Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2002.9.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 2002 r.

DECYZJA NR 113
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 maja 2002 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego pracujących z użyciem videorejestratorów wykroczeń.

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 56/ postanawiam, co następuje:
§  1. Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego pracujących z użyciem videorejestratorów wykroczeń, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.