Prowadzenie przedsięwzięcia teleinformatycznego w Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2007.11.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 2007 r.

DECYZJA Nr 360
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia teleinformatycznego w Policji

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 137 oraz z 2006 r. Nr 4, poz. 10) postanawia się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Decyzja określa sposób prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego, w tym:
1)
przebieg przedsięwzięcia;
2)
model postępowania w zakresie zarządzania projektami teleinformatycznymi;
3)
zakres nadzoru nad przedsięwzięciem teleinformatycznym zapewniający kompletność przyjętych rozwiązań i kompatybilność z produktami.
§  2.
Decyzję stosuje się do:
1)
przedsięwzięcia teleinformatycznego o wartości nie mniejszej niż minimalna kwota, powyżej której zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych;
2)
projektu teleinformatycznego, w ramach którego uzyskane produkty będą powiązane z innym ogólnokrajowym systemem teleinformatycznym.
§  3.
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1)
inwestycja - wykonywanie robót budowlanych zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217), z wyjątkiem remontu, określonego w art. 3 pkt 8 tej ustawy;
2)
komórka merytoryczna - wydziały Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji (BŁiI KGP), komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkół policyjnych, właściwe w zakresie projektu teleinformatycznego;
3)
produkt - zakupione, wybudowane lub zmodernizowane w ramach przedsięwzięcia teleinformatycznego systemy teleinformatyczne, urządzenia, sprzęt, oprogramowanie, dokumenty, usługi i szkolenia;
4)
projekt teleinformatyczny - działania ograniczone czasem, budżetem i zasobami, podejmowane w celu wytworzenia produktu;
5)
przedsięwzięcie teleinformatyczne - całokształt działań prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Policji obejmujący inicjowanie, przygotowanie, realizację i zakończenie projektu teleinformatycznego oraz przekazanie uzyskanego w wyniku tych działań produktu do eksploatacji;
6)
system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych, telekomutacyjnych, teletransmisyjnych, radiokomunikacyjnych i oprogramowania oraz zasobów ludzkich, zapewniający wytwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie oraz odbieranie i wysyłanie informacji przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Rozdział  2

Przygotowanie założeń i zainicjowanie projektu

§  4.
1.
Podstawę podjęcia działań prowadzących do realizacji projektu teleinformatycznego stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub potrzeby jednostek organizacyjnych Policji.
2.
W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, kierownik komórki merytorycznej w porozumieniu z użytkownikiem produktów, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji projektu teleinformatycznego, opracowuje studium wykonalności tego projektu.
3.
Studium wykonalności projektu teleinformatycznego uwzględnia w szczególności:
1)
cele projektu;
2)
analizę technologii dostępnych na rynku;
3)
analizę możliwych rozwiązań i wskazanie rozwiązania rekomendowanego wraz z uzasadnieniem;
4)
niezbędne zasoby, w tym szacunkowe koszty projektu wraz z kosztami inwestycji, zasoby kadrowe, pomieszczenia, powierzchnie specjalne;
5)
wstępny harmonogram realizacji prac;
6)
informację dotyczącą wymaganej klauzuli, jeżeli projekt zakłada przetwarzanie danych osobowych lub informacji niejawnych;
7)
potencjalne zagrożenia i analizę ryzyka.
§  5.
1)
Studium wykonalności stanowi podstawę do sporządzenia przez kierownika komórki merytorycznej wniosku o zainicjowanie projektu teleinformatycznego, zwanego dalej "wnioskiem". Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do decyzji.
2)
W przypadku, gdy w ramach projektu są planowane inwestycje, we wniosku należy:
1)
potwierdzić zgłoszenie inwestycji do planu inwestycyjnego Policji w celu zapewnienia finansowania inwestycji ze środków budżetowych Komendy Głównej Policji, albo
2)
wskazać działania podjęte w celu zapewnienia finansowania inwestycji z innych źródeł, w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3)
Jeżeli projekt zakłada przetwarzanie danych osobowych lub informacji niejawnych w treści wniosku zamieszcza się informację o konieczności uzyskania poświadczeń:
1)
administratora bezpieczeństwa informacji w Komendzie Głównej Policji w przypadku planowanego przetwarzania danych osobowych;
2)
inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Komendzie Głównej Policji w przypadku planowanego przetwarzania informacji niejawnych.
§  6.
1.
Wniosek zostaje poddany ocenie przez Wydział Organizacji Systemów Teleinformatycznych BŁiI KGP, zwany dalej "WOST", który sporządza pisemną opinię w imieniu BŁiI KGP.
2.
Wydanie przez WOST pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do zatwierdzenia wniosku przez:
1)
Dyrektora BŁiI KGP lub osobę przez niego upoważnioną, jeżeli projekt jest finansowany ze środków Komendy Głównej Policji;
2)
kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub osobę przez niego upoważnioną, jeżeli projekt jest finansowany ze środków pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej Policji.
3.
WOST odsyła do kierownika komórki merytorycznej wniosek wraz ze stanowiskiem BŁiI KGP w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
§  7.
WOST prowadzi i aktualizuje rejestr wniosków o zainicjowanie projektu teleinformatycznego.
§  8.
1.
Na podstawie zatwierdzonego wniosku kierownik komórki merytorycznej sporządza program organizacyjno-użytkowy zgodnie z wytycznymi do opracowania programu organizacyjno-użytkowego stanowiące załącznik nr 2 do decyzji.
2.
W przypadku, gdy w ramach projektu teleinformatycznego są planowane inwestycje, kierownik komórki merytorycznej przekazuje do WOST:
1)
zaakceptowany przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji wycinek z planu inwestycyjnego Policji potwierdzającego zapewnienie finansowania inwestycji ze środków Komendy Głównej Policji;
2)
dokumentu poświadczającego finansowanie inwestycji z innego źródła.
3.
Kierownik komórki merytorycznej przekazuje do WOST program organizacyjno-użytkowy do zaopiniowania.
4.
Pozytywna opinia WOST stanowi podstawę do zatwierdzenia programu organizacyjno-użytkowego przez Dyrektora BŁiI KGP.
5.
WOST odsyła program organizacyjno-użytkowy wraz ze stanowiskiem BŁiI KGP kierownikowi komórki merytorycznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego programu.

Rozdział  3

Realizacja projektu

§  9.
1.
Zatwierdzony program organizacyjno-użytkowy stanowi podstawę do opracowania przez kierownika komórki merytorycznej dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącymi załącznik nr 3 do decyzji.
2.
Dokumentację projektową może sporządzić podmiot spoza Policji, zwany dalej "podmiotem zewnętrznym", w ramach wykonania zawartej umowy.
3.
Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez:
1)
Dyrektora BŁiI KGP lub osobę przez niego upoważnioną, jeżeli projekt jest finansowany ze środków Komendy Głównej Policji;
2)
kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub osobę przez niego upoważnioną, jeżeli projekt jest finansowany ze środków pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej Policji.
1.
Założenia w zakresie zarządzania projektem w jednostkach organizacyjnych Policji określa Instrukcja w sprawie zarządzania projektem teleinformatycznym w Policji stanowiąca załącznik nr 4 do decyzji.
2.
Jeżeli w ramach projektu jest planowane przetwarzanie danych osobowych lub informacji niejawnych uruchomienie systemu następuje po uzyskaniu przez kierownika komórki merytorycznej poświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 3.

Rozdział  4

Zakończenie przedsięwzięcia teleinformatycznego

§  10.
1.
Zakończenie projektu teleinformatycznego następuje z dniem przekazania produktu do eksploatacji albo zaniechania dalszych działań prowadzonych w celu wytworzenia produktu i następuje odpowiednio przez:
1)
zatwierdzenie protokołu odbioru przez komisję powołaną do odbioru na mocy decyzji:
a)
Dyrektora BŁiI KGP lub Komendanta Głównego Policji albo osoby przez niego upoważnionej, jeżeli projekt jest finansowany ze środków Komendy Głównej Policji,
b)
kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub osoby przez niego upoważnionej, jeżeli projekt jest finansowany ze środków pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej Policji;
2)
zamknięcie projektu na mocy decyzji:
a)
Dyrektora BŁiI KGP lub osoby przez niego upoważnionej, jeżeli projekt jest finansowany ze środków Komendy Głównej Policji;
b)
kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub osoby przez niego upoważnionej, jeżeli projekt jest finansowany ze środków pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej Policji.
2.
Warunkiem zatwierdzenia protokołu odbioru jest pozytywny wynik czynności kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z procedurą odbioru przedmiotu zamówienia przez komisję powołaną do odbioru w trybie ust. 1 pkt 1, zwaną dalej "komisją".
§  11.
1)
W przypadku stwierdzenia niezgodności lub rozbieżności między produktem a opisem przedmiotu zamówienia zawartym w umowie komisja identyfikuje odstępstwa i uzasadnia swoje stanowisko wprowadzając stosowne zapisy w protokole odbioru.
2)
Na podstawie wskazanych w protokole odbioru niezgodności lub rozbieżności komisja wzywa wykonawcę do niezwłocznego ich usunięcia i dostosowania produktu do stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
3)
Komisja ponownie przystępuje do odbioru produktu na podstawie formalnego zgłoszenia wykonawcy usunięcia niezgodności lub rozbieżności.
4)
Kierownik komórki merytorycznej niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu odbioru przekazuje do wiadomości Dyrektora BŁiI KGP informację o zakończeniu projektu.
5)
Wzór informacji w sprawie zakończenia projektu teleinformatycznego określa załącznik nr 5 do decyzji.
§  12.
1.
Kierownik komórki merytorycznej sporządza plan podziału produktów otrzymanych wyniku realizacji projektu teleinformatycznego, który przedstawia do zatwierdzenia:
1)
Dyrektorowi BŁiI KGP lub osobie przez niego upoważnionej, jeżeli projekt jest finansowany ze środków Komendy Głównej Policji;
2)
kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji lub osobie przez niego upoważnionej, jeżeli projekt jest finansowany ze środków pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej Policji.
2.
Kierownik komórki merytorycznej jest odpowiedzialny za przejęcie i archiwizację dokumentacji zakończonego przedsięwzięcia teleinformatycznego.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  13.
1.
Przepisy decyzji mają zastosowanie do przedsięwzięć, których przygotowanie zostało rozpoczęte po dniu jej wejścia w życie.
2.
Do rozpoczętych i prowadzonych przedsięwzięć stosuje się postanowienia decyzji, o której mowa w § 14.
§  14.
Traci moc decyzja nr 336 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia teleinformatycznego (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 78).
§  15.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej podpisania.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WNIOSEK NR .....

o zainicjowanie projektu teleinformatycznego

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wytyczne do opracowania programu organizacyjno-użytkowego

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Instrukcja w sprawie zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

INFORMACJA

o zakończeniu projektu teleinformatycznego

grafika