Program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.190

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2020 r.

DECYZJA Nr 164/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"

Na podstawie art. 2 pkt 1, 6, 9 і 21 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
Program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka", zwany dalej "programem", realizuje się w ramach części teoretycznej i praktycznej w celu gromadzenia wyszkolonych zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby uzupełnień osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w korpusach: szeregowych, podoficerów i oficerów.
§  2. 
1. 
Decyzja określa organizację i realizację programu w części teoretycznej w uczelniach wojskowych i w uczelniach, w części praktycznej w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz finansowanie programu w uczelniach wojskowych w trzech modułach szkoleniowych: podstawowym, podoficerskim i oficerskim.
2. 
Moduł podstawowy polega na realizacji programu modułu podstawowego szkolenia wojskowego w ciągu jednego roku akademickiego w ramach części teoretycznej (uwzględniającej szkolenie e-learningowe w trakcie roku akademickiego) organizowanej w uczelniach wojskowych i w uczelniach oraz praktycznej organizowanej w ramach ćwiczeń wojskowych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374), w wytypowanych jednostkach wojskowych w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej - w jednym lub dwóch turnusach i zakończony jest złożeniem przysięgi wojskowej przez studentów.
3. 
Moduł podoficerski polega na realizacji programu modułu podoficerskiego szkolenia wojskowego w ciągu jednego roku akademickiego w ramach części teoretycznej (uwzględniającej szkolenie e-learningowe w trakcie roku akademickiego) organizowanej w uczelniach wojskowych i w uczelniach oraz praktycznej organizowanej w ramach ćwiczeń wojskowych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w wytypowanych jednostkach wojskowych w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej - w jednym lub dwóch turnusach i zakończony jest egzaminem podoficerskim oraz mianowaniem studentów na pierwszy stopień podoficerski.
4. 
Moduł oficerski polega na realizacji przez uczelnie wojskowe pilotażowego programu kształcenia wojskowego na pierwszy stopień oficerski zawierającego treści i efekty kształcenia ogólnego i kierunkowego standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów. Realizowany jest w ciągu jednego roku akademickiego w ramach części teoretycznej (uwzględniającej szkolenie e-learningowe w trakcie roku akademickiego) i praktycznej organizowanej w ramach ćwiczeń wojskowych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej w jednym turnusie i zakończony jest egzaminem oficerskim.
§  3. 
1. 
W ramach części teoretycznej programu, w trakcie roku akademickiego, szkolenie studentów realizuje się w uczelniach wojskowych i w uczelniach, w wymiarze określonym w programie szkolenia teoretycznego odrębnie dla modułów szkolenia: podstawowego i podoficerskiego, a szkolenie teoretyczne dla modułu oficerskiego realizuje się w uczelniach wojskowych.
2. 
Szkolenie zgodnie z limitem miejsc w ramach modułu oficerskiego realizowane jest tylko w uczelniach wojskowych i dedykowane dla studentów posiadających stopień podoficerski:
1)
limit miejsc w roku akademickim 2020/2021 dla modułu oficerskiego nie mniej niż 50 studentów;
2)
limit miejsc w kolejnych latach dla modułu oficerskiego nie mniej niż 250 studentów.
3. 
Uczelnie wojskowe są uprawnione do szkolenia w części teoretycznej studentów z innych uczelni w ramach posiadanego limitu miejsc.
4. 
Przystąpienie studenta do programu odbywa się na jego pisemny wniosek złożony w wybranej uczelni wojskowej realizującej część teoretyczną, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do decyzji.
5. 
Do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, w danym roku akademickim przystępuje uczelnia wojskowa, w której do programu zgłosiło się nie mniej niż 20 kandydatów.
6. 
Warunkiem pozytywnego zaliczenia programu przez studenta w części teoretycznej jest:
1)
uczestnictwo w minimum 80% zajęć programowych objętych harmonogramem szkolenia dla wyznaczonej grupy szkoleniowej, do której student został przyjęty;
2)
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie części teoretycznej.
7. 
Uczestnik szkolenia teoretycznego, który spełnił warunki, o których mowa w ust. 6, otrzymuje w uczelni wojskowej zaświadczenie o zaliczeniu programu w części teoretycznej dla każdego z modułów, w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do decyzji.
8. 
W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do egzaminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, z przyczyn losowych (tylko nieobecność usprawiedliwiona), student może wystąpić z wnioskiem do Rektora - Komendanta uczelni wojskowej o wyznaczenie terminu poprawkowego, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2.
§  4. 
1. 
Część teoretyczna szkolenia może być realizowana przy wsparciu wytypowanych jednostek wojskowych, zwanych dalej "patronackimi jednostkami wojskowymi", które wspierają szkolenie teoretyczne w uczelniach wojskowych i w uczelniach.
2. 
Patronackie jednostki wojskowe to wytypowane przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w porozumieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, jednostki wojskowe wyznaczone do realizacji zadań wsparcia szkolenia w uczelniach wojskowych i w uczelniach.
3. 
Przy typowaniu patronackich jednostek wojskowych oraz przyporządkowaniu ich do uczelni wojskowej i uczelni osoby, o których mowa w ust. 2, uwzględniają w porozumieniu z szefami wojewódzkich sztabów wojskowych liczbę uczelni wojskowych i uczelni na terenie przez nich administrowanym oraz położenie geograficzne uczelni wojskowych i uczelni względem patronackich jednostek wojskowych.
4. 
Patronackiej jednostce wojskowej może być przypisana więcej niż jedna uczelnia wojskowa lub uczelnia.
5. 
Do zadań patronackiej jednostki wojskowej w zakresie wsparcia uczelni wojskowej i uczelni w szkoleniu w ramach części teoretycznej należy:
1)
bezpłatne udostępnianie obiektów szkoleniowych oraz sprzętu wojskowego, stacjonarnych trenażerów i symulatorów w celu zapoznania z podstawowym sprzętem wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
organizowanie w porozumieniu z uczelnią wojskową i uczelnią ekspozycji i statycznych pokazów sprzętu wojskowego, uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierzy;
3)
bezpłatne wyznaczenie i skierowanie instruktorów do wsparcia szkolenia w ramach zajęć programowych;
4)
organizowanie dla studentów na terenie patronackiej jednostki wojskowej "Dni otwartych" z możliwością udostępnienia na potrzeby szkoleniowe wojskowej bazy szkoleniowej.
6. 
Uczelnie wojskowe i uczelnie nie ponoszą dodatkowych kosztów finansowych z tytułu wynagrodzenia dla wyznaczonej kadry instruktorskiej z patronackich jednostek wojskowych wspierającej prowadzenie szkolenia w części teoretycznej programu.
7. 
Koszty transportu studentów uczelni wojskowej i uczelni na szkolenie w części teoretycznej programu, o której mowa ust. 5 pkt 4 oraz koszty obowiązkowego ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, uczelnie wojskowe i uczelnie pokrywają we własnym zakresie.
§  5. 
1. 
Warunkiem zakwalifikowania się do części praktycznej programu przez studenta, który nie odbył czynnej służby wojskowej, jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej programu oraz złożenie wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do decyzji.
2. 
Z odbywania szkolenia w części teoretycznej modułu podstawowego zwalnia się studentów będących absolwentami certyfikowanych wojskowych klas mundurowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego, na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora szkoły średniej o pozytywnym zaliczeniu przedmiotu "Edukacja Wojskowa", którzy nie odbyli czynnej służby wojskowej.
3. 
Studenci będący żołnierzami rezerwy posiadający stopień podoficerski są uprawnieni do złożenia wniosku o odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego w module oficerskim.
§  6. 
1. 
Część teoretyczną studentów w uczelniach wojskowych, jak również część praktyczną studentów uczelni wojskowych i uczelni realizowaną w wytypowanych jednostkach wojskowych w ramach ćwiczeń wojskowych, finansuje resort obrony narodowej.
2. 
Część teoretyczna studentów w uczelniach wojskowych finansowana jest ze środków, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086).
3. 
Zadanie, o którym mowa w ust. 2, finansowane będzie bezpośrednio z rachunku dysponenta części budżetowej, którego obsługę finansową realizować będzie Dyrektor Departamentu Budżetowego w formie dotacji celowej.
4. 
Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, zostaną określone w umowie pomiędzy uczelnią wojskową, a Ministrem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Dyrektora Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
5. 
Umowę, o której mowa w ust. 4, strony podpisują:
1)
zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);
2)
po spełnieniu przez uczelnię wojskową warunków, o których mowa w § 3 ust. 5;
3)
do dnia 31 stycznia po zgłoszeniu przez uczelnię wojskową do Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", zwanego dalej "Biurem", liczby grup szkoleniowych przewidzianych do części teoretycznej programu.
§  7. 
1. 
W czasie trwania szkolenia dla zainteresowanych studentów w ramach modułu podoficerskiego, którzy pozytywnie ukończą część teoretyczną programu, po przeprowadzeniu dodatkowych kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu na podoficera, organizuje się szkolenie z cyberbezpieczeństwa, a dla kandydatów do Wojsk Specjalnych lub Żandarmerii Wojskowej szkolenie specjalistyczne z zakresu szkolenia Wojsk Specjalnych lub Żandarmerii Wojskowej.
2. 
Dla zainteresowanych żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli moduł podoficerski w zakresie cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych lub Żandarmerii Wojskowej, po przeprowadzeniu kwalifikacji organizuje się dodatkowe szkolenie specjalistyczne w tym zakresie dla modułu oficerskiego.
3. 
Kwalifikacje na szkolenia, o których mowa w ust. 1, prowadzi i nadzoruje odpowiednio Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych lub Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.
4. 
Kwalifikacje na szkolenia, o których mowa w ust. 2, prowadzi i nadzoruje odpowiednio Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w uzgodnieniu z Rektorem - Komendantem Wojskowej Akademii Technicznej, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych lub Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.
5. 
Program szkolenia specjalistycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa opracowuje:
1)
w przypadku modułu, o którym mowa w ust. 1 - Dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w uzgodnieniu z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;
2)
w przypadku modułu, o którym mowa w ust. 2 - Rektor - Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w uzgodnieniu z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.
6. 
Część praktyczną szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa prowadzi się:
1)
w przypadku modułu, o którym mowa w ust. 1:
a)
w wytypowanej jednostce wojskowej - w zakresie szkolenia ogólnowojskowego,
b)
w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa - w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu - w zakresie szkolenia specjalistycznego;
2)
w przypadku modułu, o którym mowa w ust. 2 - w Wojskowej Akademii Technicznej.
7. 
Programy szkolenia specjalistycznego w zakresie Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej opracowują odpowiednio:
1)
w odniesieniu do modułu, o którym mowa w ust. 1 - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
2)
w odniesieniu do modułu, o którym mowa w ust. 2 - Rektor - Komendant uczelni wojskowej w uzgodnieniu z Dowódcą Komponentu Wojsk Specjalnych i Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej.
8. 
Część praktyczną szkoleń specjalistycznych, o których mowa w ust. 1 i 2 z zakresu Wojsk Specjalnych - prowadzi Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych w wytypowanych jednostkach wojskowych Wojsk Specjalnych.
9. 
Część praktyczną szkoleń specjalistycznych, o których mowa w ust. 1 i 2 z zakresu Żandarmerii Wojskowej - prowadzi Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej w wytypowanych jednostkach wojskowych Żandarmerii Wojskowej.
§  8. 
Dyrektor Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, zwany dalej "Dyrektorem":
1)
koordynuje bieżącą realizację programu we współpracy z przedstawicielami resortów zaangażowanych w realizację programu i uczelni uczestniczących w programie oraz komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej odpowiedzialnymi za organizację, przygotowanie i przeprowadzenie części praktycznej programu;
2)
występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o powołanie komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru studentów do modułu oficerskiego;
3)
występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o powołanie Zespołu w celu uzgodnienia programów szkolenia teoretycznego i praktycznego w module oficerskim opracowanych przez uczelnie wojskowe;
4)
przygotowuje przedsięwzięcia szkoleniowo-metodyczne dla koordynatorów programu w uczelniach wojskowych i koordynatorów programu w uczelniach odpowiedzialnych za realizację zajęć przewidzianych dla części teoretycznej;
5)
przygotowuje informację dotyczącą podsumowania kolejnej edycji programu, którą przestawia do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 30 listopada;
6)
prowadzi kampanię informacyjno-promocyjną na rzecz programu;
7)
wyznacza przedstawiciela Biura do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie realizacji zadań "Menadżera platformy", o której mowa § 12 pkt 4;
8)
przygotowuje i przeprowadza kampanie informacyjno-promocyjne wśród studentów za zgodą władz uczelni wojskowych i uczelni;
9)
aktualizuje treści materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz programu, o której mowa w pkt 6.
§  9. 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1)
dokonuje podziału limitu stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy przeznaczonego na realizację ćwiczeń wojskowych;
2)
na podstawie wniosków i rekomendacji z ewaluacji przebiegu szkolenia, w uzgodnieniu z Dyrektorem, opracowuje lub nowelizuje programy szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego w module podstawowym i module podoficerskim;
3)
określa w formie rozkazu zadania do wykonania przez podległe komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej w zakresie:
a)
prowadzenia w uczelniach wojskowych i w uczelniach, za zgodą i wiedzą władz uczelni wojskowych i uczelni, kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej studentów do udziału w programie,
b)
realizacji procesu naboru i powoływania w trybie ochotniczym studentów na ćwiczenia wojskowe, w szczególności:
ewidencjonowania i kwalifikowania ochotników na ćwiczenia wojskowe oraz sposobu doręczania dokumentów powołania,
współpracy z uczelniami wojskowymi i uczelniami,
ustalania obowiązków planistycznych i sprawozdawczych,
c)
współpracy z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Dowódcą Komponentu Wojsk Specjalnych w zakresie kwalifikacji i szkoleń specjalistycznych studentów w trybie ochotniczym, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2,
d)
przygotowania i przekazania na potrzeby platformy e-learningowej Legii Akademickiej aktualnych materiałów dydaktycznych dla koordynatorów programu w uczelniach wojskowych i koordynatorów programu w uczelniach oraz studentów realizujących szkolenie teoretyczne,
e)
wyznaczenia jednostek wojskowych, do pełnienia roli patronackich jednostek wojskowych,
f)
organizacji i prowadzenia narad szkoleniowo-metodycznych z kadrą patronackich jednostek wojskowych oraz wytypowanych jednostek wojskowych prowadzących szkolenie praktyczne, w okresie poprzedzającym realizację tego szkolenia,
g)
organizacji ćwiczeń wojskowych stanowiących realizację części praktycznej programu szkolenia studentów, w szczególności:
wskazania wytypowanych jednostek wojskowych, w których zostanie zrealizowana część praktyczna szkolenia studentów,
zabezpieczenia pod względem logistycznym realizacji szkolenia studentów,
przygotowania pod względem merytorycznym kadry instruktorskiej do prowadzenia szkolenia studentów,
realizacji szkolenia studentów zgodnie z programem części praktycznej programu,
h)
przeprowadzenia procesu ewaluacji szkolenia praktycznego studentów w wytypowanych jednostkach wojskowych;
4)
zapewnia w porozumieniu z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, dostęp do jednolitych multimedialnych materiałów i pomocy dydaktycznych (materiałów szkoleniowych, wykładów dla studentów, testów sprawdzających ich wiedzę nabytą w trakcie szkolenia na odległość) oraz innych materiałów według potrzeb, do zabezpieczenia funkcjonowania platformy e-learningowej Legii Akademickiej, o której mowa § 12 pkt 4;
5)
wyznacza, w porozumieniu z Dyrektorem, przedstawiciela jednostki wojskowej podległej Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do obsługi platformy e-learningowej w zakresie realizacji zadań "Menadżera kategorii" dydaktycznej i "Menadżera kategorii" szkoleniowej;
6)
wyznacza przedstawicieli do składu komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w § 8 pkt 2;
7)
wyznacza przedstawicieli do składu Zespołu, o którym mowa w § 8 pkt 3;
8)
przedstawia Dyrektorowi, informację dotyczącą:
a)
wyznaczonych patronackich jednostek wojskowych - do dnia 30 grudnia,
b)
wytypowanych jednostek wojskowych do realizacji części praktycznej programu - do dnia 30 marca,
c)
harmonogramu narad szkoleniowo-metodycznych, kursów instruktorsko-metodycznych oraz innych przedsięwzięć szkoleniowych przygotowujących do przeprowadzenia części praktycznej programu - do dnia 30 marca,
d)
gotowości do rozpoczęcia realizacji szkolenia studentów w ramach ćwiczeń wojskowych w części praktycznej - nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
e)
zakończenia szkolenia studentów na ćwiczeniach wojskowych w zakresie części praktycznej, w okresie do 30 dni od jej zakończenia, z uwzględnieniem:
oceny przygotowania do szkolenia wytypowanych jednostek wojskowych, w tym dostępności bazy szkoleniowej, warunków bytowych oraz zabezpieczenia logistycznego,
analizy stawiennictwa studentów w wytypowanych jednostkach wojskowych,
liczby studentów, którzy ukończyli szkolenie w module podstawowym i module podoficerskim,
ogólnej liczby studentów, którzy nie ukończyli części praktycznej szkolenia wraz z analizą przyczyn rezygnacji ze szkolenia,
oceny przygotowania studentów do udziału w części praktycznej programu,
wniosków i rekomendacji do wdrożenia w ramach kolejnych edycji programu, w tym propozycji zmian legislacyjnych.
§  10. 
Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej:
1)
wyznacza w formie rozkazu, w porozumieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, patronackie jednostki wojskowe spośród podległych mu jednostek wojskowych;
2)
przedstawia Dyrektorowi informację dotyczącą wyznaczonych patronackich jednostek wojskowych do dnia 30 grudnia;
3)
wyznacza i kieruje instruktorów oraz kadrę dydaktyczną niezbędną do realizacji szkolenia w części teoretycznej programu.
§  11. 
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej:
1)
wyznacza w porozumieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w drodze rozkazu, patronackie jednostki wojskowe oraz wytypowane jednostki wojskowe, o których mowa w § 7 ust. 9, spośród podległych mu jednostek wojskowych;
2)
przedstawia Dyrektorowi informację o wyznaczonych patronackich jednostkach wojskowych w terminie do dnia 30 grudnia;
3)
określa warunki prowadzonych kwalifikacji, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2;
4)
wyznacza przedstawiciela do składu Zespołu, o którym mowa w § 8 pkt 3;
5)
zatwierdza i wprowadza do użycia programy szkolenia specjalistycznego z zakresu Żandarmerii Wojskowej, o których mowa w § 7 ust. 7;
6)
wyznacza instruktorów i kadrę dydaktyczną do realizacji szkoleń specjalistycznych o których mowa w § 7 ust. 1 i 2.
§  12. 
Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni:
1)
określa warunki prowadzonych kwalifikacji, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2;
2)
określa potrzeby ilościowe studentów do odbycia szkoleń specjalistycznych, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2;
3)
przeprowadza szkolenia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, w tym:
a)
zatwierdza i wprowadza do użycia program szkolenia specjalistycznego z zakresu cyberbezpieczeństwa,
b)
wyznacza instruktorów i kadrę dydaktyczną do realizacji szkolenia specjalistycznego;
4)
przeprowadza, w uzgodnieniu z Dyrektorem poprzez Regionalne Centrum Informatyki Kraków, w obrębie platformy e-learningowej Legii Akademickiej, rozbudowę i aktualizację wspierającą proces szkolenia teoretycznego studentów pod nazwą "Legia Akademicka", zawierającą oddzielne kategorie e-learningowe:
a)
dydaktyczną - dedykowaną nauczycielom akademickim realizującym szkolenie teoretyczne w uczelniach wojskowych i w uczelniach,
b)
szkoleniową - dedykowaną studentom w obrębie modułu podstawowego, modułu podoficerskiego i modułu oficerskiego,
c)
ankietową - dedykowaną badaniom społecznym w ramach ewaluacji programu;
5)
podczas realizacji zadania, o którym mowa w pkt 4:
a)
określa zadania i uprawnienia dla administratorów i moderatorów wszystkich kategorii platformy e-learningowej Legii Akademickiej,
b)
ustala zasady rejestracji oraz algorytmy pracy i postępowania na platformie e-learningowej Legii Akademickiej, w tym zakresy uprawnień dla koordynatorów programu w uczelniach wojskowych, koordynatorów programu w uczelniach i studentów oraz wewnętrzny regulamin pracy na zakładce,
c)
określa sposób nadzoru aktywności użytkowników oraz poziomu uzyskiwanych przez nich postępów,
d)
upoważnia wyznaczonego przez Dyrektora przedstawiciela Biura do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie zadań "Menadżera platformy",
e)
upoważnia wyznaczonego przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawiciela jednostki wojskowej podległej Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie realizacji zadań "Menadżera kategorii" dydaktycznej i "Menadżera kategorii" szkoleniowej,
f)
upoważnia wyznaczonego przez Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej przedstawiciela Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie realizacji zadań "Menadżera kategorii" ankietowej,
g)
organizuje i przeprowadza, w porozumieniu z Dyrektorem, szkolenie dla moderatorów i koordynatorów programu w uczelniach wojskowych oraz koordynatorów programu w uczelniach w zakresie użytkowania i pracy na platformie e-learningowej Legii Akademickiej - w terminie do dnia 30 grudnia;
6)
wyznacza przedstawiciela do składu Zespołu, o którym mowa w § 8 pkt 3.
§  13. 
Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej:
1)
realizuje działania informacyjno-promocyjne o wydarzeniach i przedsięwzięciach z udziałem Ministra Obrony Narodowej, realizowanych w ramach kampanii, o której mowa w § 8 pkt 6;
2)
zabezpiecza materiały promocyjno-informacyjne na potrzeby kampanii, o której mowa w § 8 pkt 6;
3)
przeprowadza, poprzez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, cykliczne ankietowe badania społeczne ze studentami odbywającymi szkolenie w czasie ćwiczeń wojskowych, w oparciu o ankiety zamieszczone w zakładce "Legia Akademicka" na portalu e-learningowym Legii Akademickiej, na potrzeby procesu ewaluacji programu, których wyniki przedstawia Dyrektorowi w terminie do dnia 31 października;
4)
wyznacza przedstawiciela do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie realizacji zadań "Menadżera kategorii" ankietowej.
§  14. 
Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego:
1)
określa zadania organizacyjne do wykonania przez Rektorów - Komendantów uczelni wojskowych w zakresie:
a)
organizacji ćwiczeń wojskowych przez uczelnie wojskowe stanowiących realizację części teoretycznej programu szkolenia studentów w module oficerskim,
b)
kierowania na część praktyczną programu szkolenia studentów w module oficerskim do wytypowanych jednostek wojskowych,
c)
realizacji szkolenia studentów w module oficerskim, zgodnie z obowiązującym programem szkolenia teoretycznego i praktycznego zawierającego standard kształcenia oficerów;
2)
wyznacza przedstawiciela do składu komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w § 8 pkt 2;
3)
wyznacza przedstawiciela do składu Zespołu, o którym mowa w § 8 pkt 3;
4)
przedstawia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dyrektorowi informację dotyczącą:
a)
wyznaczonych uczelni wojskowych do realizacji programu do dnia 30 listopada,
b)
gotowości do rozpoczęcia realizacji ćwiczeń wojskowych studentów w ramach części praktycznej w module oficerskim - nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
c)
realizacji części teoretycznej programu w module podstawowym i module podoficerskim oraz realizacji części teoretycznej i praktycznej w module oficerskim w terminie do 60 dni od dnia ich zakończenia.
§  15. 
Rektorzy - Komendanci uczelni wojskowych uczestniczących w programie zobowiązani są do:
1)
opracowania programów szkolenia teoretycznego i praktycznego w module oficerskim, które uzgodnią z Zespołem, o którym mowa w § 8 pkt 3;
2)
wyznaczenia koordynatora programu odpowiedzialnego za:
a)
prowadzenie ewidencji wniosków złożonych przez studentów w sprawie przyjęcia ich na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
b)
sporządzanie wykazów studentów przyjętych na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu w formie elektronicznej według wzoru określonego w załączniku nr 4 do decyzji,
c)
przygotowanie planów szkolenia w części teoretycznej w module podstawowym i module podoficerskim według zatwierdzonych przez Ministra Obrony Narodowej programów szkolenia oraz koordynowanie ich przebiegu,
d)
przygotowanie planów szkolenia w części teoretycznej i praktycznej w module oficerskim według opracowanych programów szkolenia teoretycznego i praktycznego w module oficerskim, o których mowa w pkt 1, zatwierdzonych przez Rektorów - Komendantów oraz koordynowanie ich przebiegu,
e)
przygotowanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia części teoretycznej,
f)
zorganizowanie i przeprowadzenie podsumowania oraz zakończenia części teoretycznej szkolenia;
3)
zorganizowania i przeprowadzenia naboru studentów do programu w części teoretycznej w module podstawowym, module podoficerskim i module oficerskim;
4)
prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej studentów do udziału w programie;
5)
przygotowania pod względem merytorycznym kadry dydaktycznej do prowadzenia szkolenia praktycznego w module oficerskim;
6)
podpisania umowy, o której mowa w § 6 ust. 4, a następnie:
a)
zorganizowania i przeprowadzenia części teoretycznej programu w grupach szkoleniowych liczących nie mniej niż 20 osób,
b)
wydawania studentom zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie części teoretycznej programu, o którym mowa w § 3 ust. 7,
c)
złożenia sprawozdania końcowego z realizacji części teoretycznej programu w module podstawowym i module podoficerskim oraz realizacji części teoretycznej i praktycznej w module oficerskim Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia,
d)
przesłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego ze względu na siedzibę uczelni wojskowej:
do dnia 30 grudnia wykazu studentów, o których mowa w pkt 2 lit. b,
do dnia 30 maja wniosków studentów, o których mowa w § 5 ust. 3;
7)
przedstawienia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dyrektorowi informacji dotyczącej zakończenia szkolenia studentów na ćwiczeniach wojskowych w zakresie części praktycznej, w terminie do 30 dni od jej zakończenia, z uwzględnieniem:
a)
oceny przygotowania uczelni wojskowej do szkolenia, w tym dostępności bazy szkoleniowej, warunków bytowych oraz zabezpieczenia logistycznego,
b)
analizy stawiennictwa do uczelni wojskowej studentów w module oficerskim,
c)
ogólnej liczby studentów, którzy ukończyli szkolenie teoretyczne w module podstawowym i module podoficerskim oraz szkolenie teoretyczne i praktyczne w module oficerskim,
d)
ogólnej liczby studentów, którzy nie ukończyli części teoretycznej i praktycznej szkolenia wraz z analizą przyczyn rezygnacji ze szkolenia,
e)
uzyskanych wyników w części teoretycznej i praktycznej szkolenia w module oficerskim, w tym wyników egzaminu oficerskiego z uwzględnieniem terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu poprawkowego,
f)
analizy ilości zapotrzebowanych, przydzielonych oraz zużytych środków materiałowo-technicznych, w tym amunicji i środków pozoracji pola walki,
g)
całościowych kosztów finansowych poniesionych na realizację części praktycznej szkolenia, w tym kosztów osobowych w przeliczeniu na jednego studenta,
h)
analizy zagrożeń i wyzwań, w tym oceny przygotowania studentów do udziału w części teoretycznej i praktycznej programu w module oficerskim, z uwzględnieniem silnych i słabych stron,
i)
wniosków i rekomendacji do wdrożenia w ramach kolejnych edycji programu, w tym propozycji zmian legislacyjnych;
8)
niezwłocznego informowania Dyrektora o problemach i zagrożeniach w realizacji programu.
§  16. 
1. 
Wielkość środków finansowych, o których mowa w § 6 ust. 2, ustalana jest na podstawie iloczynu liczby grup szkoleniowych zgłoszonych przez uczelnie wojskowe i kwoty 5 300 zł za jedną grupę szkoleniową.
2. 
Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej rewaloryzacji o wskaźnik planowanego w budżecie państwa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
§  17. 
Uczelnie wojskowe przechowują dokumentację związaną z realizacją programu przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia zakończenia realizacji programu.
§  18. 
1. 
Dyrektor występuje za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego do uczelni wojskowej o informacje i wyjaśnienia umożliwiające ocenę prawidłowości rozliczenia i wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację programu.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą przeprowadzić czynności sprawdzające w zakresie:
1)
zgodności realizowanych wydatków z celami programu;
2)
celowości i gospodarności w wykorzystaniu środków finansowych otrzymanych na realizację programu;
3)
stanu realizacji programu;
4)
terminowości złożenia przez uczelnie wojskowe merytorycznego raportu końcowego;
5)
oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń merytorycznych i finansowych przekazanych środków finansowych.
§  19. 
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci, kierownicy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stosownie do właściwości, udzielą niezbędnej pomocy i wsparcia instytucjom uczestniczącym w programie w realizacji postanowień decyzji.
§  20. 
Traci moc decyzja Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów cywilnych "Legia Akademicka" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 9).
§  21. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK OCHOTNIKA

w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"

Ja, niżej podpisany (-a) zwracam się z wnioskiem o przyjęcie mnie na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"

1.Imię i nazwisko
2.Imię ojca
3.Data i miejsce urodzenia
4.Nr PESEL
5.Adres zamieszkania
6.Adres do korespondencji
7.Adres e-mail
8.Tel. kontaktowy
9.Nazwa uczelni wojskowej/uczelni
10.Moduł szkolenia*:

- podstawowy

- podoficerski

- oficerski

11.Kierunek studiów
12.Aktualny rok studiów
13.Planowany rok ukończenia studiów
14.Podlegam kwalifikacji wojskowej* TAK/NIE
15.Posiadam dodatkowe kwalifikacje
16.Informacja o karalności* Byłem (am)/Nie byłem (am) karany (a) za przestępstwo umyślne
17.Numer albumu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
....................................................................

(miejscowość i data)

............................................................................

(podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

potwierdzające zaliczenie części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

................................................................................................

(Imię i Nazwisko)(miejscowość, dnia)

.......................................................

PESEL

.......................................................

(obywatelstwo)

.......................................................

(nazwa i adres uczelni wojskowej,

kierunek i rok studiów)

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

W .......................................................................

WNIOSEK

o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych na moduł: podstawowy*, podoficerski*, oficerski*

Ja, niżej podpisany (-a) ..........................................................................................................

(imię i nazwisko, imię ojca)

Zamieszkały (-a) .....................................................................................................................

(adres do korespondencji, kod pocztowy, nr telefonu)

na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, zwracam się z wnioskiem o powołanie mnie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Posiadam/ nie posiadam kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej: ..........................

 (z książeczki wojskowej)

Oświadczam, że nie byłem / byłem karany.

Wniosek uzasadniam: ............................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Posiadam kwalifikacje uprawnienia: ......................................................................................

Informuję, że zaliczyłem (-am) część teoretyczną ....................................................................

 .................................................................

 (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

*- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WYKAZ

studentów przyjętych na zajęcia części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"

Lp.Nazwisko i ImięImię ojcaObywatelstwoData i miejsce urodzeniaPESELAdres pobytu stałegoAdres do korespondencjiTelefon kontaktowyAdres

e-mail

Nazwa uczelni wojskowej/ uczelniKierunek studiówAktualny rok studiówPlanowany rok ukończenia studiówPodlegał (-a) kwalifikacji wojskowej (TAK/NIE)Karany (-a) za przestępstwo umyślne (TAK/NIE)
1.
2.