Program szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2020.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 2020 r.

DECYZJA Nr 226
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Określa się program szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile oraz Szkole Policji w Słupsku.
§  3. 
Szkolenia zawodowe podstawowe oznaczone symbolami:
1)
SZP-6/19 i SZP-6A/19 realizowane są według programu szkolenia wprowadzonego decyzją nr 181 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla edycji oznaczonych symbolami SZP-6/19 oraz SZP-6A/19 (Dz. Urz. KGP poz. 34);
2)
SZP-1/20 i SZP-1A/20 realizowane są według programu szkolenia wprowadzonego decyzją nr 209 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla edycji oznaczonych symbolami SZP-1/20 oraz SZP-1A/20 (Dz. Urz. KGP poz. 41).
§  4. 
Szkolenie zawodowe podstawowe oznaczone symbolem SZP-2/20 rozpoczęte na podstawie programu szkolenia wprowadzonego decyzją nr 168 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP poz. 83), kontynuuje się na podstawie programu, o którym mowa w § 1.
§  5. 
W przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przed zakończeniem szkolenia realizowanego na podstawie programu, o którym mowa w § 1, szkolenie kontynuuje się na podstawie programu wprowadzonego niniejszą decyzją.
§  6. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 1  

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO REALIZOWANY W WARUNKACH OGŁOSZONEGO STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII

1 Załącznik zmieniony przez § 1 decyzji nr 246 z dnia 11 września 2020 r. (Dz.Urz.KGP.2020.48) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 września 2020 r.