Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.67

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2013 r.

WYTYCZNE Nr 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie prowadzenia operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U.z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1.
1. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa lotu w sytuacji wystąpienia pyłu wulkanicznego zaleca się stosowanie wymagań określonych w załączniku do wytycznych.
2. Zgodnie z "Planem awaryjnym na wypadek pojawienia się pyłu wulkanicznego dla rejonu Europy i Północnego Atlantyku" (ICAO Doc. 019) przestrzeń powietrzna, ze względu na zanieczyszczenie pyłem wulkanicznym, dzieli się na trzy obszary:
1) Obszar Niskiego Zanieczyszczenia : przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, gdzie pył wulkaniczny może wystąpić w koncentracji większej niż 0.2x10-3 g/m3 ale równej lub mniejszej niż 2x10-3 g/m3;
2) Obszar Średniego Zanieczyszczenia : przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, gdzie pył wulkaniczny może wystąpić w koncentracji większej niż 2x10-3 g/m3, ale mniejszej niż 4x10-3 g/m3;
3) Obszar Wysokiego Zanieczyszczenia : przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, gdzie pył wulkaniczny może wystąpić w koncentracji równej lub większej niż 4x10-3 g/m3, lub obszar zanieczyszczonej przestrzeni, w której określenie poziomu zanieczyszczenia jest niemożliwe.
3. Obszary, o których mowa w ust. 2, mają zdefiniowane granice poziome i pionowe oraz mają charakter trójwymiarowy i w niektórych przypadkach mogą być ominięte górą lub dołem.
4. Informacje dotyczące pyłu wulkanicznego są publikowane przez służbę informacji lotniczej.
5. Niniejsze wymagania mają zastosowanie do posiadaczy certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanych dalej "przewoźnikami lotniczymi", którzy zamierzają wykonywać operacje w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym.
§  2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

ZAŁĄCZNIK

Wymagania w sytuacji wystąpienia pyłu wulkanicznego

1. Zgodnie z OPS 1.037 załącznika III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. L 373 z 31.12.1991 r. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 1, z późn. zm.) przewoźnik lotniczy ustanawia i realizuje program bezpieczeństwa lotów i zapobiegania wypadkom, w którym określa:

1) sposób oceny ryzyka i utrzymywania świadomości ryzyka u osób zaangażowanych w wykonywanie operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym (OPS 1.037, lit. a pkt 1);

2) system zgłaszania zdarzeń związanych z wykonywaniem operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym w celu identyfikacji zagrożeń oraz kompensowania ryzyka związanego z wykonywaniem operacji lotniczych w tych obszarach (OPS 1.037, lit. a pkt 2);

3) propozycje działań naprawczych wynikających z programu bezpieczeństwa lotów i zapobiegania wypadkom w związku z wystąpieniem zagrożeń związanych z wykonywaniem operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym (OPS 1.037, lit b).

2. W procesie identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z wykonywaniem operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym się mogą być stosowane metodologie opisane w:

1) EASA SIB (Safety Information Bulletin) 2010-17R5 z dnia 11 marca 2013 r;

2) Podręczniku zarządzanie bezpieczeństwem, ICAO Doc. 9859, wydanie 3, 2012;

3) Flight Safety and Volcanic Ash, Risk Management of Flight Operations with known or forecast volcanic ash contamination, ICAO Doc. 9974 - ANB/487, wydanie 1, 2012;

4) Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds, ICAO Doc. 9691-AN/954;

5) załączniku do decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2013/009/R z dnia 16.04.2013.

3. Zaleca się, aby przewoźnicy lotniczy, którzy zamierzają wykonywać loty w obszarach o podwyższonym poziomie zanieczyszczenia pyłem wulkanicznym, o których mowa w § 1 ust. 2 wytycznych:

1) wprowadzali odpowiednie zmiany do programu bezpieczeństwa lotów i zapobiegania wypadkom uwzględniające elementy, o których mowa w ust. 1;

2) dokonali odpowiednich zmian w programach obsługi technicznej z uwzględnieniem rekomendacji producentów statków powietrznych oraz silników lub załącznika A do SIB 2010-17R5;

3) dokonali odpowiednich zmian w instrukcji operacyjnej i przedstawili je do akceptacji, oraz, jeżeli jest to wymagane, do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

4) przedstawili do akceptacji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ocenę ryzyka bezpieczeństwa (SRA) oraz rejestr ryzyk.