Prowadzenie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego systemu informatycznego "Legislator". - OpenLEX

Prowadzenie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego systemu informatycznego "Legislator".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2013.8

Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
w sprawie prowadzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego systemu informatycznego "Legislator"

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. Zarządzenie określa cele, zasady i tryb prowadzenia oraz wykorzystania systemu teleinformatycznego "Legislator", zwanego dalej "Legislatorem", podczas realizacji zadań, z zakresu opiniowania projektów aktów normatywnych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, opracowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz projektów ustaw przygotowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posłów, komisje sejmowe, Senat Rzeczypospolitej Polskiej lub obywateli.
§  2.
W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi się system teleinformatyczny Legislator, w celu:
1)
koordynacji i wsparcia procesu legislacyjnego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2)
usprawnienia obiegu informacji oraz procesów analitycznych;
3)
wsparcia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wykonujących czynności, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności służbowych.
§  3.
1.
W Legislatorze gromadzi się, przetwarza, przechowuje i udostępnia informacje w modułach obejmujących:
1)
akty prawne wchodzące w życie, zawierający informacje o wszystkich wchodzących w życie aktach prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
projekty aktów normatywnych i projekty założeń projektów ustaw, zawierający informacje o stanie prac legislacyjnych nad poszczególnymi projektami aktów prawnych i projektami założeń projektów ustaw, powstałych z inicjatywy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posłów, komisji sejmowych, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub obywateli.
2.
W zależności od rodzajów informacji oraz charakteru realizowanych zadań informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być uzupełniane o dodatkowe dane istotne z punktu widzenia analizy i oceny informacji oraz dla celów statystycznych.
3.
Gestor Legislatora może tworzyć dodatkowe funkcjonalności Legislatora mające na celu wsparcie organizacyjno-administracyjne systemu zarządzania procesem legislacyjnym w ABW.
§  4.
1.
W ramach modułu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, system zapewnia rodzajowe wyodrębnienie aktów prawnych, w szczególności, z podziałem na projekty:
1)
założeń projektów ustaw;
2)
ustaw;
3)
umów międzynarodowych;
4)
rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów;
5)
rozporządzeń Rady Ministrów;
6)
rozporządzeń ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej;
7)
zarządzeń Prezesa Rady Ministrów.
2.
W ramach modułu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, informacje gromadzi się w celu zapewnienia dostępu do:
1)
podstawowych informacji o projekcie;
2)
informacji o działaniach legislacyjnych podejmowanych na poszczególnych etapach legislacyjnych;
3)
elektronicznych wersji projektów oraz najistotniejszych dokumentów związanych z procesem legislacyjnym.
§  5.
Użytkowanie Legislatora odbywa się poprzez infrastrukturę sieci teleinformatycznej kryptonim ABWAN, o której mowa w decyzji nr 274 Szefa ABW z dnia 30 września 2005 r. (Dz. Urz. Nr 3, poz. 60).
§  6.
1.
Określa się następujące poziomy dostępowe użytkowników do Legislatora:
1)
poziom I - funkcjonariusze i pracownicy cywilni Biura Prawnego, z prawem odczytu informacji gromadzonych w modułach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2;
2)
poziom II - kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych ABW z zapewnionym prawem odczytu informacji gromadzonych w modułach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2;
3)
poziom III - wszyscy użytkownicy sieci ABWAN, z zapewnionym prawem odczytu informacji zgromadzonych w module, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
2.
Użytkownicy sieci ABWAN mogą uzyskać dostęp do informacji zgromadzonych w Legislatorze na poziomie II, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, na podstawie pisemnego wniosku właściwego kierownika jednostki organizacyjnej ABW, po akceptacji gestora Legislatora. Uprawnienia powinny być nadawane w zakresie niezbędnym do realizowanych zadań przez danego funkcjonariusza lub pracownika i uzasadnione potrzebą realizowanych zadań.
3.
Użytkownicy sieci ABWAN uzyskują uprawnienia wprowadzania, zapisu, zmiany informacji zgromadzonych w modułach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, na podstawie zgody wyrażonej przez gestora Legislatora.
4.
W przypadku utworzenia funkcjonalności, o których mowa w § 3 ust. 3, gestor Legislatora określa zakres dostępu użytkowników, o których mowa w ust. 1, do tych funkcjonalności.
§  7.
1.
Użytkownik posiadający uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 3, wszystkie informacje wprowadza do systemu z zachowaniem zasad rzetelności i obiektywizmu informacji.
2.
Użytkownik zgłasza koordynatorowi Legislatora konieczność usunięcia błędów lub uzupełniania wprowadzonych do obiektów informacji.
§  8.
1.
Funkcję administratora Legislatora pełni Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW.
2.
Do zadań administratora Legislatora należy:
1)
zapewnienie bezpieczeństwa systemu Legislator i informacji w nim gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych;
2)
zapewnienie i obsługa infrastruktury technicznej i programowej Legislatora;
3)
wdrażanie do systemu wniosków o nadaniu bądź odebraniu uprawnień dostępu do Legislatora.
3.
Administrator Legislatora wyznacza zarządzającego Legislatorem, którego zadaniem jest wykonywanie czynności konfiguracyjnych systemu polegających na:
1)
zarządzaniu ewidencją użytkowników polegającą na nadawaniu uprawnień dostępowych, o których mowa w § 6 ust. 1;
2)
wykonywaniu innych czynności zleconych przez Administratora Legislatora.
§  9.
1.
Funkcję gestora Legislatora pełni Dyrektor Biura Prawnego ABW.
2.
Gestor Legislatora wyznacza koordynatora Legislatora, którego zadaniem jest weryfikacja poprawności i kompletności informacji wprowadzanych przez użytkowników Legislatora.
3.
Koordynator zasobu informacyjnego:
1)
zarządzaniu uprawnieniami użytkowników m.in. poprzez nadawanie uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 3;
2)
na podstawie zgłoszenia dokonanego przez użytkownika Legislatora, inicjuje i kontroluje poprawianie lub uzupełnianie wprowadzonych informacji;
3)
zapewnia usunięcie błędów i uzupełnianie informacji w drodze współpracy z użytkownikami;
4)
aktualizuje dane słownikowe.
§  10.
Informacje o aktach prawnych wchodzących w życie, gromadzone w module, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zawierają informacje o wszystkich wchodzących w życie aktach prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej po 1 grudnia 2012 r.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.