Prowadzenie prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2008.3.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych"

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), w związku z art. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. Nr 143, poz. 1200) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Projektodawcą zadania stanowiącego element "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych", zwanego dalej "zadaniem", może być komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, właściwa ze względu na zakres jej działania, zwana dalej "komórką właściwą", specjalista, grupa specjalistów lub inny podmiot funkcjonujący w sferze danej dziedziny nauki, której dotyczy program.
2.
Zadanie, w celu przyjęcia do realizacji, jest przedkładane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia za pośrednictwem komórki właściwej.
3.
Zadanie jest opracowywane według schematu dokumentu zadania "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych", stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
4.
Zgodę na przyjęcie zadania do realizacji ze środków finansowych ujętych w części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, wyraża minister właściwy do spraw zdrowia po zapoznaniu się z wnioskiem komórki właściwej i opinią Kolegium Ministra Zdrowia lub Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.
5.
Wniosek komórki właściwej, o którym mowa w ust. 4, wymaga akceptacji stałego członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace komórki właściwej.
§  2.
1.
Na realizację zadań "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" finansowanych z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia planuje się środki finansowe w części: 46 - Zdrowie, dział: 851 - Ochrona zdrowia, rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej.
2.
Realizacja zadania w danym roku budżetowym następuje po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w § 1 ust. 4, w ramach zaplanowanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1.
§  3.
1.
W zadaniach, których realizacja wymaga kilku realizatorów, uwzględnia się możliwość wyłonienia koordynatora zadania.
2.
Koszty koordynowania zadania pokrywane są ze środków przeznaczonych na realizację danego zadania.
§  4.
1.
Realizatorem lub koordynatorem zadania może być każdy podmiot prawa funkcjonujący w systemie ochrony zdrowia, spełniający kryteria wyboru realizatora lub koordynatora, określone w zadaniu, a w szczególności publiczny, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka badawczo-rozwojowa, uczelnia medyczna lub płatnik usług medycznych.
2.
Wybór realizatora lub koordynatora zadania i udostępnianie środków publicznych na realizację zadań następuje na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§  5.
1.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert minister właściwy do spraw zdrowia zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie określonym w odrębnych przepisach.
2.
W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się, poza elementami ogłoszenia wymienionymi w odrębnych przepisach, w szczególności:
1)
skrótowy opis celów i podstawowych elementów zadania;
2)
informację o rodzaju dokumentów lub dodatkowych danych, jakie powinien złożyć oferent, w tym:
a)
dane identyfikujące oferenta, a w szczególności:

– pełną nazwę,

– adres do korespondencji,

– numer telefonu i faksu,

– potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację zadania,

b)
ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej lub działań projektowanych w ramach zadania,
c)
plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją działań zadania, zawierający w szczególności:

– liczbę możliwych do wykonania świadczeń opieki zdrowotnej lub działań,

– harmonogram ich realizacji - świadczeń opieki zdrowotnej lub działań,

– kalkulację kosztów świadczeń opieki zdrowotnej lub działań z podziałem kosztów na wydatki bieżące i inwestycyjne,

– planowany udział własny w realizacji działań (dotyczy wydatków inwestycyjnych),

d)
informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:

– wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,

– rodzaje i liczbę świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez oferenta lub doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zadania, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej,

– wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,

– odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

– statut jednostki,

– informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,

e)
kopię polisy OC w przypadku, gdy przedmiotem zadania mają być świadczenia zdrowotne;
3)
kryteria oceny ofert;
4)
inne wymagania stawiane oferentowi niezbędne do realizacji zadania, w szczególności takie, jak złożenie:
a)
oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
b)
oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
c)
opinii konsultanta wojewódzkiego lub krajowego,
d)
potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń zdrowotnych;
5)
zastrzeżenie o możliwości przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia może, na wniosek dyrektora komórki właściwej, odwołać konkurs lub unieważnić konkurs.
4.
Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
5.
Po ogłoszeniu konkursu nie dopuszcza się zmian kryteriów lub wymagań zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
§  6.
1.
Rozpatrzenia ofert i wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert na realizację lub koordynację zadania dokonuje Komisja Konkursowa, zwana dalej "Komisją".
2.
Komisję powołuje, na wniosek dyrektora komórki właściwej koordynującego realizację zadania, minister właściwy do spraw zdrowia.
3.
W skład Komisji wchodzi przynajmniej 5 członków, w tym przewodniczący i zastępca przewodniczącego.
4.
W pracach Komisji mogą brać również udział osoby zaproszone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego.
5.
Osobom, o których mowa w ust. 3 i 4, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji.
6.
Osobom, o których mowa w ust. 3 i 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Komisji, na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
7.
Komórka właściwa zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Komisji.
8.
Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji komórki właściwej.
9.
Prace Komisji odbywają się na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  7.
1.
Przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace komórki właściwej, wniosek o akceptację wyboru realizatora lub koordynatora zadania dokonanego jako najkorzystniejsza oferta lub oferty wraz z proponowaną wysokością środków finansowych. Do wniosku dołącza się protokół z posiedzenia Komisji wraz z pełną dokumentacją z postępowania konkursowego.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest kontrasygnowany przez dyrektora komórki właściwej.
3.
Akceptacja wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez ministra właściwego do spraw zdrowia stanowi podstawę przekazania do realizacji zadania realizatorowi lub koordynatorowi programu, po upływie terminu określonego w § 8 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Przekazanie do realizacji zadania realizatorowi lub koordynatorowi w danym roku może nastąpić do dnia 30 października danego roku budżetowego, a po tym terminie jedynie na uzasadniony wniosek dyrektora komórki właściwej, parafowany przez Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz zaakceptowany przez Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego komórkę właściwą.
§  8.
1.
Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia wniosku o akceptację wyboru realizatora lub koordynatora zadania dokonanego jako najkorzystniejsza oferta lub oferty, Komisja za pośrednictwem dyrektora komórki właściwej niezwłocznie powiadamia na piśmie oferentów o wyniku konkursu ofert albo o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru oraz zamieszcza ogłoszenie o wynikach konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, podając nazwę realizatora, realizatorów lub koordynatora zadania oraz przyznaną kwotę środków publicznych.
2.
Zakończenie postępowania konkursowego następuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wyborze oferty lub ofert na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, z zastrzeżeniem § 9.
§  9.
1.
Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
2.
Wniesienie odwołania wstrzymuje zakończenie postępowania konkursowego do czasu jego rozpatrzenia.
3.
Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia. W przypadku odrzucenia odwołania Komisja podaje uzasadnienie.
4.
Komisja składa wniosek o akceptację rozstrzygnięcia odwołania do ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem dyrektora komórki właściwej.
5.
Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 4, Komisja informuje oferenta o rozstrzygnięciu wniesionego odwołania.
§  10.
1.
Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadziło do wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert. Komisja przedstawia dyrektorowi komórki właściwej wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego.
2.
Dyrektor komórki właściwej przedkłada wniosek, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do zatwierdzenia.
§  11.
1.
Zakończenie realizacji zadań wynikających z zadania finansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w danym roku budżetowym następuje po rozliczeniu się realizatora lub koordynatora z realizowanych działań w ramach zadania zatwierdzonego pod względem merytorycznym i finansowym.
2.
Dokumentem potwierdzającym zakończenie realizacji "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" w danym roku jest "Protokół zakończenia realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych". Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
3.
Protokół, o którym mowa w ust. 2, sporządzany jest corocznie niezwłocznie po rozliczeniu się wszystkich realizatorów zadań z realizowanych działań w ramach zadania.
4.
Rozliczenie się z realizowanych działań w ramach zadania polega na przedłożeniu przez realizatora lub koordynatora i zatwierdzeniu przez komórkę właściwą oraz Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji rozliczenia merytoryczno-finansowego oraz po zatwierdzeniu przez komórkę właściwą sprawozdania merytorycznego opracowanego przez realizatora lub koordynatora zadania.
5.
Do protokołu, o którym mowa w ust. 2, załącza się sprawozdanie z realizacji "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" za dany rok budżetowy.
6.
W przypadku zadań realizowanych w okresie wielu lat, brak przedłożenia przez realizatora dokumentów umożliwiających sporządzenie protokołu, o którym mowa w ust. 2, za rok poprzedni, powoduje zawieszenie realizacji zadania przez tego realizatora do czasu usunięcia uchybień bądź wyłonienia nowego realizatora.
§  12.
Zadania przyjęte i wdrożone do realizacji przed dniem wejścia w życie zarządzenia realizowane są na podstawie zgody wyrażonej przed tym dniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub Kolegium Ministra Zdrowia lub Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z zasadami określonymi w tych zadaniach.
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

SCHEMAT DOKUMENTU ZADANIA NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

I. Strona tytułowa

1) nazwa zadania;

2) okres realizacji zadania;

3) podstawa prawna realizacji zadania.

II. Streszczenie (1 strona)

1) skrótowy opis celów i podstawowych elementów programu;

2) określenie wysokości środków niezbędnych na realizację programu, w tym środków z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia, w kolejnych latach jego realizacji;

3) spodziewane efekty i korzyści wynikające z potencjalnego wdrożenia programu.

III. Zdefiniowanie problemu, określenie potrzeby

1) opis problemu;

2) przyczyny istnienia problemu;

3) waga problemu dla społeczeństwa;

4) dotychczasowe próby rozwiązania problemu;

5) przedstawienie trudności w uzyskaniu świadczeń.

IV. Uzasadnienie

1) dlaczego realizacja zadania powinna zostać sfinansowana (dofinansowana) przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) zdefiniowanie potrzeby społecznej, której zaspokojeniu ma służyć realizacja zadania;

3) efektywność ekonomiczna;

4) nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań;

5) wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń;

6) wykorzystanie istniejących środków;

7) promowanie współpracy między różnymi instytucjami i organizacjami;

8) możliwość ponownego wykorzystania programu w przyszłości lub kontynuowania jego realizacji przez inne jednostki.

V. Opis zadania

1) określenie, czy zadanie stanowi kontynuację z lat ubiegłych;

2) cele ogólne i szczegółowe;

3) plan działań - opis działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia celów;

4) sposób realizacji działań;

5) źródła finansowania:

a) budżet ministra właściwego do spraw zdrowia,

b) udział własny realizatorów,

c) inne;

6) szczegółowy harmonogram działań wynikający z formy opisowej;

7) wskaźniki monitorowania oczekiwanych efektów.

VI. Kosztorys

Kosztorys powinien zawierać wydatki niezbędne do poniesienia na realizację zadania w poszczególnych latach w podziale na działania z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

VII. Realizatorzy zadania

Określić kryteria wyboru realizatora lub koordynatora zadania. Po dokonaniu wyboru realizatora lub koordynatora zadania, który będzie korzystał ze środków publicznych, należy przedstawić ich szczegółowy wykaz (nazwa jednostki, adres).

VIII. Kontynuacja działań podjętych w zadaniu

..........................................................

(podać informację o kontynuowanych w zadaniu działaniach)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§  1.
Komisja działa na posiedzeniach.
§  2.
1.
Do odbycia posiedzenia przez Komisję konieczna jest obecność co najmniej połowy składu Komisji, w tym przewodniczącego Komisji lub zastępcy przewodniczącego Komisji.
2.
Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
§  3.
Komisja może zasięgnąć opinii:
1)
konsultanta krajowego, wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny;
2)
eksperta w danej dziedzinie medycyny;
3)
przedstawiciela towarzystwa naukowego czy samosądu medycznego.
§  4.
Pierwsze posiedzenie Komisji powinno odbyć się nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert określony w ogłoszeniu o konkursie.
§  5.
1.
Oferty mogą być rozpatrywane jedynie na posiedzeniach Komisji.
2.
Oferenci mogą być obecni jedynie przy dokonywaniu czynności wymienionych w § 6 pkt 1 i 2.
§  6.
Komisja przystępując do rozstrzygnięcia ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:
1)
podaje liczbę otrzymanych ofert;
2)
otwiera koperty z ofertami i odczytuje istotne elementy nadesłanych ofert, a w szczególności informację o liczbie i cenie proponowanych świadczeń lub działań realizowanych w ramach zadania;
3)
sprawdza, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu; oferty niespełniające warunków zostają odrzucone;
4)
sporządza listę ofert spełniających warunki określone w ogłoszeniu według danych kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu;
5)
dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert na realizację lub koordynację zadania spośród przedłożonych ofert spełniających warunki określone w ogłoszeniu;
6)
przedstawia propozycję wysokości środków finansowych dla poszczególnych oferentów, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
§  7.
1.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert.
2.
Komisja może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
§  8.
Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu oferty, jeżeli oferentem jest:
1)
jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia;
2)
osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
3)
osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej;
4)
osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej;
5)
osoba pozostająca z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji.
§  9.
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół końcowy, który zawiera następujące elementy:
1)
oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
2)
imiona i nazwiska członków Komisji;
3)
liczbę zgłoszonych ofert;
4)
wskazanie ofert spełniających warunki określone w ogłoszeniu;
5)
wskazanie odrzuconych ofert, z podaniem przyczyn ich odrzucenia;
6)
ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia oferentów;
7)
wskazanie najkorzystniejszej oferty lub ofert wraz z proponowaną wysokością środków finansowych albo stwierdzenie wraz z uzasadnieniem, że żadna ze złożonych ofert nie została przyjęta;
8)
ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji;
9)
informację o odczytaniu protokołu;
10)
informację o przedstawieniu opinii przez zaproszone na posiedzenie osoby;
11)
podpisy wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji;
12)
załączniki, a w szczególności:
a)
oświadczenia członków Komisji o niepodleganiu wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu oferty, o którym mowa w § 8,
b)
ocenę punktową ofert - w przypadku jej sporządzania na podstawie kryteriów i wymagań konkursu.
§  10.
W przypadku uwzględnienia odwołania, Komisja zobowiązana jest do ponownego rozpatrzenia ofert, dokonując kolejno czynności opisanych w § 6 pkt 3-6.
§  11.
W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WZÓR

PROTOKÓŁ ZAKOŃCZENIA REALIZACJI

"NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH"

w roku .....

Tytuł programu ...............................................

Komórka właściwa nadzorująca realizację programu .............

Nazwisko pracownika nadzorującego realizację programu ........

Zatwierdzenie zadań programu do realizacji przez .............

............................... w dniu .......................

Koordynator programu .........................................

Realizatorzy zadań programu (w przypadku kilku realizatorów

należy załączyć ich wykaz) ...................................

..............................................................

Numery umów na realizację "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" ........................................

data ....................................................... *

Okres obowiązywania umów: od ................ do ........... *

(należy załączyć ich zestawienie)

Łączna wartość umów .................................

I.Rozliczenie finansowe realizacji programu - stan na......

Łączna wartość środków finansowych przekazanych na realizację zadań objętych programem (w zł)
Łączna wartość środków finansowych wykorzystanych na realizację zadań objętych programem (w zł)
Wysokość środków do zwrotu (w zł)
Data zwrotu środków
Potwierdzenie prawidłowości rozliczenia finansowego:
.............. ......................................................

Data Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji

II.Rozliczenie merytoryczne - potwierdzenie zgodności z

umową/programem wykonanych zadań

.............. ..................................

Data Podpis pracownika nadzorującego

realizację programu

III.Sprawozdanie merytoryczne z realizacji "Narodowego

programu zwalczania chorób nowotworowych" przyjęte w dniu

......... - opis realizacji zadań i osiągnięcia

zakładanych celów w załączeniu.

IV.Potwierdzenie prawidłowości realizacji programu w roku...

............. .................................

Data Dyrektor komórki właściwej

nadzorującej realizację programu

Załączniki:

1. Założenia programu

2. Sprawozdanie "Narodowego programu zwalczania chorób

nowotworowych" w roku ......