Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.21 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 56), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) zarządzeniem nr 392 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 24);
2) zarządzeniem nr 112 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz. Urz. KGP poz. 11).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 zarządzenia nr 392 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 24), które stanowią:

"§ 2. Do przedsięwzięć teleinformatycznych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się postanowienia dotychczasowych przepisów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";

2) § 2 zarządzenia nr 112 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz. Urz. KGP poz. 11), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.",

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZARZĄDZENIE NR 441

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Zarządzenie określa formy i metody prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego.
§  2.
1. 2) Zarządzenie stosuje się do przedsięwzięć teleinformatycznych obejmujących projekty teleinformatyczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.3)), w ramach których uzyskany produkt będzie powiązany z policyjnym systemem teleinformatycznym.
2. Do przedsięwzięć teleinformatycznych, wymagających pilnej realizacji w wyniku nieplanowanych działań, spowodowanych w szczególności okolicznościami, których nie można było przewidzieć, nie stosuje się przepisów § 4 i 5.
§  3. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) BŁiI KGP - Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji;
2) komórka merytoryczna - wydziały BŁiI KGP, komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych, właściwe w zakresie produktu;
3) 4) produkt - system teleinformatyczny zakupiony, wybudowany lub zmodernizowany w ramach przedsięwzięcia teleinformatycznego z wyłączeniem urządzeń końcowych;
4) projekt teleinformatyczny - działania ograniczone czasem, budżetem i zasobami, podejmowane w celu wytworzenia produktu;
5) przedsięwzięcie teleinformatyczne - całokształt działań prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Policji obejmujących inicjowanie, przygotowanie, realizację i zakończenie projektu teleinformatycznego oraz przekazanie uzyskanego w wyniku tych działań produktu do eksploatacji;
6) 5) urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne (lub jego podzespół), dołączane bezpośrednio lub pośrednio, przeznaczone do zapewniania telekomunikacji z policyjnym systemem teleinformatycznym.

Rozdział  2

Przygotowanie założeń i zainicjowanie projektu teleinformatycznego

§  4. 6) 
1. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie działań, prowadzących do realizacji projektu teleinformatycznego, zwanego dalej "projektem", kierownik komórki merytorycznej w porozumieniu z użytkownikiem produktu, który zostanie wytworzony w wyniku realizacji projektu, sporządza studium wykonalności inicjujące projekt, zwane dalej "studium". Wzór studium określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Jeżeli w ramach projektu planowane są roboty budowlane, kierownik komórki merytorycznej załącza do studium:
1) program inwestycji opracowany stosownie do przepisów rozporządzenia wydanego na podstawie art. 116 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.7)), zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji oraz zaakceptowany przez Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji;
2) wycinek z planu inwestycyjnego Policji, opracowany przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, potwierdzający decyzję Zastępcy Komendanta Głównego Policji o wprowadzeniu zadania do planu oraz zapewnieniu finansowania inwestycji ze środków Komendy Głównej Policji, zwanej dalej "KGP";
3) dokument poświadczający finansowanie inwestycji z innego źródła.
3. Jeżeli projekt zakłada przetwarzanie danych osobowych lub informacji niejawnych, w treści studium zamieszcza się informację o konieczności uzyskania pozytywnej opinii:
1) administratora bezpieczeństwa informacji, w przypadku planowania przetwarzania danych osobowych;
2) inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, w przypadku planowania przetwarzania informacji niejawnych.
4. Opinie, o których mowa w ust. 3, zatwierdza pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych jednostki organizacyjnej Policji, w której znajduje się komórka merytoryczna inicjująca projekt przed rozpoczęciem realizacji następnego etapu.
§  5.
1. 8) Studium zostaje poddane ocenie przez BŁiI, które sporządza pisemną opinię.
2. 9) Wydanie przez BŁiI pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do zatwierdzenia studium przez:
1) Dyrektora BŁiI KGP lub osobę przez niego upoważnioną, jeżeli projekt jest finansowany ze środków KGP;
2) kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub osobę przez niego upoważnioną, jeżeli projekt jest finansowany ze środków pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej Policji.
3. 10) Dyrektor BŁiI przekazuje kierownikowi komórki merytorycznej studium wraz z opinią, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
4. Wskazany w studium termin związania pozytywną opinią nie może być dłuższy niż do końca następnego roku budżetowego.
5. 11) W czasie związania opinią BŁiI, zainteresowana komórka merytoryczna wnioskuje o zapewnienie środków finansowych na realizację projektu.
§  6. 12) BŁiI prowadzi i aktualizuje rejestr studiów.

Rozdział  3

Realizacja projektu

§  7.
1. Kierownik komórki merytorycznej, na podstawie zatwierdzonego studium oraz potwierdzenia zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu, opracowuje niezwłocznie wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej "wnioskiem".
2. Tryb sporządzenia i zatwierdzenia wniosku regulują przepisy odrębne.
3. W przypadku przedsięwzięć teleinformatycznych, o których mowa w § 2 ust. 2 do wniosku kierownik komórki merytorycznej dołącza:
1) dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2, jeżeli w ramach projektu planowane są roboty budowlane oraz
2) 13) opinie, o których mowa w § 4 ust. 3, jeżeli projekt zakłada przetwarzanie danych osobowych lub informacji niejawnych.
4. 14) W trakcie realizacji projektu użytkownik produktu monitoruje i ocenia stopień osiągniętych założeń oraz weryfikuje zgodność produktu z wymaganiami.
§  8. Jednostki organizacyjne Policji stosują własną lub ogólnodostępną metodykę w zakresie zarządzania projektem.
§  9. 15) Jeżeli w ramach projektu jest planowane przetwarzanie danych osobowych lub informacji niejawnych, wdrożenie produktu następuje po uzyskaniu przez kierownika komórki merytorycznej opinii, o których mowa w § 4 ust. 3.

Rozdział  4

Zakończenie przedsięwzięcia teleinformatycznego

§  10.
1. Zakończenie przedsięwzięcia teleinformatycznego następuje z dniem przekazania produktu do eksploatacji albo zaniechania działań prowadzonych w celu wytworzenia produktu.
2. W celu zakończenia przedsięwzięcia teleinformatycznego Komendant Główny Policji lub osoba przez niego upoważniona, Dyrektor BŁiI KGP lub kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub osoba przez niego upoważniona, powołuje komisję do odbioru przedmiotu zamówienia, zwaną dalej "komisją". Komisja sporządza i podpisuje protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest pozytywny wynik czynności kontrolnych przeprowadzonych przez komisję zgodnie z procedurą odbioru produktu.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub rozbieżności między produktem a opisem przedmiotu zamówienia zawartym w umowie, kierownik komórki merytorycznej umożliwia wykonawcy przystąpienie do ich niezwłocznego usunięcia, w celu dostosowania produktu do stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Usunięcie niezgodności lub rozbieżności, o których mowa w ust. 4 warunkuje przystąpienie do ponownego odbioru produktu.
6. Po dokonaniu odbioru produkt zostaje przekazany do eksploatacji na mocy decyzji Dyrektora BŁiI KGP albo osoby przez niego upoważnionej. Wzór decyzji określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
7. Decyzję w sprawie zaniechania działań prowadzonych w celu wytworzenia produktu podejmuje:
1) Dyrektor BŁiI KGP lub osoba przez niego upoważniona, jeżeli projekt jest finansowany ze środków KGP;
2) kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub osoba przez niego upoważniona, jeżeli projekt jest finansowany ze środków pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej Policji.
§  11.
1. Kierownik komórki merytorycznej przygotowuje plan podziału produktu otrzymanego w wyniku realizacji projektu, w celu sporządzenia dokumentów przychodowych potwierdzających przyjęcie na stan ewidencyjny składników majątku.
2. Plan podziału produktu zatwierdza:
1) Dyrektor BŁiI KGP lub osoba przez niego upoważniona, jeżeli projekt jest finansowany ze środków KGP;
2) kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub osoba przez niego upoważniona, jeżeli projekt jest finansowany ze środków pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej Policji.
3. Kierownik komórki merytorycznej jest odpowiedzialny za przejęcie i archiwizację dokumentacji zakończonego przedsięwzięcia teleinformatycznego.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  12. Do przedsięwzięć teleinformatycznych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się postanowienia decyzji nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 93).
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia16).

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 392 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 24), które weszło w życie z dniem 10 kwietnia 2009 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 28, poz. 143, Nr 5, poz. 13, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101 i 1529.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101 i 1529.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 112 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz. Urz. KGP poz. 11), które weszło w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Zarządzenie było poprzedzone decyzją nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 93), która traci moc na podstawie decyzji nr 264 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2008 r. uchylającej decyzję w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia teleinformatycznego w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 59).

Załącznik Nr  1

WZÓR

STUDIUM WYKONALNOŚCI NR_____

WZÓR

ZATWIERDZAM

…………………….

(pieczęć i podpis)

…………………….

(miejscowość, data)

L. dz.........

Egz. nr.......

I.

 Wprowadzenie

1. Terminologia i skróty

2. Opis przesłanek, z których wynika konieczność realizacji projektu oraz informacji istotnych dla trybu i zakresu wykonania projektu

II.

 Część ogólna

1. Cel projektu

2. Uzasadnienie realizacji projektu

3. Odwołania i odniesienia do przepisów prawnych i związanej dokumentacji

3.1. Czy funkcjonowanie produktu wymaga wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzenia do systemu prawa nowych aktów prawnych, w tym aktów prawa wewnętrznego ?

TAK/NIE1)

W przypadku pozytywnej odpowiedzi należy określić przepisy prawa i zakres niezbędnych zmian tych przepisów lub zaproponować wprowadzenie do systemu prawa określonego aktu prawnego.

3.2. Czy realizacja projektu uzależniona jest od przepisów prawa wewnętrznego obowiązujących użytkownika produktu ?

TAK/NIE1)

W przypadku pozytywnej odpowiedzi należy określić przepisy prawa determinujące realizację projektu.

III.

 Założenia organizacyjne i techniczne projektu

1. Stan istniejący oraz przesłanki projektu

1.1. Zakres projektu - realizowana funkcjonalność

1.2. Otoczenie - opis współpracy z policyjnymi i innymi niż policyjne systemami zewnętrznymi

1.3. Rozmieszczenie infrastruktury

1.4. Użytkownicy

1.5. Realizowane funkcje

1.6. Zasilanie energetyczne

2. Stan docelowy

2.1. Zakres projektu - wymagana funkcjonalność

2.2. Otoczenie produktu - opis współpracy z policyjnymi i innymi niż policyjne systemami zewnętrznymi

2.3. Rozmieszczenie infrastruktury (analiza możliwości)

2.4. Użytkownicy

2.5 Zasilanie energetyczne

2.6. Wymagane szkolenia

2.7. Komórki organizacyjne/osoby wymagane do przygotowania i realizacji projektu

2.8. Propozycje zagospodarowania wycofywanych z eksploatacji zasobów

2.9. Wymagana dokumentacja

IV.

 Możliwe warianty realizacji projektu

V.

 Rekomendowany wariant realizacji projektu

VI.

 Harmonogram i tryb wykonania rekomendowanego wariantu realizacji projektu

NazwaZakres pracTermin wykonaniaTryb realizacjiOdpowiedzialny za realizacjęKoszt realizacji [PLN]Uwagi
Zadanie projektuPodzadanie

VII.

 Przewidywany koszt realizacji rekomendowanego wariantu projektu i źródło jego finansowania

VIII.

 Szacunkowe koszty eksploatacji produktu

IX.

 Analiza ryzyka projektu

Rodzaj

ryzyka

Opis

ryzyka

Prawdopodobieństw o wystąpienia

ryzyka1)

Wpływ ryzyka na realizację projektu1)Podmiot zarządzający ryzykiemPlanowane działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka
Ryzyko biznesowe2)
Ryzyko

projektowe3)

______

Objaśnienia:

1) Przyjmowane wartości: małe, średnie, duże.

2) Ryzyko pochodzące z zagrożenia niedostarczenia przez projekt produktów dających oczekiwane korzyści biznesowe. Może być to związane ze zmianą otoczenia biznesowego, legislacyjnego czy politycznego, a także wpływem innych projektów i zmian organizacyjnych.

3) Ryzyko związane z zagrożeniem uzyskania oczekiwanych wyników w założonym czasie i przy określonych kosztach.

X.

 Wnioskowany termin związania opinią

XI.

 Uzgodnienia wymagane w trakcie realizacji projektu

Czy realizacja projektu wymaga dokonania uzgodnień lub przeprowadzenia konsultacji z właściwymi podmiotami ?

TAK/NIE1)

W przypadku pozytywnej odpowiedzi należy określić przedmiot uzgodnień lub konsultacji, ich zakres, charakter, formę oraz przewidywany wpływ uzgodnień lub konsultacji na realizację projektu.

XII.

 Działania powiązane z realizacją projektu

XIII.

 Uwagi

______

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

1) Właściwe zakreślić.

Załącznik Nr  2

DECYZJA NR____

DYREKTORA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

z dnia_____

w sprawie przekazania produktu do eksploatacji

Na podstawie § 10 ust. 6 zarządzenia nr ... Komendanta Głównego Policji z dnia ... 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz. Urz. KGP Nr ..., poz. ...)

postanawiam:

z dniem

/ data /

wprowadzić do eksploatacji

/ użytkownik /

produkt

/ nazwa produktu /

wybudowany w ramach projektu

/ nazwa projektu /

do wykorzystania zgodnie z założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej.