Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2015.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych *

Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) zarządza się, co następuje":
§  1. 
1.  W komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach sztabowych prowadzi się bazę danych o nazwie "Policyjny Rejestr Imprez Masowych", zwany dalej "PRIM".
2.  W PRIM gromadzi się i przetwarza informacje dotyczące:
1) bezpieczeństwa masowych imprez sportowych - w zakresie określonym w art. 40 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej "ustawą";
2) bezpieczeństwa imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe - w zakresie określonym w art. 36 ust. 2 ustawy;
3) osób upoważnionych do kierowania do PRIM zapytań w imieniu podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 38 ustawy;
4) działań policyjnych w formie zabezpieczenia prewencyjnego, akcji policyjnej lub operacji policyjnej - podejmowanych w związku ze zdarzeniami kryzysowymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 11 zarządzenia nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi (Dz. Urz. KGP poz. 65).
3.  Informacje gromadzone w PRIM są przetwarzane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, zwanego dalej "KSIP".
§  2. 
1.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) impreza - zarejestrowana w PRIM impreza masowa lub działanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;
2) osoba rejestrująca - policjant lub pracownik obowiązany do rejestracji informacji w PRIM;
3) rejestracja - wprowadzenie do PRIM informacji, o których mowa w § 1 ust. 2;
4) wartości katalogowe - nazwy klubów i obiektów sportowych wprowadzane do KSIP w trybie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1 decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 28 oraz z 2014 r. poz. 111);
5) karta zapytania i karta odpowiedzi - karty, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 12 i 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (Dz. U. Nr 54, poz. 329);
6) podmiot uprawniony - podmiot określony w art. 38 ust. 1 pkt 2-17 ustawy;
7) KGP - Komenda Główna Policji.
2.  Przepisy zarządzenia dotyczące komendantów wojewódzkich Policji stosuje się odpowiednio do Komendanta Stołecznego Policji, a dotyczące komendantów powiatowych Policji stosuje się odpowiednio do komendantów miejskich i rejonowych Policji.
§  3.  Stosuje się następujące operacje gromadzenia i przetwarzania informacji w PRIM:
1) rejestracja;
2) sprawdzenie;
3) modyfikacja;
4) usunięcie.
§  4. 
1.  Zakres udostępniania zgromadzonych w PRIM informacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, określają przepisy art. 36 ust. 3 i 4, art. 38, art. 42 ust. 5 oraz art. 45a ustawy.
2.  Sposób udostępniania zgromadzonych w PRIM informacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, określają przepisy art. 42-45a ustawy.
3.  Zgromadzone w PRIM informacje, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, udostępnia się jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji w zakresie odpowiadającym celowi wykorzystania wskazanemu w zapytaniu.
§  5. 
1.  Informacje rejestruje się w PRIM na podstawie:
1) wniosku o wydanie opinii, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy;
2) karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy;
3) planu działania dowódcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 zarządzenia nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi;
4) powiadomienia przekazanego przez organ gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013 r. poz. 397 oraz z 2014 r. poz. 1327);
5) dokumentacji określającej planowane działania policyjne w formie innej niż akcja lub operacja;
6) dokumentacji sporządzonej w wyniku podjętych działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;
7) wiarygodnych danych w zakresie określonym w § 1 ust. 2, uzyskanych ze źródeł innych niż wymienione w pkt 1-6.
2.  Informacje, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, nie mogą zawierać danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).
3.  Informacje określone w § 1 ust. 2 pkt 1-3 usuwa się z PRIM w przypadkach określonych w art. 49 ustawy.
§  6. 
1.  Upoważnia się kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach sztabowych do wykonywania w imieniu Komendanta Głównego Policji czynności wchodzących w zakres funkcji administratora PRIM oraz administratora danych osobowych przetwarzanych w PRIM.
2.  Upoważnia się kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach sztabowych i jego zastępców do wykonywania następujących zadań:
1) nadawania, zmiany lub cofania uprawnień policjantów lub pracowników Policji do przetwarzania informacji w PRIM;
2) udostępniania informacji z PRIM;
3) wyznaczania komisji do usunięcia danych osobowych z PRIM.
3.  Uprawnienia dostępu do PRIM nadaje się w trybie określonym w rozdziale 4 decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.
4.  W przypadku zmiany zakresu zadań służbowych policjanta lub pracownika Policji uprawnionego do przetwarzania informacji w PRIM dokonuje się odpowiedniej zmiany lub cofnięcia uprawnień do przetwarzania.
5.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach sztabowych wyznacza podległą komórkę organizacyjną do koordynowania gromadzenia i przetwarzania informacji w PRIM.
6.  Podział i szczegółowe zakresy obowiązków w zakresie administrowania PRIM i ochrony danych osobowych przetwarzanych w PRIM określa obowiązująca w Policji dokumentacja o nazwie "Polityka Bezpieczeństwa Zbiorów Danych Osobowych: Policyjny Rejestr Imprez Masowych oraz BIM Rejestry".
§  7. 
1.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach sztabowych jest obowiązany do nadzoru nad jakością, terminowością i aktualnością informacji przetwarzanych w PRIM.
2.  W poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani kierownicy tych jednostek działający bezpośrednio lub poprzez upoważnionych policjantów lub pracowników Policji.
§  8. 
1.  Komendanci wojewódzcy Policji oraz komendanci powiatowi Policji wyznaczą podległe komórki organizacyjne obowiązane do rejestracji informacji w PRIM.
2.  W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji przez komórkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1, rejestracji dokonuje policjant wykonujący czynności służbowe, podczas których zaistniały okoliczności uzasadniające rejestrację.
3.  W komórkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, prowadzi się systematyczną weryfikację jakości informacji gromadzonych w PRIM oraz monitoruje powiązania zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny z określonymi imprezami poprzez wgląd do dokumentów będących podstawą rejestracji lub modyfikacji informacji.
§  9. 
1.  Rejestracji w PRIM dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu lub sporządzeniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1, ale nie później niż na 72 godziny przed rozpoczęciem imprezy.
2.  Uzupełnienia rejestracji o wymagane informacje dokonuje się niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie później niż do godz. 900 w dniu rozpoczęcia imprezy mającej odbyć się od poniedziałku do piątku, a w przypadku imprezy odbywającej się w sobotę lub niedzielę, nie później niż do godz. 900 w poprzedzający piątek.
3.  Uzupełnienia rejestracji o informacje wynikające z przebiegu imprezy dokonuje się nie później niż przed upływem 72 godzin od zakończenia imprezy.
4.  Rejestracji imprez ligi zawodowej piłki nożnej w odniesieniu do meczów rozgrywanych w ramach Ekstraklasy, I i II ligi oraz meczów międzynarodowych dokonuje komórka organizacyjna KGP właściwa do spraw sztabowych.
5.  Powiązanie rejestracji wydarzenia w KSIP z rejestracją imprezy w PRIM powinno nastąpić nie później niż w ciągu 24 godzin od rejestracji wydarzenia lub zaistnienia okoliczności uzasadniającej powiązanie wydarzenia z imprezą.
6.  Do rejestracji w PRIM treści zawartych na kartach zapytania i kartach odpowiedzi obowiązana jest jednostka organizacyjna Policji otrzymująca te karty.
7.  Przed rejestracją informacji w PRIM osoba rejestrująca albo działający na zlecenie osoby rejestrującej policjant lub pracownik Policji uprawniony do przetwarzania informacji w PRIM, są obowiązani sprawdzić, czy dana informacja nie została już wcześniej zarejestrowana.
8.  Dokonanie rejestracji w PRIM potwierdza się odpowiednim wydrukiem lub poprzez wpisanie na dokumencie stanowiącym podstawę rejestracji identyfikatora, który jest niepowtarzalnym numerem nadawanym automatycznie każdej rejestracji przez system informatyczny stosowany do prowadzenia PRIM.
9.  Przepisów ust. 1-2 nie stosuje się w przypadkach określonych w § 3 pkt 3-6 zarządzenia nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi.
10.  Dodanie, modyfikacja lub zamknięcie wartości katalogowej następuje na podstawie wniosku komendanta wojewódzkiego Policji lub kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach sztabowych albo osób przez nich w tym zakresie upoważnionych, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku do zarządzenia.
§  10.  Zgromadzone w PRIM informacje o osobach przekazuje się podmiotom uprawnionym w rozumieniu art. 38 ustawy:
1) poprzez osobiste doręczenie w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (Dz. U. Nr 54, poz. 329);
2) z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego hasłem generowanym przy użyciu odpowiedniego programu szyfrującego, przekazywanym podmiotowi uprawnionemu w korespondencji odrębnej od informacji i przy użyciu innego środka komunikacji. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki.
§  11.  Tracą moc:
1) zarządzenie nr 1100 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zasad prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 13, poz. 99);
2) zarządzenie nr 667 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie zasad prowadzenia Rejestru Działań Policyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 102).
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Dnia .../.../.....

 (data sporządzenia wniosku)

WNIOSEK

o /dodanie/modyfikację/ zamknięcie/ wartości katalogowej w KSIP (w module PRIM)

(niepotrzebne skreślić)

Na podstawie § 9 ust. 10 zarządzenia nr ... Komendanta Głównego Policji z dnia ....................... 2015 r. w sprawie prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych (Dz. Urz. KGP poz. ....) wnoszę o dokonanie następujących zmian wartości katalogowych w module PRIM:

Id KWPNazwa klubu***DyscyplinaDodanie*Modyfikacja*Zamknięcie**
POLE KLUB (parametry słowników: typ=tabko podtyp=PRKS)
Id KWPNazwa obiektu***Adres (miasto, ulica, nr)Dodanie*Modyfikacja*Zamknięcie**
POLE OBIEKT (parametry słowników: typ=tabko podtyp=PROB)

Powyższe zmiany należy uwzględnić w SYSTEMIE ANALITYCZNYM w polach do generowania PRIM oraz w następujących słownikach w module OSOBA w zakładce ZAKAZY:

- zakaz wstępu na imprezy masowe,

- zobowiązanie do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.

Jednostka/komórka organizacyjna wnioskodawcy:
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby sporządzającej:
Telefon kontaktowy:
Faks:
Email:
.................................................
(podpis sporządzającego wniosek)
(pieczęć jednostki organizacyjnej Policji)

* - właściwe zaznaczyć znakiem

** - należy określić datę, z jaką ma nastąpić zamknięcie wartości katalogowej

*** - w przypadku klubu zagranicznego należy podać nazwę kraju zgodną ze standardem ISO 3166-1 alfa-2

* Z dniem 6 lutego 2019 r. nin. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 37 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2018.1870) przez art. 81 pkt 9 ustawy·z·dnia·14 grudnia 2018·r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości·(Dz.U.2019.125).