Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2013.24

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 6 września 2013 r.
sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1.  W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", ustala się zasady:
1) opracowywania i uzgadniania projektów aktów normatywnych;
2) ewidencjonowania i ogłaszania aktów normatywnych.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) komórce merytorycznej - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Centrali Kasy właściwą ze względu na zakres jej działania określony zarządzeniem Prezesa Kasy w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie;
2) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć biura, zespoły w Centrali Kasy;
3) projekcie - należy przez to rozumieć projekt aktu normatywnego przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu.
§  3. 
1.  Prezes Kasy wydaje:
1) zarządzenia;
2) komunikaty;
3) obwieszczenia.
2.  Zarządzenia zawierają postanowienia określające zasady postępowania w przedmiocie objętym regulacją.
3.  Komunikaty zawierają informacje o decyzjach podjętych przez Prezesa Kasy.
4.  Obwieszczenia wydawane są w celu ogłoszenia ustalonej przez Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na jeden kwartał lub kilka kolejnych kwartałów.
5.  Dyrektorzy oddziałów regionalnych wydają zarządzenia w zakresie spraw przekazanych do uregulowania na podstawie przepisów upoważniających zawartych w zarządzeniach Prezesa Kasy.
6.  Dyrektorzy oddziałów regionalnych wydają komunikaty zawierające informacje o podjętych decyzjach organizacyjnych dotyczących działania oddziału regionalnego i podległych placówek terenowych.
7.  Akty normatywne Prezesa Kasy, zarządzenia i komunikaty dyrektora oddziału regionalnego, dyrektora zakładu rehabilitacji leczniczej wymagają parafowania pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego.

Rozdział  2.

Zasady opracowywania projektów aktów normatywnych

§  4.  Komórki organizacyjne, oddziały regionalne oraz zakłady rehabilitacji leczniczej są obowiązane analizować akty normatywne należące do ich właściwości pod względem ich zakresu obowiązywania, celowości i skuteczności.
§  5. 
1.  Prace legislacyjne w Kasie wszczyna się na wniosek:
1) Kierownictwa Kasy;
2) komórki merytorycznej;
3) oddziału regionalnego;
4) zakładu rehabilitacji leczniczej.
2.  Projekty aktów normatywnych dotyczących zakresu działania całej Kasy, opracowuje Biuro Organizacyjno-Prawne Centrali Kasy, zwane dalej "Biurem".
§  6. 
1.  Projekt aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
2.  Opracowanie projektu należy do komórki merytorycznej.
3.  Do projektu aktu normatywnego dołącza się uzasadnienie.
4.  Uzasadnienie powinno:
1) wyjaśniać cel i potrzebę wydania aktu normatywnego oraz omawiać podstawowe założenia projektu;
2) wykazywać różnice pomiędzy dotychczasowym stanem prawnym a stanem projektowanym;
3) wykazywać skutki, w tym finansowe, wydania projektowanego aktu normatywnego;
4) wskazywać komórki organizacyjne, oddziały regionalne, zakłady rehabilitacji leczniczej, z którymi należy uzgodnić treść aktu normatywnego.
5.  Kolejne wersje projektu oznacza się poprzez zamieszczenie na nich daty opracowania (Projekt z dnia ...).
6.  Strony projektu winny być oznaczone w sposób odzwierciedlający całkowitą liczbę stron projektu oraz numer strony bieżącej projektu.
7.  Jeżeli ilość i zakres zmian do aktu normatywnego powoduje jego nieczytelność opracowuje się projekt nowego aktu normatywnego.

Rozdział  3.

Tryb uzgadniania projektów aktów normatywnych Prezesa Kasy

§  7.  W przypadku podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu aktu normatywnego komórka merytoryczna, przedkłada do pisemnego uzgodnienia do Biura propozycje procesu legislacyjnego dotyczące projektowanego aktu normatywnego uwzględniając:
1) formę aktu prawnego oraz podstawy prawne opracowywanego projektu;
2) komórki organizacyjne, oddziały regionalne, zakłady rehabilitacji leczniczej, z którymi należy dokonać uzgodnień treści opracowywanego aktu normatywnego;
3) terminy na przedstawienie przez poszczególne komórki organizacyjne, oddziały regionalne, zakłady rehabilitacji leczniczej uwag do opracowywanego projektu;
4) terminy na rozpatrywanie przez komórkę merytoryczną uwag złożonych do projektu;
5) terminy parafowania projektu przez radcę prawnego i innych uczestników postępowania legislacyjnego.
§  8. 
1.  Komórka merytoryczna przekazuje projekt aktu normatywnego do uzgodnień wewnętrznych.
2.  Komórki organizacyjne, oddziały regionalne, zakłady rehabilitacji leczniczej zgłaszają w formie pisemnej uwagi do projektu wraz z uzasadnieniem.
3.  Niezgłoszenie uwag, we wskazanym do zaopiniowania terminie, traktuje się jako akceptację projektu.
4.  Komórka merytoryczna rozpatruje uwagi do projektu.
5.  W przypadku zaistnienia rozbieżności w toku uzgodnień komórka merytoryczna sporządza protokół rozbieżności i dąży do ich usunięcia w drodze spotkania uzgodnieniowego.
6.  Protokół rozbieżności zawiera zestawienie tabelaryczne zgłoszonych uwag oraz stanowisko komórki merytorycznej co do przyjęcia lub odrzucenia poszczególnych uwag.
7.  W razie nieuzgodnienia stanowiska komórka merytoryczna sprawę wraz z protokołem rozbieżności przedstawia do rozstrzygnięcia Kierownictwu Kasy, Głównemu Księgowemu Kasy, Naczelnemu Lekarzowi Kasy nadzorującym realizację zadań przez komórkę merytoryczną.
§  9. 
1.  Komórka merytoryczna przekazuje do Biura projekt aktu normatywnego, zaparafowany na każdej stronie i podpisany (podpis, data, imienna pieczątka służbowa) przez kierownika komórki merytorycznej, uzasadnienie i protokół rozbieżności.
2.  Biuro zwraca do uzupełnienia projekty, które nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 1.
3.  Biuro ocenia projekt aktu normatywnego pod względem legalności i wewnętrznej spójności jego przepisów oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej.
4.  Radca prawny parafuje projekt pod względem formalno-prawnym.
5.  Uzgodniony projekt Biuro przedkłada do parafowania kierownikom komórek organizacyjnych, z którymi uzgadniano projekt, Zastępcom Prezesa Kasy, Głównemu Księgowemu Kasy, Naczelnemu Lekarzowi Kasy nadzorującym realizację zadań przez komórkę merytoryczną, a następnie do podpisu Prezesowi Kasy.
§  10. 
1.  W przypadku zaistnienia konieczności przygotowania aktu normatywnego w trybie pilnym z polecenia Kierownictwa Kasy odstępuje się od stosowania regulacji, o których mowa w § 6 ust. 3, § 7, § 8 i § 9 ust. 5.
2.  W sytuacji, o której mowa w ust. 1, do akt dołącza się notatki służbowe dotyczące wykonania polecenia Kierownictwa Kasy.

Rozdział  4.

Tryb uzgadniania projektów zewnętrznych aktów normatywnych

§  11. 
1.  Projekty zewnętrznych aktów normatywnych przesyłane do Kasy w celu uzgodnień lub wyrażenia opinii są ewidencjonowane w Biurze.
2.  Projekty, o których mowa w ust. 1, Biuro przesyła do zaopiniowania właściwym komórkom organizacyjnym Kasy.
3.  Komórki organizacyjne zgłaszają w formie pisemnej uwagi dotyczące projektu zewnętrznego aktu normatywnego.
4.  Na podstawie uwag komórek organizacyjnych Biuro opracowuje stanowisko Kasy dotyczące projektu zewnętrznego aktu normatywnego.
5.  Biuro odstępuje od przesłania stanowiska Kasy w sytuacji, kiedy komórki organizacyjne nie zgłosiły uwag, a z pisma przewodniego do projektu zewnętrznego aktu normatywnego wynika, że niezgłoszenie w terminie uwag traktowane jest jako akceptacja projektu.

Rozdział  5.

Zasady ewidencjonowania i ogłaszania aktów normatywnych

§  12. 
1.  Biuro prowadzi rejestr aktów normatywnych Prezesa Kasy i przechowuje ich oryginały.
2.  Biuro prowadzi zestawienie czynności legislacyjnych podejmowanych przez Biuro w sprawie opracowywania i uzgadniania aktu normatywnego.
3.  1  Zarządzenia i komunikaty, z wyłączeniem komunikatów dotyczących praw i obowiązków pracowników, podpisane przez Prezesa Kasy, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
4.  2  Obwieszczenie o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz komunikat w sprawie zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej, Biuro przekazuje do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski.
5.  Podpisane przez Prezesa Kasy zarządzenia i komunikaty upoważniony i przeszkolony pracownik Biura wprowadza do Biblioteki Dokumentów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.

Rozdział  6.

Postanowienia końcowe

§  13.  Traci moc zarządzenie nr 27 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prac legislacyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmienione zarządzeniem nr 2 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 stycznia 2010 r.
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 12 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 55 z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.Urz.PKRUS.2017.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 2017 r.
2 § 12 ust. 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 55 z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.Urz.PKRUS.2017.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 2017 r.