Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2019.83

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 168
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określa się program szkolenia zawodowego podstawowego, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Słupsku oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.
§  3.  Szkolenie zawodowe podstawowe rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu szkolenia zawodowego podstawowego, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 4.
§  4.  Traci moc decyzja nr 405 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP poz. 77 oraz z 2017 r. poz. 37 i 81).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO