Dz.Urz.ULC.2019.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 7
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectwa kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez pomioty szkolące

Na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 288) oraz art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się:
1) Program szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) z uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku (BVLOS), stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia;
2) Program szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) z uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku (VLOS), stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Program szkolenia UAVO BVLOS

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Program szkolenia UAVO VLOS