jakie zostały przedstawione zatrzymanemu ...................................................

* zastosowany środek zapobiegawczy ...........................................................................,

b) ilość przedstawionych zarzutów z art. 258 k.k.:

* ilość przedstawionych zarzutów z art. 258 § 1 lub § 2 k.k. ..........................................

* ilość zarzutów przedstawionych z art. 258 § 3 k.k. (osoba/zarzut) .............................

* ilość zarzutów przedstawionych z art. 299 k.k. ............................................................

* wysokość "wypranych" środków pieniężnych (wartość w złotych) ............................

7. Ujawniony przemyt towarów 13 :

a) rodzaj towaru (np. papierosy, paliwo, alkohol) ...................................................................

b) ilość (w sztukach/kg/litrach w przeliczeniu na czysty spirytus) .........................................

c) wartość uszczupleń Skarbu Państwa (wartość w złotych) ..................................................

8. Ujawnione fałszywe środki płatnicze:

* rodzaj .................................... nominał ................................. sztuki ......................................

9. Ilość zabezpieczonych narkotyków:

a) rodzaj/ilość zabezpieczonych narkotyków ..........................................................................

b) rodzaj/ilość zabezpieczonych prekursorów .........................................................................

c) przybliżona wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków/prekursorów ..............................................................................................................................................

d) ujawniono laboratorium .......................................................................................................

10. Uwagi 14 ......................................................................................................................................

11. W przypadku kolejnych realizacji należy dodatkowo podać:

Była to ....... realizacja w sprawie, ogółem w sprawie występuje ................... podejrzanych, którym przedstawiono ...................... zarzutów, w tym z art. 258 k.k. ..........., zastosowano łącznie ...................... tymczasowych aresztowań, ....................... dozorów Policji, ...................... poręczeń majątkowych na łączną kwotę ........................................................, łączna kwota zabezpieczonego mienia ........................................................................................, kwota łączna mienia odzyskanego ............................................................................................................................................................

Sporządził ..........................................................................

(stopień, imię i nazwisko, tel. służb.)

Zatwierdził ..........................................................................................

(kierownik komórki organizacyjnej CBŚ KGP)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  15 ZATWIERDZAM..........................................

(miejscowość i data)

Wniosek

o nadanie, zmianę lub cofnięcie* uprawnień do przetwarzania informacji i użytkowania zbioru danych ALERT

1. Dane użytkownika (konta)
Lp.Identyfikator kadrowyNazwiskoImięKomórka organizacyjnaUsunięcie kontaNowy użytkownik
1.
2.
3.
4.
5.
1.1. Razem wpisano: 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ użytkowników
2. Dostęp do serwera danych
Numer serweraNazwa serweraDozwolonyZabroniony
01CBŚ
02Archiwum
03Sentex
04Wydz.06
3. Uprawnienia dostępu
Numer uprawnieniaNazwa uprawnieniaDozwoloneZabronione
01Zarządzanie poleceniami
02Drukowanie poleceń/biuletynów przez MS Word
03Dodawanie załączników (plików) do rekordów
04Dostęp do audytu
05Zarządzanie sprawami
06Dostęp do spraw
07Ukrywanie rekordów
08Tworzenie rekordów
09Tworzenie duplikatów rekordów
10Usuwanie rekordów
11Obsługa Listy Wykluczonych w oknie Zabezpieczenia Rekordu
12Rozpowszechnianie informacji
13Modyfikacje rekordów
14Modyfikacje obiektów (ich struktury)
15Prawo ustawiania flagi na rekordzie
16Tworzenie powiązań
17Edycja katalogów
18Drukowanie rekordów
19Drukowanie rekordów przez MS Word
20Zakładanie ochrony treści rekordów
21Tworzenie zapytań stałych
22Wydawanie poleceń
23Wydawanie biuletynów
24Korzystanie z list rekordów
25Prawo do odzyskiwania rekordów
26Prawo przeszukiwania
27Prawo przeszukiwania bazy Poleceń
28Prawo przeszukiwania bazy Rozpowszechnianie
29Zmiana daty przeglądania i ochrony bez prawa do edycji
30Prawo do pobierania nowych wersji oprogramowania
31Prawo do uruchamiania automatycznych uaktualnień oprogramowania
32Zarządzanie zestawieniami (statystyki)
33Prawo dołączania do rekordów informacji nadzorcy
34Zarządzanie użytkownikami i grupami
35Zarządzanie folderami spraw
36Usuwanie powiązań do źródła
37Dostęp do Edytora Zapytań
38Dostęp do rozszerzenia zarządzania użytkownikami
koniec listy uprawnień

* niepotrzebne skreślić

..............................................................................................

(podpis Naczelnika Wydziału Analitycznego CBŚ KGP)

Wnioskuję:

......................................................................

(podpis bezpośredniego przełożonego)

wewn. nr ewid.__________

wersja dokumentu: 1.2

1 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a decyzji nr 155 z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2014 r.
2 § 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b decyzji nr 155 z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2014 r.
3 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 155 z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2014 r.
4 Zbiór danych ALERT został utworzony decyzją nr 187 Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie prowadzenia wewnętrznego zbioru informacji w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji, jako wewnętrzny zbiór informacji w rozumieniu § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach (Dz. U. Nr 170, poz. 1203). Decyzja ta z dniem 5 kwietnia 2013 r. traci moc obowiązującą z mocy prawa, na podstawie § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję.
5 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 155 z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2014 r.
6 § 7 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 lit. a decyzji nr 155 z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2014 r.
7 § 7 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 155 z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2014 r.
8 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 155 z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2014 r.
9 § 14 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 155 z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2014 r.
10 § 15 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 7 decyzji nr 155 z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2014 r.
11 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 decyzji nr 155 z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2014 r.
12 niepotrzebne skreślić
13 za wyjątkiem narkotyków i prekursorów
14 w przypadku wydania postanowienia o zabezpieczeniu mienia należy podać datę, nr Ds. prokuratora i kwotę na jaką dokonano zabezpieczenia (w pkt 11 podajemy kwotę łączną).
15 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 decyzji nr 155 z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2014 r.