Program współpracy Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2022.123

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie Programu współpracy Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023

Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Przyjmuje się "Program współpracy Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023", który stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W ZAKRESIE DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2023

Wstęp i podstawa prawna

Minister Edukacji i Nauki, jako minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "ministrem", na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), zwanej dalej "ustawą", jest obowiązany do przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na potrzeby niniejszego programu współpracy, zwanego dalej "programem", przyjęto, że terminy "organizacje pozarządowe", "podmioty społeczne" i "trzeci sektor" odnoszą się zarówno do organizacji pozarządowych, jak i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

Głównym celem programu jest stworzenie takich ram sprawnej i efektywnej współpracy ministra z trzecim sektorem, które ułatwią udział strony społecznej w procesie tworzenia regulacji, co będzie służyło tworzeniu warunków do podejmowania lepszych, bardziej wyważonych decyzji ministra. Otwarcie administracji publicznej na współpracę z instytucjami przedstawicielskimi społeczeństwa obywatelskiego znajduje uzasadnienie zarówno w konstytucyjnej zasadzie pomocniczości, jak i w polityce rządu. Jest to również odpowiedź na społeczną potrzebę uczestnictwa w procesach decyzyjnych. Stworzenie sprawnie działających mechanizmów udziału strony społecznej w podejmowaniu decyzji i stanowieniu prawa jest istotne zarówno z punktu widzenia administracji, która dzięki doświadczeniu i wiedzy strony społecznej może tworzyć lepsze regulacje i określać kierunki działalności dostosowane do realnych potrzeb, jak i z punktu widzenia obywateli, dla których udział w procesie decyzyjnym stanowi realizację ich praw obywatelskich.

W procesie wzmacniania partycypacji publicznej podkreśla się rolę wykorzystania nowoczesnych technologii i dostępu obywateli do informacji publicznej. Jako istotne wymienia się również mechanizmy zlecania realizacji usług publicznych organizacjom pozarządowym, a także tworzenie programów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Określenie potrzeb, możliwości i wyzwań stanowiących podstawę programu zostało poprzedzone wnikliwą analizą dotychczasowych działań w ramach współpracy ministra z trzecim sektorem.

Cel główny i cele szczegółowe programu w roku 2023

Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa społecznego na rzecz jakości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego oraz rozwoju gospodarczego Polski, jako wyrazu Społecznej Odpowiedzialności Nauki.

Celami szczegółowymi są:

1)
zapewnienie i ułatwienie udziału organizacji pozarządowych w procesie tworzenia polityk publicznych i przepisów prawa oraz poprawa jakości decyzji i legislacji przez prowadzenie konsultacji publicznych; wysłuchanie racji różnych stron umożliwia wychwycenie przeoczeń i stworzenie bardziej wyważonych rozwiązań; podjęte decyzje uwzględniają dzięki temu zróżnicowane potrzeby poszczególnych obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego;
2)
wypracowanie przejrzystego modelu współpracy ministra z trzecim sektorem, dzięki któremu będzie możliwe lepsze wykorzystanie potencjału i doświadczenia organizacji pozarządowych w działaniach prowadzonych przez ministra;
3)
dążenie do lepszej koordynacji i większej spójności współpracy ministra z podmiotami trzeciego sektora, obejmującej swym zakresem sferę zadań realizowanych przez ministra;
4)
zapewnienie racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
5)
rozwijanie potencjału organizacji pozarządowych i wspieranie ich inicjatyw wpisujących się w zakres zadań realizowanych przez ministra;
6)
promowanie dobrych praktyk współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;
7)
zwiększanie zaangażowania podmiotów społecznych w realizację priorytetowych programów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki;
8)
popularyzacja nauki i badań naukowych, w tym w małych miastach i na terenach wiejskich;
9)
upowszechnianie osiągnięć naukowych w różnych grupach wiekowych.

Oczekiwanym rezultatem realizacji programu jest zwiększenie zaangażowania społecznego, w tym zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych, w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności w kontekście popularyzacji nauki.

Zasady współpracy

Współpraca w ramach programu powinna być realizowana z zachowaniem zasad:
1)
pomocniczości - zadania z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe w formie wsparcia zadania publicznego lub powierzenia jego realizacji, pod warunkiem, że organizacje te mają możliwość przeprowadzenia tych zadań i prowadzą działalność statutową w obszarze podlegającym wsparciu;
2)
partnerstwa - organizacje pozarządowe są traktowane jako równoprawni partnerzy w definiowaniu potrzeb w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, określaniu sposobów ich zaspokajania i realizacji zadań publicznych; wspólne dążenie do realizacji celów powinno przebiegać przy zachowaniu wysokich standardów;
3)
planowego działania - wspólne działania są realizowane w sposób planowy, zapewniający harmonijne i efektywne osiąganie wyznaczonych celów;
4)
efektywności - wybór najbardziej efektywnych sposobów realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, przy zachowaniu zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych; efektywność współpracy wiąże się również z respektowaniem przez organizacje pozarządowe przepisów prawa regulujących wzajemną współpracę, terminowość oraz wywiązywanie się z obowiązków rozliczania przyznanych środków finansowych i sprawozdawczości;
5)
uczciwej konkurencji - równorzędne traktowanie wszystkich organizacji pozarządowych m.in. w dostępie do informacji, stosowania jednakowych kryteriów oceny dla podmiotów konkurujących o realizację zadań publicznych i w innych formach wspierania ich działalności;
6)
jawności - działania organu administracji publicznej są jawne, a wszelkie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi powinny być powszechnie znane, dostępne, jasne i zrozumiałe pod względem procedur, kryteriów podejmowania decyzji, celów, wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych, kontroli i oceny realizacji zadań;
7)
suwerenności stron - respektowanie przez organ administracji publicznej niezależności i odrębności organizacji pozarządowych, jako form zrzeszania się obywateli w konkretnych celach.

Zakres przedmiotowy

Minister realizuje politykę państwa w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności w zakresie:
1)
badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich finansowania;
2)
nadzoru nad podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z właściwością ministra;
3)
koordynowania systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i podejmowania działań mających na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji.

Minister, wspólnie ze środowiskiem naukowym i akademickim, przygotowuje strategiczne rozwiązania w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz dba o wdrażanie programów Unii Europejskiej. Minister wspiera również rozwój polskich uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Współpraca ministra z organizacjami pozarządowymi dotyczy działań prowadzonych w obszarach regulowanych m.in.:

1)
ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim;
2)
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3)
ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
4)
ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
5)
ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
6)
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
7)
ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
8)
ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
9)
ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
10)
ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej.

Formy współpracy

Współpraca ministra z organizacjami pozarządowymi odbywa się według określonych zasad i przybiera różne formy - pozafinansowe i finansowe, o różnym stopniu instytucjonalizacji. W roku 2023 współpraca ta będzie odbywała się w następujących formach:
1)
pozafinansowej, koncentrującej się przede wszystkim na:
a)
konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych,
b)
obejmowaniu patronatem ministra przedsięwzięć realizowanych przez partnerów społecznych,
c)
organizowaniu wspólnych konferencji i seminariów,
d)
udziale przedstawicieli ministra w organach fundacji:
-
Radzie Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie,
-
Radzie Kuratorów Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
-
Radzie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości,
-
Radzie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
-
Radzie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;
2)
finansowej, prowadzonej m.in. w ramach:
a)
finansowania projektów w ramach programów lub przedsięwzięć ministra,
b)
zlecania realizacji zadań publicznych; cele konkursów będą dotyczyły bieżących inicjatyw ministra w odniesieniu do środowiska akademickiego,
c)
wspierania różnego rodzaju inicjatyw wpisujących się w aktualne priorytety ministra, w szczególności w zakresie współpracy z polską diasporą naukową (Fundacja Polonium),
d)
realizacji zadań ujętych w umowie międzynarodowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.,
e)
finansowania programów stypendialnych realizowanych z udziałem organizacji pozarządowych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, jako zadania zlecone przez ministra.

Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowymi zadaniami publicznymi będą:
1)
wzmacnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
2)
wykorzystywanie doświadczenia i potencjału organizacji pozarządowych w opracowywaniu projektów strategii, programów oraz innych dokumentów rządowych i resortowych, przez udział tych organizacji w konsultacjach publicznych dotyczących tych projektów, a następnie w realizacji określonych w przyjętych dokumentach zadań;
3)
racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych pozostających w dyspozycji ministra, przeznaczonych na finansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Okres i sposób realizacji programu

Program będzie realizowany w roku 2023. Koordynatorem programu będzie Biuro Ministra, współpracujące z pozostałymi komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań wymienionych w programie - zgodnie z ich właściwością.

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w roku 2023 na realizację zadań w ramach programu:

1)
finansowanie zadań z zakresu programów lub przedsięwzięć ministra - 230 000 000 zł;
2)
otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego - 3 350 000 zł;
3)
finansowanie wydatków związanych z realizacją wymiany w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - 5 053 000 zł;
4)
finansowanie programów stypendialnych realizowanych z udziałem organizacji pozarządowych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, jako zadania zlecone przez ministra - 610 000 zł.

Powoływanie komisji konkursowych do opiniowania wniosków w otwartych konkursach ofert i zespołów doradczych lub ekspertów powoływanych przez ministra w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy minister, w drodze zarządzenia, powołuje (z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych) komisje konkursowe do spraw opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego. Ponadto, na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, minister może, w drodze zarządzenia, powoływać zespoły doradcze lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na jego potrzeby.

Kryteria realizacji programu

Ocena realizacji programu zostanie przeprowadzona w perspektywie rocznej, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1)
liczby beneficjentów otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego;
2)
liczby wydarzeń zorganizowanych przez trzeci sektor, objętych patronatem ministra;
3)
liczby organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację programów lub przedsięwzięć ministra;
4)
liczby stypendystów programów stypendialnych realizowanych z udziałem organizacji pozarządowych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach zadań zleconych przez ministra;
5)
liczby przeprowadzonych konsultacji publicznych dotyczących projektów aktów normatywnych.

Sprawozdanie z realizacji programu

Sprawozdanie z realizacji programu zostanie przygotowane przez Biuro Ministra, przy wykorzystaniu informacji przekazanych przez komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra, obejmujących:
1)
analizę ilościową:
a)
beneficjentów otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego,
b)
wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe, objętych patronatem ministra,
c)
organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację programów lub przedsięwzięć ministra,
d)
stypendystów programów stypendialnych realizowanych z udziałem organizacji pozarządowych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, jako zadania zlecone przez ministra;
2)
dane dotyczące konsultacji publicznych przeprowadzonych z udziałem organizacji pozarządowych;
3)
sprawozdania z realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym.

Sprawozdanie zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

Opracowanie programu odbyło się w następujących etapach:
1)
zaktualizowano stan wiedzy na temat przebiegu dotychczasowej współpracy ministra z trzecim sektorem w celu zidentyfikowania priorytetów, możliwości i ograniczeń, w zakresie stanowiącym podstawę do opracowania programu;
2)
przeprowadzono konsultacje wewnętrzne, w ramach których zostało wypracowane brzmienie programu;
3)
projekt programu, w ramach konsultacji publicznych, został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra;
4)
projekt programu został przedłożony do akceptacji ministra.