Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 222
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Szkole Policji w Pile.
§  3.  Kurs specjalistyczny z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania, rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.
§  4.  Traci moc decyzja nr 307 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania (Dz. Urz. KGP poz. 56).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM HANDLU LUDŹMI I ICH ZWALCZANIA

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Zakres tematyczny

8. System oceniania

9. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania, zwany dalej "kursem".

2. Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie funkcjonariuszy Policji do wykonywania zadań służbowych związanych z zapobieganiem przestępstwom handlu ludźmi, pedofilii i pornografii dziecięcej i ich zwalczaniem.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są funkcjonariusze Policji, którzy posiadają Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą "Poufne" oraz spełniają jeden z poniższych warunków:

a) realizują zadania w etatowych komórkach organizacyjnych Policji do walki z handlem ludźmi;

b) realizują zadania związane z zapobieganiem przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczaniem, zgodnie z kartą opisu stanowiska pracy;

c) prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu zwalczania przestępstw handlu ludźmi i zapobiegania tym przestępstwom.

4. System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

Kurs trwa 5 dni szkoleniowych. Na całkowity wymiar czasu trwania kursu składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji

(w godzinach lekcyjnych)

Rozpoczęcie kursu1
Realizacja treści kształcenia38
Zakończenie kursu1
Ogółem40

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

Podczas prowadzenia zajęć symulacyjnych bądź ćwiczeń dopuszczalne jest regulowanie czasu trwania zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnej jednostki metodycznej w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

Zaleca się, aby zajęcia w danej grupie szkoleniowej w obrębie zagadnienia prowadził ten sam nauczyciel policyjny, wchodzący w skład zespołu pedagogicznego. W przypadku braku określenia liczby prowadzących zajęcia przyjmuje się zasadę, że do realizacji wyodrębnionych zagadnień wyznacza się jednego nauczyciela policyjnego. Natomiast w przypadku zajęć praktycznych liczba nauczycieli policyjnych, wraz z określeniem ich roli, wynika ze sposobu realizacji zajęć w podgrupach oraz przyjętych założeń do stosowanej metody (techniki).

Wskazany jest udział w prowadzeniu zajęć psychologa, nauczycieli stowarzyszonych oraz innych ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, posiadających specjalistyczną wiedzę bądź umiejętności, w szczególności przedstawicieli:

- komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;

- komórek kryminalnych Komend Wojewódzkich (Stołecznej) Policji;

- Straży Granicznej;

- Europolu, Interpolu;

- prokuratury, Eurojustu;

- zespołu ds. handlu ludźmi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

- organów administracji publicznej lub organizacji pozarządowych.

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, nie powinna przekraczać 20 osób.

7. Zakres tematyczny

BLOKTEMATCZAS

REALIZACJI (w godzinach lekcyjnych)

I. Przepisy międzynarodowe i krajowe dotyczące handlu ludźmi.1.Przepisy międzynarodowe i krajowe.1
II. Ustawowe znamiona przestępstwa handlu ludźmi.1.Przestępstwo handlu ludźmi.2
2.Przestępstwo handlu ludźmi i przestępstwa towarzyszące.1
III. Metody działania sprawców.1.Struktura grupy przestępczej.1
2.Mechanizmy działania sprawców handlu ludźmi.2
IV. Taktyka prowadzenia czynności wykrywczych w sprawach o handel ludźmi.1.Identyfikacja ofiary handlu ludźmi.1
2.Prawa ofiary przestępstwa handlu ludźmi.1
3.Pierwszy kontakt i rozmowa z domniemaną ofiarą handlu ludźmi.1
4.Przesłuchanie pokrzywdzonego - ofiary handlu ludźmi.1
5.Psychologiczne aspekty przestępstwa handlu ludźmi.3
6.Symulacja.2
7.Taktyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o handel ludźmi.3
8.Sporządzanie dokumentacji wynikającej z realizacji postępowań przygotowawczych w sprawach o handel ludźmi.1
9.Przesłuchanie świadka i podejrzanego w sprawach o przestępstwo handlu ludźmi.1
10.Analiza akt postępowania w sprawach o handel ludźmi.4
V. Przepisy międzynarodowe i krajowe dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich.1.Przepisy międzynarodowe i krajowe dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich.2
VI. Metody działania sprawców.1.Mechanizmy działania sprawców wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich.1
VII. Taktyka prowadzenia czynności wykrywczych w sprawach

o wykorzystywanie seksualne małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich.

1.Identyfikacja ofiary wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich.1
2.Nowe trendy i zjawiska, nowe narzędzia prawne.1
3.Specyfika postępowania z ofiarami wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich.1
4.Specyfika przesłuchania sprawców wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich1
5.Specyfika oględzin i przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez sprawcę i urządzeń do przechowywania danych.1
6.Specyfika współpracy międzynarodowej.1
VIII. Współpraca w sprawach o handel ludźmi.1.Krajowy mechanizm referencyjny z zwalczaniu i zapobieganiu handlowi ludźmi.1
2.Współpraca krajowa i międzynarodowa w sprawach o handel ludźmi.1
3.Współpraca z organizacjami pozarządowymi i organami administracji publicznej.1
4.Udział Policji w zapobieganiu handlowi ludźmi.1
Ogółem38

8. System oceniania

Zasady oceniania słuchaczy kursu:

a) nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności, w tym sporządzone przez nich dokumenty, podlegają bieżącej ocenie przez zastosowanie dwustopniowej skali ocen z wpisem uogólnionym - zaliczono ("zal.") albo nie zaliczono ("nzal."),

b) każda negatywna ocena bieżąca musi być poprawiona na ocenę pozytywną do czasu zakończenia kursu,

c) ukończenie kursu następuje na podstawie pozytywnych ocen bieżących uzyskanych w toku realizacji poszczególnych zagadnień.

9. Forma zakończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen bieżących. Absolwent kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego, gdzie w miejsce wyniku stosuje się wpis "pozytywnym".

II. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

BLOK NR I: Przepisy międzynarodowe i krajowe dotyczące handlu ludźmi

CEL: Po zrealizowaniu bloku słuchacz będzie potrafił wymienić i scharakteryzować przepisy międzynarodowe i krajowe dotyczące handlu ludźmi.

L.p.TematCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Przepisy międzynarodowe i krajowe.1wykładOmów przepisy międzynarodowe i krajowe dotyczące handlu ludźmi. Zwróć uwagę na problematykę Praw Człowieka.

BLOK NR II: Ustawowe znamiona przestępstwa handlu ludźmi

CELE: Po zrealizowaniu bloku słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować ustawowe znamiona przestępstwa handlu ludźmi,

- scharakteryzować ustawowe znamiona przestępstw towarzyszących handlowi ludźmi,

- kwalifikować stany faktyczne przestępstwa handlu ludźmi i jego formy.

L.p.TematCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Przestępstwo handlu ludźmi.2wykładOmów znamiona przestępstwa handlu ludźmi (art. 189a k.k.) i definicję handlu ludźmi z art. 115 § 22 k.k. Zwróć uwagę na art. 8 p.w.k.k., w którym określona została odpowiedzialność za przestępstwo spowodowania oddania innej osoby w stan niewolnictwa albo uprawianiu handlu niewolnikami, definicja z art. 115 § 23 k.k.

Wskaż przestępstwa towarzyszące handlowi ludźmi (art. 189 § 1 k.k., 190 § 1 k.k., 191 § 1 k.k., 197 k.k., 198 k.k., 199 k.k., 203 k.k., 204 k.k., 211a k.k., 258 k.k., 270 § 1 i 2 k.k., 275 k.k., 276 k.k., 286 § 1 k.k., 299 k.k., 104 k.w.).

Wskaż na podobieństwa i różnice pomiędzy znamionami poszczególnych form i innych przepisów prawnych (prostytucja, pornografia lub inne formy seksualnego wykorzystania) - zmuszanie do prostytucji (art. 203 k.k.), sutenerstwo, stręczycielstwo (art. 214 k.k.); praca lub usługi o charakterze przymusowym - przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 218-221 k.k.), art. 120-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 27, art. 27a, art. 27b ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych; art. 9-11 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; żebractwo - żebranie i skłanianie do żebrania (art. 58 i 104 k.w.);, inne formy wykorzystania poniżające godność człowieka - nielegalna adopcja (art. 211a k.k.)).

2.Przestępstwo handlu ludźmi i przestępstwa towarzyszące1ćwiczeniaNa podstawie przygotowanych założeń, kazusów słuchacze dokonają prawidłowej kwalifikacji prawnej czynu z określeniem formy handlu ludźmi.

BLOK NR III: Metody działania sprawców

CELE: Po zrealizowaniu bloku słuchacz będzie potrafił:

- omówić strukturę grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi,

- wymienić i scharakteryzować mechanizmy działania sprawców,

- wskazać obszary kryminogenne, w których może występować handel ludźmi oraz sposoby ich rozpoznania i monitorowania.

L.p.TematCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Struktura grupy przestępczej.1wykładPrzedstaw strukturę grupy przestępczej składającej się z werbownika, pośrednika, pomocnika i zleceniodawcy.

Zwróć uwagę na podział zadań i rolę każdego z członków grupy przestępczej.

2.Mechanizmy działania sprawców handlu ludźmi.2wykład,

studium przypadku

Posługując się przykładami z praktyki, przedstaw mechanizmy działania sprawców handlu ludźmi, zwróć uwagę na współczesne formy handlu ludźmi. Na podstawie studium przypadku poleć słuchaczom zidentyfikowanie symptomów, które mogą świadczyć o zaistnieniu procederu handlu ludźmi oraz sposoby działania sprawców.

Przy omawianiu ćwiczenia podkreśl znaczenie rozpoznania zjawisk i zdarzeń dotyczących handlu ludźmi. Zwróć uwagę na konieczność rozpoznania i monitorowania potencjalnych miejsc, w których może dochodzić do handlu ludźmi, m in. agencji towarzyskich, salonów masażu, miejsc prostytucji przydrożnej, skupisk osób żebrzących.

Omów mechanizmy i etapy działania sprawców, np.: rekrutacji, nakłaniania i realizacji.

BLOK NR IV: Taktyka prowadzenia czynności wykrywczych w sprawach o handel ludźmi

CELE: Po zrealizowaniu bloku słuchacz będzie potrafił:

- omówić identyfikację ofiary handlu ludźmi,

- wymienić kodeksowe i pozakodeksowe prawa ofiar handlu ludźmi,

- nawiązać pierwszy kontakt z domniemaną ofiarą handlu ludźmi,

- omówić taktykę przesłuchania pokrzywdzonego,

- znać i zastosować pozytywne relacje z pokrzywdzonym przestępstwem handlu ludźmi podczas realizacji czynności,

- sporządzić dokumentację w sprawach o handel ludźmi.

L.p.TematCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Identyfikacja ofiary handlu ludźmi.1dyskusjaPrzeprowadź dyskusję na temat:

- przyczyn występowania handlu ludźmi na świecie i w Polsce ze wskazaniem determinantów wypychających i przyciągających;

- kategorii osób potencjalnie zagrożonych handlem ludźmi, ich sytuacji życiowej i przyczyn stawania się ofiarą;

- zmian w zakresie wykorzystania ofiar handlu ludźmi w poszczególnych formach przestępstwa handlu ludźmi.

2Prawa ofiary przestępstwa handlu ludźmi.1wykładOmów pomoc dla ofiar handlu ludźmi. Wskaż na prawa ofiar wynikające z innych aktów prawnych niż Kodeks postępowania karnego i programów: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wynikające z działalności Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK) oraz Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji.
3.Pierwszy kontakt i rozmowa z domniemaną ofiarą handlu ludźmi.1dyskusjaPrzedyskutuj przyczyny, dla których ofiara HL nie zgłasza przestępstwa organom ścigania (m.in. nieświadomość prawna, obawa przed poniesieniem odpowiedzialności karnej, zastraszenie sprawców, wstyd w miejscu zamieszkania, odmienność kulturowa i obyczajowa ofiary w miejscu pobytu, syndrom sztokholmski, ułomności).

W trakcie dyskusji wskaż na determinanty umożliwiające identyfikację przestępstwa handlu ludźmi związane z dokumentami ofiary, podróżą - transportem, ograniczeniem wolności osobistej, zachowaniem sprawcy (-ów) wobec ofiary, warunkami pracy, pobytu, formą wykorzystania, nawet za jej zgodą. Wskaż trudności występujące w Policji dot. identyfikacji przestępstw handlu ludźmi.

Podkreśl rolę i znaczenie pierwszego kontaktu ofiary z Policją.

4.Przesłuchanie pokrzywdzonego - ofiary handlu ludźmi.1wykładOmów taktykę przesłuchania ofiary handlu ludźmi, specyfikę przesłuchań świadków/pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi.

Podkreśl znaczenie prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia przesłuchania. Zwróć uwagę na możliwość zastosowania art. 185 a i c k.p.k. oraz 316 § 3 k.p.k.

5Psychologiczne aspekty przestępstwa handlu ludźmi.3wykładOmów budowanie pozytywnej relacji pomiędzy pokrzywdzonym przestępstwem handlu ludźmi a funkcjonariuszem wykonującym czynności z jego udziałem.
6Symulacja2ćwiczeniaWykorzystując modus operandi spraw o handel ludźmi przygotuj założenia dla czterech grup tak, aby jedno założenie opisywało jedną z form handlu ludźmi. Spośród uczestników kursu w każdej grupie wyznacz osobę, która się wcieli w pokrzywdzonego i przydziel jej zadanie opisując co powinna realizować. Pozostałym kursantom przekaż krótką informację o zdarzeniu, zleć zadanie przeprowadzenia wstępnej rozmowy z pokrzywdzonym, której efektem będzie określenie kwalifikacji prawnej czynu, formy zdiagnozowanego przestępstwa, podjęcie decyzji o współpracy z organizacjami pozarządowymi lub/i innymi instytucjami, zaproponowanie sporządzenia dokumentacji oraz zaplanowanie dalszych czynności w postępowaniu.

Po zrealizowaniu ćwiczeń słuchacze w poszczególnych grupach omówią realizację zadania wskazując pozytywne i negatywne aspekty czynności, wykładowca omówi realizację zadania.

7Taktyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o handel ludźmi.3wykład,

dyskusja

Z udziałem słuchaczy przeprowadź dyskusje na temat pierwszych źródeł informacji o przestępstwie handlu ludźmi.

Przedyskutuj procedurę od identyfikacji ofiary/ujawnienia przestępstwa do przekazania materiałów do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie śledztwa określoną w zarządzeniu nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych zadań w zakresie wykrywania handlu ludźmi.

Wskaż specyfikę realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych przy ujawnianiu przestępstwa handlu ludźmi i ujawnianiu dowodów.

Omów przekształcanie materiałów operacyjnych w procesowe.

Wskaż na elementy, które powinny się znaleźć w notatce urzędowej mającej stanowić podstawę wszczęcia postępowania przygotowawczego, z uwzględnieniem różnych form przestępstwa handlu ludźmi. Przedstaw współpracę z powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury (praktyczne aspekty prowadzonych śledztw).

7Sporządzanie dokumentacji wynikającej z realizacji postępowań przygotowawczych w sprawach o handel ludźmi.1ćwiczeniaZleć zadanie sporządzenia w grupach dokumentacji: notatki służbowej oraz kwestionariusza wspomagającego identyfikację przestępstwa handlu ludźmi, notatki weryfikującej, wniosku do prokuratury o przesłuchaniu pokrzywdzonego przez prokuratora, wystąpienia do sądu z żądaniem przesłuchania świadka w trybie art. 185a, 185c, 316 § 3, k.p.k., jeżeli takie przesłanki będą zachodzić oraz o wszczęcie śledztwa.
9.Przesłuchanie świadka i podejrzanego w sprawach o przestępstwo handlu ludźmi.1wykładOmów potrzeby przygotowania się do przesłuchania świadka i podejrzanego w sprawach o handel ludźmi. Zwróć uwagę na możliwość zmiany statusu procesowego osoby świadka.
10Analiza akt postępowania w sprawach o handel ludźmi.4praca w grupach, ćwiczeniaNa podstawie czynności realizowanych w trybie art. 308 k.p.k. w sprawach o handel ludźmi przygotuj założenia dla czterech grup tak, aby jedno założenie opisywało jedną z form handlu ludźmi.

Zleć kursantom analizę przygotowanych założeń i ich ocenę poprawności realizacji z wyszczególnieniem pozytywnych i negatywnych elementów.

Wydaj polecenie zaplanowania dalszych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych.

Poleć przedstawicielom każdej z grup omówienie oceny przygotowanych założeń oraz zaplanowanych czynności.

BLOK NR V: Przepisy międzynarodowe i krajowe dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich.

CELE: Po zrealizowaniu bloku słuchacz będzie potrafił:

- wymienić i scharakteryzować przepisy międzynarodowe oraz krajowe dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich,

- scharakteryzować ustawowe znamiona przestępstw wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich.

l.p.TematCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Przepisy międzynarodowe i krajowe dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich

i pornografii z udziałem małoletnich.

2wykład ćwiczeniaPrzedstaw zarys zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich na świecie i w Polsce.

Jako determinanty tej kategorii przestępczości wskaż m.in. przemiany społeczne i obyczajowe, rozwój Internetu, dziecięcą prostytucję, swobodę podróżowania, dziecięcą seksturystykę.

Omów znamiona przestępstw wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich (zgwałcenie małoletniego poniżej lat 15 - art. 197 § 3 pkt 2 k.k., obcowanie płciowe z małoletnim - art. 200 k.k., zakazane nawiązanie kontaktu z małoletnim - art. 200a k.k., publiczne propagowanie zachowań o charakterze pedofilskim - art. 200b k.k., pornografia z udziałem małoletniego - art. 202 k.k.).

Podaj przykłady najczęstszych form przestępczości seksualnej wobec dzieci w Polsce. Na podstawie przygotowanych założeń, kazusów poleć słuchaczom dokonanie prawidłowej kwalifikacji prawnej czynu.

BLOK NR VI: Metody działania sprawców

CELE: Po zrealizowaniu bloku słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować osoby dopuszczające się przestępstw wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich,

- wymienić i scharakteryzować mechanizmy działania sprawców,

- wskazać obszary działania sprawców.

L.p.TematCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Mechanizmy działania sprawców wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich.1wykładPosługując się przykładami z praktyki, przedstaw mechanizmy działania sprawców wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich. Zwróć uwagę na współczesne formy tej kategorii przestępczości. Na podstawie studium przypadku wskaż na symptomy, które mogą świadczyć o zaistnieniu wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich oraz sposoby działania sprawców.

BLOK NR VII: Taktyka prowadzenia czynności wykrywczych w sprawach o wykorzystywanie seksualne małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich

CELE: Po zrealizowaniu bloku słuchacz będzie potrafił:

- omówić możliwości identyfikacji ofiary wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich,

- wskazać nowe trendy w tej kategorii przestępczości oraz możliwości i narzędzia prawne umożliwiające ujawniania przestępstw i zabezpieczanie dowodów przestępstwa,

- wskazać na specyfikę czynności procesowych ze stronami postępowania w sprawach o wykorzystywanie seksualne małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich,

- podjąć czynności oględzin i przeszukania pomieszczeń i urządzeń do przechowywania danych zajmowanych, użytkowanych przez sprawców w celu prawidłowego zabezpieczenia dowodów przestępstwa,

- nawiązać współpracę międzynarodową w tej kategorii przestępczości i wykorzystać dostępne bazy i systemy.

L.p.TematCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Identyfikacja ofiary wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich.1wykładOmów możliwości identyfikacji ofiar na podstawie szczegółowej analizy zdjęć i filmów przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi (programy i narzędzia informatyczne, otwarte źródła internetowe), bazy ICSE (działająca przy Interpolu Międzynarodowa Baza Wizerunków Dzieci Wykorzystywanych Seksualnie (International Child Sexual Exploitation Data Base) służąca w pierwszej kolejności do identyfikacji ofiar i sprawców przedstawionych na zdjęciach i filmach pedofilskich, o które baza jest zasilana oraz do międzynarodowej współpracy organów ścigania w obszarze zwalczania przestępczości pedofilskiej) oraz System Ochrony Dziecka CPS - Child Protection System (system służący do zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci i pornografii dziecięcej, polegający na monitorowaniu sieci p2p służących do bezpośredniej wymiany plików między użytkownikami oferującymi pliki z pornografią dziecięcą, a tym samym na zebranie informacji i materiałów pozwalających na identyfikację takich użytkowników i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej).

Wskaż na współpracę w identyfikowaniu z komórkami do walki z cyberprzestępczością (przy ustalaniu abonentów adresów IP i e-mail) i z partnerami zagranicznymi (Europol, Interpol, zagraniczne organy ścigania).

Omów specyfikę dokumentowania czynności z identyfikacji ofiar.

Podaj przykłady zrealizowanych spraw, studia przypadków.

2.Nowe trendy i zjawiska, nowe narzędzia prawne.1wykładOmów tzw. ciemną sieć, czyli Darknet, w tym sieć prywatną - TOR z utajonymi forami pedofilskimi, wymuszenia seksualne na dzieciach popełniane w Internecie - tzw "wilcze stada" sprawców, child grooming (uwodzenie dzieci w Internecie), wykorzystanie małoletnich do formy prostytucji, pornografii lub innych formy seksualnego wykorzystania jako formy przestępstwa handlu ludźmi. Omów Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, policyjną mapę zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym.
3.Specyfika postępowania z ofiarami wykorzystywania seksualnego małoletnich

i pornografii z udziałem małoletnich.

1wykładWskaż na specyfikę postępowania organów ścigania z małoletnimi pokrzywdzonymi tej kategorii przestępczości.

Omów taktykę rozpytania pokrzywdzonych.

Wskaż na konieczność zastosowania art. 185a k.p.k.

4.Specyfika przesłuchania sprawców wykorzystywania seksualnego małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich.1wykładOmów potrzeby przygotowania się do przesłuchania podejrzanego w sprawach o wykorzystywanie seksualne małoletnich i pornografii z udziałem małoletnich.

Omów taktykę i metody przesłuchania podejrzanego.

5.Specyfika oględzin i przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez sprawcę i urządzeń do przechowywania danych.1wykładOmów, jakie czynności należy wykonać w trakcie oględzin i przeszukania pomieszczeń zajmowanych, użytkowanych przez osoby podejrzane lub podejrzanych o przestępstwa seksualne wobec małoletnich, na co zwrócić szczególną uwagę przy zabezpieczaniu materiału dowodowego, w jaki sposób zabezpieczać urządzenia peryferyjne stanowisk PC, udział biegłego z zakresu informatyki w czynności oględzin i dokumentowanie tych czynności.

Wskaż na różnicę pomiędzy oględzinami i przeszukaniem urządzeń do przechowywania danych.

6.Specyfika współpracy międzynarodowej.1wykładWskaż rolę współpracy, formy i kanały wymiany informacji, przydatne narzędzia w ramach tej współpracy (np. baza ICSE Interpolu do identyfikacji pokrzywdzonych i sprawców, system CPS służący do namierzania sprawców rozpowszechniających pornografie z udziałem małoletnich).

Podaj przykłady spraw zrealizowanych przy pomocy współpracy międzynarodowej.

BLOK NR VIII: Współpraca w sprawach o handel ludźmi

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić postępowanie policjanta w przypadku konieczności wykonania czynności służbowych w sprawach o handel ludźmi w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej,

- wskazać podmioty pozapolicyjne zaangażowane w przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw związanych z handlem ludźmi,

- omówić możliwe działania Policji związane z zapobieganiem handlowi ludźmi.

L.p.TematCzas realizacji w godz.

lekcyjnych

MetodaWskazówki do realizacji
1.Krajowy mechanizm referencyjny w zwalczaniu i zapobieganiu handlu ludźmi.1wykładOmów Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, cele ogólne i szczególne planu, system realizacji i monitorowania działań przewidzianych w planie, ogólne działania przewidziane w planie, w tym zadania przewidziane dla Policji. Wskaż podmioty uczestniczące w realizacji planu.
2.Współpraca krajowa i międzynarodowa w sprawach o handel ludźmi.1wykład,

dyskusja

Omów struktury Policji w zakresie zwalczania handlu ludźmi.

Omów możliwości wymiany informacji z organami ścigania i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i udzielaniem pomocy ofiarom handlu ludźmi.

Omów współpracę międzynarodową w ramach Biura Międzynarodowego Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, umów międzynarodowych (bilateralne i multilateralne), Interpolu, Europolu, Eurojustu (możliwości poszczególnych platform współpracy, np. wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze - JIT, Europejski Nakaz Aresztowania - ENA, Europejski Nakaz Dowodowy - END), za pośrednictwem polskich oficerów łącznikowych i oficerów akredytowanych w Polsce. Przeprowadź dyskusję ze słuchaczami nt. ewentualnych trudności w dotychczas realizowanej międzynarodowej i krajowej wymianie informacji.

3.Współpraca z organizacjami pozarządowymi i organami administracji publicznej.1wykład,

dyskusja

Omów i przedyskutuj ze słuchaczami możliwości i formy współpracy z międzynarodowymi organizacjami i organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), La Strada, ITAKA, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych przeciwko Handlowi Ludźmi, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, stowarzyszenie PoMoc oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które udzielają wsparcia (pomocy) ofiarom handlu ludźmi. Omów współpracę z wojewodą (Wojewódzkie zespoły dw. z Handlem Ludźmi), ośrodkami interwencji kryzysowej oraz ośrodkami pomocy społecznej. Przeprowadź dyskusję ze słuchaczami nt. dotychczasowej współpracy z NGO i ewentualnych trudności we współpracy.
4.Udział Policji w zapobieganiu handlowi ludźmi.1dyskusjaPrzeprowadź dyskusję nt. możliwości funkcjonariuszy zajmujących się problematyką zwalczania handlu ludźmi w działaniach prewencyjno-informacyjnych, tj.: udziału w programach profilaktycznych, kampaniach informacyjnych w celu uświadamiania osób ze środowisk zagrożonych o możliwości stania się ofiarą handlu ludźmi.

W ramach przeciwdziałania przestępstwom wskaż na monitorowanie mediów i obszarów zagrożonych pod kątem informacji związanych z handlem ludźmi (agencje pośrednictwa pracy, ogłoszenia o pracy, agencje towarzyskie, kluby nocne, prostytucja przydrożna).