Dz.Urz.KGP.2018.71

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 195
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu techniki kryminalistycznej - poziom zaawansowany

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu techniki kryminalistycznej - poziom zaawansowany, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Pile.
§  3.  Kurs specjalistyczny z zakresu techniki kryminalistycznej - poziom zaawansowany, rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.
§  4.  Traci moc decyzja nr 728 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego z zakresu techniki kryminalistycznej - poziom zaawansowany (Dz. Urz. KGP poz. 138 oraz z 2016 r. poz. 72).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM Z ZAKRESU TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ - POZIOM ZAAWANSOWANY

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Liczebność grupy szkoleniowej

6. Zakres tematyczny oraz system oceniania

7. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

8. Forma zakończenia kursu

II. WYKAZ I UKŁAD STRUKTURALNY JEDNOSTKI MODUŁOWEJ

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny z zakresu techniki kryminalistycznej - poziom zaawansowany, zwany dalej "kursem".

2. Cel kursu

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania zadań w obszarze techniki kryminalistycznej.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, którzy ukończyli kurs doskonalenia zawodowego przygotowujący do wykonywania zadań z zakresu techniki kryminalistycznej.

4. System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym.

5. Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego oraz cele dydaktyczne zajęć, nie powinna przekraczać 16 osób.

6. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Nr

JM

Nazwa i charakterystyka jednostki modułowejOkreślenie sposobu zaliczeń w obrębie jednostki modułowej
1.Oględziny miejsca zdarzeniaZaliczenie dwóch jednostek szkolnych następuje na podstawie oceny uzyskanej z zadania praktycznego - "Oględziny miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym". Ocena uzyskana ze sporządzonej dokumentacji przyjmuje postać końcowego zapisu uogólnionego - zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.).
W ramach jednostki modułowej realizowane są dwie jednostki szkolne, z zakresu: ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz oględzin miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym.

7. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

Na całkowity wymiar czasu pobytu słuchacza w jednostce szkoleniowej składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)
Rozpoczęcie kursu1 godz.
Zajęcia programowe38 godz.
Zakończenie kursu1 godz.
Ogółem40

(5 dni szkoleniowych)

Zajęcia dydaktyczne są realizowane od poniedziałku do piątku. Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45 minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

Podczas planowania zajęć dydaktycznych należy uwzględnić korelację realizacji treści programowych. Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, realizującej dane punkty kluczowe jednostki szkolnej, dopuszczalne jest podczas prowadzenia zajęć symulacyjnych bądź ćwiczeń, regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnej jednostki szkolnej w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

W przypadku zajęć praktycznych do ich prowadzenia należy wyznaczyć jednego nauczyciela do każdej grupy oględzinowej.

8. Forma zakończenia kursu

Zaliczenie kursu (zaliczenie jednostek szkolnych JS01 i JS02) następuje na podstawie oceny uzyskanej z zadania praktycznego - "Oględziny miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym".

Ocena uzyskana ze sporządzonej dokumentacji przyjmuje postać końcowego zapisu uogólnionego - zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.).

Absolwent kursu otrzymuje "świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego", gdzie w miejsce wyniku stosuje się wpis - "pozytywnym".

II. 

WYKAZ I UKŁAD STRUKTURALNY JEDNOSTKI MODUŁOWEJ

Plan realizacji kursu:

Obejmuje zestawienie jednostek modułowych i szkolnych oraz czas ich realizacji.

Nazwa jednostki modułowejNazwa jednostki szkolnejCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)
JM01JS01 - Ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych20
Oględziny miejsca zdarzeniaJS02 - Oględziny miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym18
Razem:38
CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JEDNOSTKI MODUŁOWEJ - DTK JM01

Nazwa jednostki modułowej: Oględziny miejsca zdarzenia

Zakres pracy: Przygotowanie do wykonywania zadań służbowych z zakresu umiejętności postępowania na miejscu zdarzenia

OKREŚLENIE CELÓW:

Uczestnik kursu po zakończeniu jednostki modułowej będzie potrafił:

- przedstawić nowe metody ujawniania i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych,

- przedstawić kierunki wnioskowania na podstawie śladów kryminalistycznych,

- omówić zasady pobierania materiału porównawczego oraz kontrolnego,

- ocenić wartość dowodową śladów kryminalistycznych,

- przedstawić strukturę organizacyjną CLKP, LK KWP/KSP,

- omówić zakres badań poszczególnych pracowni CLKP, LK KWP/KSP,

- określić specyfikę oględzin miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym,

- przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym i udokumentować ich wyniki.

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS01

Nazwa jednostki szkolnej: Ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych

Nazwa jednostki modułowej: Oględziny miejsca zdarzenia

Zakres pracy: Przygotowanie do wykonywania zadań służbowych z zakresu umiejętności postępowania ze śladami kryminalistycznymi

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:

- wymienić i omówić metody ujawniania i zabezpieczania poszczególnych rodzajów śladów kryminalistycznych,

- omówić rodzaje badań identyfikacyjnych i podać ich przykłady,

- wskazać możliwości podniesienia efektywności działania grupy operacyjno- procesowej,

- przedstawić nowe metody ujawniania i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych,

- przedstawić kierunki wnioskowania na podstawie śladów kryminalistycznych,

- omówić zasady pobierania materiału porównawczego oraz kontrolnego,

- ocenić wartość dowodową śladów kryminalistycznych,

- wykorzystać techniki fotograficzne, w tym technikę makrofotografii w dokumentowaniu czynności na miejscu zdarzenia,

- przedstawić strukturę organizacyjną CLKP, LK KWP/KSP,

- omówić zakres badań poszczególnych pracowni CLKP, LK KWP/KSP,

- skorzystać z baz danych, kartotek i zbiorów kryminalistycznych.

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji kursu
Kluczowe punkty nauczaniaCzasMetodaIlośćNazwa/opisŹródło poch.Załączniki
1. Metodyka ujawniania i zabezpieczania wybranych śladów kryminalistycznych.11wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczeniazestaw

zestaw

nowoczesny sprzęt i środki techniki kryminalistycznejw gestii podmiotu realizującego kursPoradnik dla nauczyciela
2. Wykorzystanie środków technicznych w dokumentowaniu przebiegu czynności dowodowych.3wykład, dyskusja, pokazJM01JS01PN01
3. Aktualne możliwości badawcze wybranych zakładów CLKP lub LK KWP/KSP.6pokaz, dyskusja (wyjazd do CLKP lub LK KWP/KSP)
PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS01

Nazwa jednostki szkolnej: Ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych

Nazwa jednostki modułowej: Oględziny miejsca zdarzenia

Zakres pracy: Przygotowanie do wykonywania zadań służbowych z zakresu umiejętności postępowania ze śladami kryminalistycznymi

JM01JS01PN01
1. Wymagania początkowe

Wymagane są wiadomości i umiejętności dotyczące ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji kursu

Kluczowy punkt nauczania nr 1 - wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczenia

Zaprezentuj nowe środki do ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

Przeprowadź ćwiczenia z zastosowaniem nowych środków do ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia m.in.:

- sprzętu komputerowego,

- środków odurzających i psychotropowych,

- badań genetycznych DNA,

- wizualizacji śladów linii papilarnych,

- śladów użycia broni palnej

- innych - w zależności od wskazanych potrzeb słuchaczy wynikających ze sporządzonego katalogu oczekiwań.

Zwróć uwagę na możliwość osiągania lepszych efektów pracy poprzez wykorzystanie najnowszych osiągnięć kryminalistyki.

Podkreśl nowe możliwości wykrywcze, w związku z wdrażaniem nowoczesnych metod do codziennej praktyki śledczej.

Kluczowy punkt nauczania nr 2 - wykład, dyskusja, pokaz

Przedstaw podstawy prawne stosowania środków technicznych w dokumentowaniu przebiegu i wyników czynności dowodowych.

Omów zasady i techniki fotografowania stosowane podczas wykonywania zdjęć śladów: daktyloskopijnych, traseologicznych, mechanoskopijnych, biologicznych oraz śladów użycia broni palnej. Przedstaw zasady fotografowania nn zwłok.

Omów rodzaje planów podlegających rejestracji. Przedstaw techniki fotografowania stosowane w dokumentowaniu wybranych typów miejsc zdarzeń.

Kluczowy punkt nauczania nr 3 - pokaz, dyskusja (wyjazd do CLKP lub LK KWP/KSP)

Przedstawiciele CLKP lub LK KWP/KSP dokonają prezentacji (w zależności od katalogu oczekiwań słuchaczy) poszczególnych zakładów/wydziałów:

Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych,

Broni i Mechanoskopii,

Chemii,

Biologii,

Rozwoju Naukowego,

Daktyloskopii,
Zespołu ds. Jakości,
oraz zaprezentują:
- sprzęt kryminalistyczny,
- kartoteki,
- zbiory kryminalistyczne,
- bazy danych,
- aktualnie prowadzone programy badawcze.
3. Sposoby oceniania:
- Zaliczenie jednostek szkolnych JS01 i JS02 następuje na podstawie oceny uzyskanej z zadania
praktycznego - " Oględziny miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym".
- Ocena uzyskana ze sporządzonej dokumentacji przyjmuje postać końcowego zapisu uogólnionego -
zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.).
JEDNOSTKA SZKOLNA - JS02

Nazwa jednostki szkolnej: Oględziny miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym

Nazwa jednostki modułowej: Oględziny miejsca zdarzenia

Zakres pracy: Przygotowanie do wykonywania zadań służbowych z zakresu umiejętności postępowania na miejscu zdarzenia

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:

- określić specyfikę oględzin miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym,

- przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym i udokumentować ich wyniki,

- określić zadania spoczywające na specjaliście,

- wykonać dokumentację poglądową z realizowanych czynności.

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji kursu
Kluczowe punkty nauczaniaCzasMetodaIlośćNazwa/opisŹródło poch.Załączniki
1. Specyfika oględzin miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym.2wykładzestawfoliogramy, prezentacje multimedialne, sprzęt i środki techniki

kryminalistycznej (walizki kryminalistyczne, aparaty cyfrowe, zestawy

oświetleniowe itp.), przedmioty niezbędne do przygotowania pozoracji miejsc zdarzeń

w gestii podmiotu realizującego kursPoradnik dla nauczyciela
2. Prowadzenie i dokumentowanie oględzin miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym.8ćwiczeniazestawJM01JS02PN02
3. Opracowanie dokumentacji szczegółowej.3ćwiczeniazestaw
4. Omówienie przebiegu i wyników oględzin.5dyskusja
PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS02

Nazwa jednostki szkolnej: Oględziny miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym

Nazwa jednostki modułowej: Oględziny miejsca zdarzenia

Zakres pracy: Przygotowanie do wykonywania zadań służbowych z zakresu umiejętności postępowania na miejscu zdarzenia

JM01JS02PN02
1. Wymagania początkowe.

Wymagane są wiadomości z zakresu:

- metodyki ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych,

- fotografii kryminalistycznej,

- medycyny sądowej.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji kursu

Tworząc założenia do ćwiczeń bazuj na przykładach z praktyki.

Kluczowy punkt nauczania nr 1: wykład

Przedstaw specyfikę oględzin miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym. Podkreśl konieczność wyodrębnienia sektorów oraz określenia zadań dla osób prowadzących ich oględziny. Wskaż czynniki determinujące wyznaczenie poszczególnych sektorów. Omów zasady współpracy pomiędzy zespołami oraz znaczenie wymiany informacji. Przedstaw zadania koordynatora czynności techniczno-kryminalistycznych. Przypomnij zasady sporządzania dokumentacji oględzin miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym.

Kluczowy punkt nauczania nr 2: ćwiczenia

Przeprowadź symulację, podczas której słuchacze podzieleni na grupy dokonają oględzin wskazanego miejsca zdarzenia. W trakcie wykonywanych czynności ujawnią i zabezpieczą występujące ślady oraz sporządzą następującą dokumentację:

a) protokoły oględzin,

b) szkice robocze,

c) notatkę urzędową (pooględzinową),

d) rejestrację fotograficzną lub nagranie video.

Ponadto grupy dołączają do dokumentacji zabezpieczone w toku oględzin ślady wraz z metryczkami śladu. Zarejestruj oględziny pozorowanych miejsc zdarzeń. Zwróć uwagę, żeby słuchacze prowadzący oględziny poszczególnych sektorów współpracowali ze sobą wykonując odpowiednią dokumentację. Zleć słuchaczom przeprowadzenie wnioskowania na podstawie zabezpieczonych śladów kryminalistycznych.

Kluczowy punkt nauczania nr 3: ćwiczenia

W oparciu o wykonaną dokumentację na miejscu zdarzenia w postaci szkiców roboczych oraz rejestracji fotograficznej przebiegu oględzin złożonych pod względem organizacyjnym słuchacze w grupach wykonują szkice właściwe z zachowaniem skali odwzorowania. Opracowują materiał poglądowy w postaci tablic. Wskaż prawidłowe zasady wykonywania szkiców ogólnych i fragmentarycznych oraz zasady opracowania materiału poglądowego.

Kluczowy punkt nauczania nr 4: dyskusja

Przed zajęciami dokonaj analizy dokumentacji sporządzonej przez słuchaczy. Wynotuj wszystkie spostrzeżenia dotyczące jej poszczególnych elementów.

Po rozpoczęciu zajęć zapoznaj słuchaczy z dokumentacjami oględzinowymi sporządzonymi przez poszczególne grupy oględzinowe:

a) prezentacją video,

b) dokumentacją fotograficzną,

c) charakterystyką zastanej sytuacji,

d) śladami kryminalistycznymi ujawnionymi i stwierdzonymi podczas oględzin,

e) prezentacją zabezpieczenia procesowego i technicznego śladów kryminalistycznych,

f) możliwościami wykorzystania w/w śladów kryminalistycznych.

Zadaniuj pozostałe grupy oględzinowe do wynotowania ewentualnych niedociągnięć, wskazania i przedyskutowania występujących nieprawidłowości. Doprowadź do omówienia sprawdzonych dokumentacji oględzinowych.

Podsumuj wyniki oględzin biorąc pod uwagę:

a) właściwą organizację pracy,

b) stosowanie się do przepisów prawa procesowego,

c) przestrzeganie procedury kryminalistycznej,

d) rutynę i schematyczne działanie specjalisty,

e) formalną i merytoryczną kompletność dokumentacji,

f) poprawność językową sporządzonych opisów śladów,

g) estetykę i przejrzystość dokumentu.

3. Sposoby oceniania:

- Zaliczenie jednostek szkolnych JS02 i JS01 następuje na podstawie oceny uzyskanej z zadania praktycznego - " Oględziny miejsca zdarzenia złożonego pod względem organizacyjnym".

- Ocena uzyskana ze sporządzonej dokumentacji przyjmuje postać końcowego zapisu uogólnionego - zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.).

LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO - DTK JM01

Nazwa jednostki modułowej: Oględziny miejsca zdarzenia

Zakres pracy: Przygotowanie do wykonywania zadań służbowych z zakresu umiejętności postępowania na miejscu zdarzenia

Kategoria/nazwa wyposażeniaIlość na grupę
01. Wyposażenie pracowni:
1. Pracownia kryminalistyczna lub przystosowana sala dydaktyczna4 stanowiska
2. Symulatornia4 stanowiska
02. Pomoce dydaktyczne:
1. Rzutnik pisma lub projektor multimedialny1
2. Komputer z oprogramowaniem1
3. Foliogramy lub prezentacja multimedialnazestaw
4. Wzory dokumentówzestaw
5. Rekwizyty na ćwiczenia (imitujące materiał dowodowy)zestaw
03. Sprzęt i środki techniki kryminalistycznej:
1. Walizka kryminalistyczna4
2. Aparat fotograficzny (zestaw: statyw, obiektyw macro, filtry)4
3. Kamera video4
4. Wykrywacz metali4
5. Sprzęt do zabezpieczenia miejsca zdarzeniawg potrzeb