Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. W Ministerstwie Sprawiedliwości, zwanym dalej "Ministerstwem", ustala się tryb:
1) opracowywania i uzgadniania projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych, wewnętrznych aktów prawnych, obwieszczeń i komunikatów Ministra Sprawiedliwości oraz innych aktów prawnych wydawanych przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy;
2) publikowania projektów oraz dokumentów z nimi związanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zwanego dalej "BIP RCL";
3) kierowania aktów prawnych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej lub w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz ogłaszania aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości;
4) koordynacji prac legislacyjnych w Ministerstwie.
5) 1 opracowywania oceny funkcjonowania ustawy, zwanej dalej "OSR ex post".
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) 2 projekcie - należy przez to rozumieć odpowiednio projekt: założeń projektu ustawy, ustawy, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów, uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów;
2) Kierownictwie - należy przez to rozumieć Ministra Sprawiedliwości, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
3) komórce legislacyjnej - należy przez to rozumieć Departament Prawa Karnego i Departament Prawa Cywilnego;
4) komórce merytorycznej - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach objętych projektowaną regulacją;
5) Komisji Kodyfikacyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.
§  3. 3 Członek Kierownictwa właściwy w sprawach prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie może polecić prowadzenie tych prac w trybie odrębnym od ustalonego w zarządzeniu.

Rozdział  2

Przepisy wspólne dotyczące opracowania i uzgodnienia projektu

§  4.
1. Komórka legislacyjna wszczyna prace legislacyjne:
1) na polecenie członka Kierownictwa;
2) na wniosek komórki merytorycznej;
3) z inicjatywy własnej, w szczególności w przypadku konieczności wykonania upoważnienia ustawowego, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dokonania implementacji aktu prawnego Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej, realizacji wystąpienia Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komisji Kodyfikacyjnej, jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej albo rozstrzygnięcia właściwego komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów.
2. 4 We wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, komórka merytoryczna wskazuje cel strategiczny Ministra Sprawiedliwości, z którym jest związana projektowana regulacja, lub zamieszcza informację, że nie nawiązuje ona do żadnego z tych celów, a także dołącza do wniosku informacje i wyjaśnienia dotyczące przyczyn i potrzeby opracowania projektu, w tym propozycje rozwiązań, które planuje się w nim zawrzeć, oraz wstępne dane dotyczące przewidywanego odziaływania tych rozwiązań na interesariuszy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, komórka legislacyjna przygotowuje informacje, wyjaśnienia i dane, o których mowa w ust. 2.
§  5. 5
1. Komórka legislacyjna dokonuje analizy zakresu projektowanej regulacji oraz występuje do Departamentu Strategii i Deregulacji o:
1) przedstawienie opinii na temat zgodności projektowanej regulacji z celami strategicznymi Ministra Sprawiedliwości;
2) opracowanie testu regulacyjnego - w przypadku projektu założeń projektu ustawy i projektu ustawy - przekazując informacje, wyjaśnienia i dane, o których mowa w § 4 ust. 2.
2. Komórka legislacyjna określa termin na dokonanie przez Departament Strategii i Deregulacji czynności, o których mowa w ust. 1; termin ten może być krótszy niż 7 dni tylko w wyjątkowych przypadkach.
3. Departament Strategii i Deregulacji opracowując test regulacyjny może wystąpić do komórki merytorycznej lub legislacyjnej o przedstawienie informacji niezbędnych w pracach nad testem, w szczególności danych statystycznych, a także do Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej o ustalenie skutków finansowych projektu.
§  6.
1. Departament Prawa Karnego przygotowuje wystąpienie do członków Kierownictwa w sprawie akceptacji zamieszczenia wpisu dotyczącego projektu we właściwym wykazie prac legislacyjnych. Wystąpienie zawiera zwięzłą informację o przyczynach projektowanych rozwiązań oraz wskazanie istoty rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie.
2. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem członka Kierownictwa właściwego w sprawach prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie, po uzyskaniu akceptacji pozostałych członków Kierownictwa.
3. Po uzyskaniu akceptacji członków Kierownictwa Departament Prawa Karnego:
1) zamieszcza odpowiedni wpis w wykazie prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości - w przypadku projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości;
2) przygotowuje wystąpienie Ministra Sprawiedliwości do Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie projektu w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów - w przypadku projektu założeń projektu ustawy, ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
§  7. 6
1. Departament Prawa Karnego powiadamia Departament Strategii i Deregulacji oraz komórkę merytoryczną o zamieszczeniu informacji o projekcie we właściwym wykazie prac legislacyjnych.
2. Informacja o wpisie projektu do właściwego wykazu przekazywana jest także do Departamentu Prawa Cywilnego, jeżeli projekt pozostaje we właściwości tej komórki legislacyjnej.
§  8. 7 Po zamieszczeniu informacji o projekcie we właściwym wykazie prac legislacyjnych komórka legislacyjna opracowuje wstępny projekt.
§  9. 8
1. Komórka legislacyjna przekazuje wstępny projekt, o którym mowa w § 8, Departamentowi Strategii i Deregulacji w celu opracowania oceny skutków regulacji; przepisy § 5 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. Departament Strategii i Deregulacji opracowuje ocenę skutków regulacji i przekazuje ją komórce legislacyjnej.
§  10.
1. Komórka legislacyjna przekazuje projekt do uzgodnień wewnątrzresortowych komórkom organizacyjnym Ministerstwa, jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanym, a także Komisjom Kodyfikacyjnym, z których zakresem zadań wiąże się projektowana regulacja.
2. Komórka legislacyjna określa termin na zgłaszanie uwag do projektu, który nie może być krótszy niż 7 dni. Termin ten może zostać skrócony decyzją członka Kierownictwa właściwego w sprawach prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie. Brak stanowiska w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z uzgodnieniem projektu.
§  11.
1. W przypadku zaistnienia rozbieżności w toku uzgodnień wewnątrzresortowych komórka legislacyjna:
1) sporządza protokół rozbieżności, przekazuje go podmiotom, które brały udział w uzgodnieniach, i organizuje wewnątrzresortową konferencję uzgodnieniową, albo
2) przekazuje projekt wraz ze swoim stanowiskiem podmiotom, które brały udział w uzgodnieniach.
2. W konferencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1:
1) są obowiązani uczestniczyć przedstawiciele podmiotów, które zgłosiły uwagi do projektu;
2) mogą uczestniczyć przedstawiciele podmiotów, które brały udział w uzgodnieniach wewnątrzresortowych, innych niż określone w pkt 1.
3. Konferencji przewodniczy dyrektor komórki legislacyjnej lub upoważniony przez niego pracownik.
4. 9 Upoważnienie do udziału w konferencji jest równoznaczne z upoważnieniem do przedstawienia wiążącego stanowiska dotyczącego projektu. Brak udziału w konferencji jest równoznaczny z odstąpieniem od przedstawionych uwag.
§  12. Na podstawie ustaleń podjętych w toku uzgodnień wewnątrzresortowych komórka legislacyjna dokonuje zmian w projekcie, a w uzasadnionych przypadkach przekazuje projekt Departamentowi Strategii i Deregulacji w celu uzupełnienia oceny skutków regulacji lub testu regulacyjnego.
§  13. 10 Komórka legislacyjna przekazuje projekt do akceptacji członkom Kierownictwa przed skierowaniem go do konsultacji publicznych, opiniowania lub uzgodnień międzyresortowych. W przypadku rozbieżności do projektu dołącza się informację o nich. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  14. 11
1. Komórka legislacyjna przygotowuje wystąpienie członka Kierownictwa przekazujące projekt do:
1) konsultacji publicznych lub opiniowania podmiotom wskazanym w ocenie skutków regulacji, a w przypadku projektu założeń projektu ustawy - podmiotom wskazanym w teście regulacyjnym;
2) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zawierające prośbę o:
a) przedstawienie stanowiska dotyczącego oceny skutków regulacji,
b) zbadanie zgodności projektu ustawy z założeniami - w przypadku projektu opracowanego na podstawie założeń;
3) uzgodnień międzyresortowych oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej.
2. Dyrektor komórki legislacyjnej podpisuje adnotację "Opracowano pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym", umieszczoną na ostatniej stronie projektu.
3. Komórka legislacyjna informuje o planowanym wystąpieniu, o którym mowa w ust. 1, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, rzecznika prasowego Ministra Sprawiedliwości oraz wyznaczonego pracownika Biura Ministra.
§  15. 12
1. W przypadku otrzymania uwag w konsultacjach publicznych, w wyniku opiniowania lub w uzgodnieniach międzyresortowych, komórka legislacyjna może przekazać je komórce merytorycznej lub jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej w celu uzyskania jej stanowiska oraz wyznacza termin na przedstawienie tego stanowiska, a następnie, biorąc pod uwagę to stanowisko, opracowuje projekt będący wynikiem konsultacji, opiniowania lub uzgodnień międzyresortowych. W przypadku znacznej liczby uwag komórka legislacyjna dodatkowo przekazuje ich tabelaryczne zestawienie.
2. Jeżeli zmiany dokonane w projekcie w wyniku konsultacji publicznych, opiniowania lub uzgodnień międzyresortowych mają istotny wpływ na ocenę przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektu, komórka legislacyjna przekazuje go Departamentowi Strategii i Deregulacji w celu uzupełnienia oceny skutków regulacji lub testu regulacyjnego.
§  16-19. 13 (uchylone).
§  20.
1. W przypadku zaistnienia rozbieżności w uzgodnieniach międzyresortowych komórka legislacyjna:
1) sporządza protokół rozbieżności i organizuje międzyresortową konferencję uzgodnieniową, albo
2) przekazuje projekt wraz ze stanowiskiem Ministra Sprawiedliwości podmiotom, które zgłosiły uwagi.
2. Komórka legislacyjna wskazuje komórkę merytoryczną, której przedstawiciele biorą udział w konferencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z przedstawicielami tej komórki legislacyjnej, oraz przekazuje jej protokół rozbieżności. W uzasadnionych przypadkach protokół rozbieżności może zostać przekazany także innym podmiotom, o których mowa w § 10 ust. 1.
§  21. 14 Do projektu założeń projektu ustawy nie stosuje się do § 9 ust. 1, § 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
§  22. W razie potrzeby komórka legislacyjna organizuje wysłuchanie publiczne. Wysłuchanie to może być przeprowadzone łącznie z międzyresortową konferencją uzgodnieniową.
§  23.
1. 15 Komórka legislacyjna na bieżąco zamieszcza na stronie BIP RCL dokumenty dotyczące prac nad projektem, w szczególności:
1) projekt kierowany do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych, a także kolejne wersje tego projektu;
2) pisma kierujące projekt do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych;
3) stanowiska podmiotów wyrażone w konsultacjach publicznych, w wyniku opiniowania i w uzgodnieniach międzyresortowych;
4) stanowiska Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwag zgłoszonych w konsultacjach publicznych, w wyniku opiniowania i w uzgodnieniach międzyresortowych;
5) dokumenty związane z działalnością lobbingową w procesie stanowienia prawa.
2. Komórka legislacyjna aktualizuje informacje zawarte w BIP RCL.
3. Komórka legislacyjna informuje wyznaczonych pracowników Biura Ministra o zamieszczeniu projektu na stronie BIP RCL, przekazując jednocześnie link do strony publikacji. Biuro Ministra niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa link do strony BIP RCL, na której zamieszczono dany projekt.

Rozdział  3

Przepisy szczegółowe dotyczące opracowania i uzgodnienia projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

§  24.
1. Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych komórka legislacyjna kieruje projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości do Rządowego Centrum Legislacji wraz z pismem w sprawie Komisji Prawniczej.
2. W Komisji Prawniczej biorą udział przedstawiciele komórki legislacyjnej oraz, w razie potrzeby, wskazanej przez nią komórki merytorycznej.
3. Po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia przez Komisję Prawniczą komórka legislacyjna opracowuje projekt uwzględniający ustalenia Komisji i kieruje go do Rządowego Centrum Legislacji do akceptacji.
§  25.
1. Komórka legislacyjna przedkłada do podpisu Ministrowi Sprawiedliwości projekt rozporządzenia w wersji elektronicznej sporządzonej w formacie XML.
2. Po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Sprawiedliwości komórka legislacyjna dokonuje weryfikacji prawidłowości bezpiecznego podpisu elektronicznego, którym opatrzono ten akt.
3. W przypadku współuczestnictwa w wydaniu rozporządzenia komórka legislacyjna występuje do właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego organ współuczestniczący w wydaniu aktu z wnioskiem o przedłożenie projektu do podpisu właściwemu organowi.
§  26.
1. Departament Prawa Karnego kieruje rozporządzenie do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Departament Prawa Cywilnego przekazuje Departamentowi Prawa Karnego rozporządzenie wraz z wnioskiem o skierowanie do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Po przekazaniu rozporządzenia do ogłoszenia Departament Prawa Karnego informuje o tym Departament Prawa Cywilnego.

Rozdział  4

Przepisy szczegółowe dotyczące opracowania i uzgodnienia projektu ustawy, założeń projektu ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów

§  27.
1. Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych komórka legislacyjna przygotowuje wystąpienie członka Kierownictwa przekazujące projekt ustawy, założeń projektu ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, uchwały Rady Ministrów lub zarządzenia Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia przez właściwy komitet Rady Ministrów.
2. 16 W przypadku zgłoszenia uwag przed rozpatrzeniem projektu przez właściwy komitet Rady Ministrów komórka legislacyjna może przekazać uwagi komórce merytorycznej lub jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej w celu uzyskania jej stanowiska, oraz wyznacza termin na przedstawienie tego stanowiska.
3. Biorąc pod uwagę stanowisko, o którym mowa w ust. 2, komórka legislacyjna przygotowuje wystąpienie członka Kierownictwa dotyczące uwag zgłoszonych do projektu.
4. W przypadku decyzji właściwego komitetu Rady Ministrów o modyfikacji projektu komórka legislacyjna przekazuje ustalenia komórce merytorycznej, w celu uzyskania jej stanowiska oraz wyznacza termin na przedstawienie tego stanowiska.
5. Biorąc pod uwagę stanowisko, o którym mowa w ust. 4, komórka legislacyjna opracowuje projekt uwzględniający ustalenia właściwego komitetu Rady Ministrów.
§  28. 17 Komórka legislacyjna kieruje projekt ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów albo zarządzenia Prezesa Rady Ministrów do Rządowego Centrum Legislacji wraz z pismem w sprawie Komisji Prawniczej dotyczącej tego projektu. Przepisy § 24 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  29. 18 Komórka legislacyjna przygotowuje wystąpienie członka Kierownictwa przekazujące projekt rozpatrzony przez Komisję Prawniczą, projekt założeń projektu ustawy lub projekt uchwały Rady Ministrów do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, a w przypadku projektu rozporządzenia lub zarządzenia Prezesa Rady Ministrów - przekazujące ten projekt w celu przedłożenia go Prezesowi Rady Ministrów do podpisu. Przepisy § 27 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  5

Opracowanie i uzgodnienie projektu wewnętrznego aktu prawnego, obwieszczenia i komunikatu Ministra Sprawiedliwości oraz innego aktu prawnego wydawanego przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy

§  30.
1. Prace legislacyjne dotyczące projektu:
1) wewnętrznego aktu prawnego Ministra Sprawiedliwości;
2) obwieszczenia i komunikatu Ministra Sprawiedliwości oraz innego aktu prawnego wydawanego przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy - prowadzi komórka merytoryczna, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prace legislacyjne dotyczące projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego prowadzi komórka legislacyjna.
3. 19 Projekt, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia się z Departamentem Prawa Karnego lub Departamentem Prawa Cywilnego, a także komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanymi, z których zakresem zadań wiąże się projektowana regulacja. Komórka merytoryczna, przekazując projekt właściwej komórce legislacyjnej, wskazuje jej, czy istnieje potrzeba przeprowadzenia konsultacji publicznych lub opiniowania dotyczących tego projektu, a w przypadku istnienia takiej potrzeby - wskazuje także podmioty, którym należy przekazać projekt w ramach konsultacji lub opiniowania.
3a. 20 Komórka legislacyjna przygotowuje wystąpienie członka Kierownictwa przekazujące projekt do konsultacji publicznych lub opiniowania; w wystąpieniu określa się termin na zgłaszanie uwag do projektu, który nie może być krótszy niż 7 dni. W przypadku otrzymania uwag w konsultacjach publicznych lub w wyniku opiniowania komórka legislacyjna przekazuje je komórce merytorycznej.
4. Komórka legislacyjna przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości do podpisu w wersji elektronicznej sporządzonej w formacie XML projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, podlegających ogłoszeniu.
5. Departament Prawa Karnego kieruje akt prawny, o którym mowa w ust. 4, do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.
§  31. Autentyczność i integralność Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym osoba upoważniona przez Ministra Sprawiedliwości.

Rozdział  5a

  21 Opracowywanie OSR ex post

§  31a.
1. Komórka legislacyjna powiadamia Departament Strategii i Deregulacji o zobowiązaniu Ministra Sprawiedliwości do opracowania OSR ex post.
2. Niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Departament Strategii i Deregulacji powiadamia właściwe komórki organizacyjne o zakresie danych potrzebnych do opracowania OSR ex post. Komórki przekazują dane w terminie wskazanym przez ten Departament.
3. Departament Strategii i Deregulacji opracowuje OSR ex post w szczególności na podstawie danych, o których mowa w ust. 2, i przekazuje ją komórce legislacyjnej.
4. Komórka legislacyjna przygotowuje wystąpienie członka Kierownictwa przekazujące OSR ex post właściwemu organowi.
5. Komórka legislacyjna powiadamia Departament Strategii i Deregulacji o zobowiązaniu Ministra Sprawiedliwości do uzupełnienia OSR ex post. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  6

Koordynacja prac legislacyjnych

§  32. Departament Prawa Karnego prowadzi w wersji elektronicznej wykaz prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości oraz harmonogram prac nad projektami.
§  33.
1. 22 Harmonogram prac nad projektami wskazuje terminy dokonania poszczególnych czynności w trakcie prac legislacyjnych, w szczególności przekazania projektu do akceptacji członkom Kierownictwa, konsultacji publicznych, opiniowania, uzgodnień międzyresortowych, Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, skierowania projektu do rozpatrzenia przez właściwy komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów oraz wskazuje termin wejścia w życie aktu.
2. Departament Prawa Karnego na bieżąco aktualizuje harmonogram, o którym w ust. 1. Departament Prawa Cywilnego przekazuje niezwłocznie informacje służące aktualizacji tego harmonogramu, w tym na wniosek Departamentu Prawa Karnego.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z Szefem Gabinetu Politycznego Ministra.
4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany komórkom organizacyjnym Ministerstwa.
§  34. Departament Prawa Cywilnego zapewnia Departamentowi Prawa Karnego materiały niezbędne do wykonania zadań, o których mowa w § 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 oraz § 30 ust. 5, w tym niezwłocznie przekazuje projekty właściwych pism.
§  34a. 23
1. Tworzy się Zespół do spraw koordynacji prac legislacyjnych, zwany dalej Zespołem. W skład Zespołu wchodzi od 3 do 5 pracowników Ministerstwa powoływanych i odwoływanych przez członka Kierownictwa właściwego w sprawach prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie.
2. Członek Kierownictwa właściwy w sprawach prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie przewodniczy pracom Zespołu, w szczególności:
1) inicjuje i organizuje pracę Zespołu;
2) przydziela zadania członkom Zespołu według ich właściwości;
3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i czuwa nad sprawnym ich przebiegiem;
4) może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby spoza jego składu, posiadające wiedzę specjalistyczną, pomocną w pracach Zespołu;
5) może wskazać członka Zespołu organizującego w jego imieniu bieżące prace Zespołu.
3. Do zadań zespołu należy:
1) koordynacja prac komórek legislacyjnych i merytorycznych w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1;
2) monitorowanie prac legislacyjnych dotyczących projektów aktów normatywnych opracowanych w Ministerstwie na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz na etapie prac parlamentarnych;
3) monitorowanie prac parlamentarnych nad projektami aktów normatywnych, pozostających w zainteresowaniu Ministra Sprawiedliwości.
4. Członek Zespołu jest uprawniony do:
1) pozyskiwania informacji dotyczących prowadzonych prac legislacyjnych z komórek legislacyjnych i merytorycznych;
2) inicjowania współdziałania komórek legislacyjnych, merytorycznych i Gabinetu Politycznego Ministra, w zakresie prac legislacyjnych;
3) udziału w pracach nad projektami aktów normatywnych opracowywanych w Ministerstwie;
4) udziału w pracach legislacyjnych na etapie uzgodnień międzyresortowych i prac parlamentarnych;
5) współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie.
5. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia sekretariat członka Kierownictwa właściwego w sprawach prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie.

Rozdział  7

Przepis końcowy

§  35. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
2 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
4 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
5 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
6 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
7 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
8 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
9 § 11 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
10 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
11 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
12 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
13 § 16-19 uchylone przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
14 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
15 § 23 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
16 § 27 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
17 § 28 zmieniony przez § 1 pkt 14 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
18 § 29 zmieniony przez § 1 pkt 14 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
19 § 30 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. a zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
20 § 30 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 15 lit. b zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
21 Rozdział 5a dodany przez § 1 pkt 16 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
22 § 33 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 17 zarządzenia z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 2014 r.
23 § 34a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 16 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 2013 r.