Program szkolenia specjalistycznego dla kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2002.9.48

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2002 r.

DECYZJA NR 118
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie programu szkolenia specjalistycznego dla kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych Policji.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19, poz. 185), postanawiam co następuje:
§  1.
Wprowadzam program szkolenia specjalistycznego dla kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych Policji, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację programu powierzam Szkole Policji w Słupsku oraz Szkole Policji w Katowicach.
§  3.
Traci moc decyzja nr 73 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia specjalistycznego dla kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych Policji. (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 58, zm. Nr 10, poz. 119 i Nr 13, poz. 151).
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.