Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2020.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie prowadzenia niektórych szkoleń kwalifikowanych realizowanych od marca do maja 2020 r. na podstawie odrębnych programów szkolenia

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Szkolenie podstawowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjętych do służby w Straży Granicznej realizowane od dnia 16 marca 2020 r. w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej będzie prowadzone od dnia 23 marca 2020 r. na podstawie odrębnego programu szkolenia.
2.  W przypadku uzyskania negatywnego wyniku ze szkolenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 11 ust. 4 zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 133, z późn. zm.).
§  2. 
1.  Szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej:
1) realizowane od dnia 10 marca 2020 r. w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej będzie prowadzone od dnia 23 marca 2020 r. na podstawie odrębnego programu szkolenia;
2) planowane do realizacji od dnia 6 kwietnia 2020 r. w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej będzie prowadzone na podstawie programu szkolenia, o którym mowa w pkt 1.
2.  W przypadku uzyskania negatywnego wyniku ze szkolenia, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusze Straży Granicznej są kierowani na najbliższe szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej.
§  3.  Szkolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, prowadzi się na podstawie odrębnego programu szkolenia zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w dniu 19 marca 2020 r.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.