Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2018.65

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 174
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu taktyki i technik interwencji

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu taktyki i technik interwencji, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.
§  3.  Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.
§  4.  Traci moc decyzja nr 251 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu taktyki i technik interwencji (Dz. Urz. KGP poz. 42).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM

Z ZAKRESU TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

II. WYKAZ I UKŁAD STRUKTURALNY JEDNOSTEK MODUŁOWYCH

1. Jednostki modułowe i jednostki szkolne

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji, zwany dalej "kursem".

2. Cel kursu

Absolwent kursu będzie przygotowany do prowadzenia zajęć w jednostkach organizacyjnych Policji w zakresie sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji i umiejętności stosowania wybranych środków przymusu bezpośredniego.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kieruje się policjantów, którzy:

- realizują lub przewiduje się, że będą realizować doskonalenie zawodowe z taktyki i technik interwencji,

- ukończyli z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne.

Pozytywnie zaliczone postępowanie kwalifikacyjne uprawnia do uczestnictwa w kursie specjalistycznym z zakresu taktyki i technik interwencji w każdej jednostce szkoleniowej realizującej ww. kurs przez okres 12 miesięcy.

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest w jednostkach szkoleniowych realizujących kurs, w określonym przez nie terminie i polega na sprawdzeniu umiejętności zawartych w JM10 Programu szkolenia zawodowego podstawowego oraz poziomu sprawności ogólnej kandydata.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: testu sprawności fizycznej oraz testu umiejętności praktycznych. Kandydaci na kurs w pierwszej kolejności przystępują do testu sprawności fizycznej. Niezaliczenie tego etapu skutkuje niezaliczeniem całego postępowania kwalifikacyjnego.

Etap I - Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej przeprowadzany jest w oparciu o próby i normy zawarte w corocznym teście sprawności fizycznej stosowanym wobec policjantów. Kandydat na kurs przystępuje do wszystkich prób w ciągu jednego dnia. Test sprawności fizycznej, jako etap I postępowania kwalifikacyjnego, zostaje zaliczony, jeżeli kandydat na kurs osiągnął średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych prób co najmniej "4". Uzyskanie oceny "1" z jakiejkolwiek próby skutkuje niezaliczeniem testu sprawności fizycznej i wystawieniem oceny "1".

Etap II - Test umiejętności praktycznych

Komisja kwalifikująca policjantów przygotowuje praktyczne testy osiągnięć składające się z trzech odrębnie ocenianych zadań. Zadania obejmują zagadnienia zawarte w JM10 Programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Do oceny każdego z zadań stosuje się zapis uogólniony zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.). Warunkiem zaliczenia testu umiejętności praktycznych jest uzyskanie ocen pozytywnych z trzech zadań praktycznych.

Test przygotowuje, na polecenie komendanta jednostki szkoleniowej, kierownik komórki organizacyjnej lub wyznaczona przez niego osoba, we właściwości której pozostaje zakres merytoryczny kursu.

4. System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Realizacja treści kształcenia zawartych w programie kursu obejmuje 20 dni szkoleniowych i wymaga przeprowadzenia 160 godzin lekcyjnych.

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)
Zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu1
Założenia programowe kursu oraz warunki bezpieczeństwa wymagane podczas zajęć1
Zajęcia programowe142
Egzamin końcowy14

(1 dzień - 8, 2 dzień - 6)

Zakończenie kursu2
Ogółem160

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele kształcenia i efektywność stosowanych metod dydaktycznych nie może przekraczać 16 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

W celu zapewnienia optymalnych warunków służących kształtowaniu umiejętności dydaktycznych realizowanych w ramach jednostki szkolnej nr 2 wchodzącej w skład JM03JS02 (realizacja zajęć dydaktycznych), grupę szkoleniową należy podzielić na dwie podgrupy, liczące po 8 osób. Słuchacze równolegle przeprowadzają w swoich podgrupach (w zespołach dwuosobowych) zajęcia dydaktyczne, zgodnie z opracowanym wcześniej konspektem.

Zajęcia w ośmioosobowych podgrupach prowadzą dwaj nauczyciele policyjni, w tym nauczyciel taktyki i technik interwencji oraz nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania, którzy dokonują oceny przeprowadzonych przez słuchaczy zajęć dydaktycznych. W czasie ośmiogodzinnego dnia zajęć ich realizacja w podgrupie przez dwuosobowy zespół słuchaczy, następuje w systemie przemiennym:

- pierwsza godzina - prowadzenie zajęć przez ww. zespół słuchaczy,

- druga godzina - ocena zajęć.

Ze względu na charakter realizowanych treści programowych, zajęcia dydaktyczne w zakresie JM01 są realizowane przez dwóch nauczycieli policyjnych, specjalistów taktyki i technik interwencji, którzy są jednocześnie opiekunami dydaktycznymi kursu. W ramach ćwiczeń praktycznych zajęcia mogą prowadzić uczestnicy kursu pod nadzorem nauczycieli policyjnych. Zajęcia te muszą być zakończone ich szczegółowym omówieniem przez nauczyciela policyjnego i uczestników kursu.

Podczas realizacji JM01JS05 (zapewnienie bezpieczeństwa podczas legitymowania i zatrzymania osób stawiających bierny, czynny opór dokonujących czynnej napaści), grupę szkoleniową można podzielić na dwie podgrupy, liczące po 8 uczestników kursu. Nauczyciele policyjni równolegle mogą przeprowadzić w podgrupach zajęcia z kluczowego punktu nauczania nr 2, dzieląc odpowiednio treści kształcenia zawarte w tym punkcie (zakres wskazany w punkcie b, e lub c, e lub w punkcie d, e). Zajęcia w każdej z podgrup realizuje dwóch nauczycieli policyjnych.

Dopuszczalne jest podczas prowadzenia zajęć praktycznych regulowanie ich czasu i przerw w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów kształcenia. Decyzję w tym zakresie podejmują nauczyciele prowadzący zajęcia. W obrębie jednostki szkolnej dopuszczalne jest realizowanie zajęć bez zachowania kolejności kluczowych punktów nauczania.

W celu zapewnienia optymalnego poziomu nauczania dopuszcza się, aby zajęcia, dotyczące specjalistycznych umiejętności były realizowane przez nauczycieli policyjnych następujących specjalności:

- 2 nauczycieli taktyki i technik interwencji oraz 1 nauczyciel prewencji (w przypadku podziału na podgrupy 8 osobowe - 4 nauczycieli taktyki i technik interwencji) - JM01JS05 (kluczowy punkt nauczania nr 2),

- 2 nauczycieli taktyki i technik interwencji, 1 nauczyciel ruchu drogowego, 1 nauczyciel prewencji (w przypadku podziału na podgrupy 8 osobowe - 4 nauczycieli taktyki i technik interwencji), - JM01JS05

- Taktyki interwencji (taktyka zatrzymywania osób poruszających się pojazdami z użyciem m.in. kolczatki drogowej),

- 1 nauczyciel prewencji - JM02JS01 - Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej w trakcie przeprowadzania interwencji,

- 1 nauczyciel pierwszej pomocy - JM02JS02 - Doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- 1 nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania - JM03JS01 - Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki oraz 1 nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania i 1 nauczyciel taktyki i technik interwencji - Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki (ostatnie 2 godz. zajęć)

- 1 nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania oraz 1 nauczyciel taktyki i technik interwencji - JM03JS02 (odpowiednio dla ośmioosobowej podgrupy słuchaczy) - Realizacja zajęć dydaktycznych.

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Nr

JM

Nazwa i charakterystyka jednostki modułowejOkreślenie sposobu zaliczenia jednostki modułowej
1Taktyka i techniki interwencji.W jednostce modułowej zaplanowano pięć ocen okresowych.

Każda jednostka szkolna w obrębie jednostki modułowej podlega zaliczeniu w formie zapisu uogólnionego - zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.).

W ramach jednostki modułowej jest realizowanych pięć jednostek szkolnych, ukierunkowanych na umiejętność kształtowania ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej, nauczania elementów sportów i systemów walki, nauczania chwytów i dźwigni transportowych, obezwładniania osób, zakładania kajdanek i sprawdzania osoby oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego, wykorzystywania pałki służbowej w interwencji, posługiwania się w sposób bezpieczny bronią służbową, zapewnienia bezpieczeństwa podczas legitymowania i zatrzymywania osób stawiających bierny i czynny opór lub dokonujących czynnej napaści.
2Podstawy prawne i praktyczne zasady przeprowadzania interwencji.W jednostce modułowej zaplanowano dwie oceny okresowe.

Każda jednostka szkolna w obrębie jednostki modułowej podlega zaliczeniu w formie zapisu uogólnionego - zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.).

W ramach jednostki modułowej są realizowane dwie jednostki szkolne, ukierunkowane na doskonalenie umiejętności w zakresie przeprowadzania interwencji i udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
3Kształtowanie umiejętności metodycznych.W jednostce modułowej zaplanowano jedną ocenę okresową, która wystawiana jest w formie zapisu uogólnionego zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.).
W ramach jednostki modułowej są realizowane dwie jednostki szkolne, ukierunkowane na kształtowanie umiejętności z zakresu: opracowywania konspektów zajęć, postępowania zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, realizacji zajęć dydaktycznych w grupie szkoleniowej.

9. Forma zakończenia kursu

Uzyskanie wszystkich zaliczeń określonych programem stanowi warunek przystąpienia do egzaminu. Na egzamin końcowy składa się sprawdzian umiejętności obejmujący trzy odrębnie oceniane w skali 6-1 zadania. Ocena negatywna, któregokolwiek z zadań, skutkuje oceną negatywną z egzaminu końcowego.

Zadania egzaminacyjne obejmują:

1) zadanie praktyczne, w którym należy wykazać się umiejętnościami w zakresie stosowania siły fizycznej, umiejętności technicznych służących do realizacji interwencji policyjnych, stosowania pałki służbowej jako środka przymusu bezpośredniego. Egzamin (zadanie nr 1) prowadzi dwóch nauczycieli policyjnych taktyki i technik interwencji.

2) zadanie praktyczne, w którym należy wykazać się umiejętnościami w zakresie działania taktycznego zawartymi w JM01JS05 dotyczącymi zatrzymywania osób. Egzamin (zadanie nr 2) prowadzi dwóch nauczycieli policyjnych taktyki i technik interwencji.

3) indywidualną realizację zajęć z tematyki określonej w JM01JS02, JS03, JS04, JS05 (zadanie nr 3).

Tematy do prowadzonych w ramach egzaminu końcowego zajęć (zadanie nr 3) słuchacze losują tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu końcowego. Tematy opracowują nauczyciele realizujący JM01 i JM03. Zadanie nr 3 jest realizowane w wymiarze 8 godzin, (pierwszego dnia egzaminu - siódma i ósma godzina lekcyjna oraz w drugim dniu egzaminu w wymiarze 6 godz. lekcyjnych). Grupę szkoleniową należy podzielić na dwie podgrupy, liczące po 8 uczestników kursu. Słuchacze równolegle przeprowadzają w swoich podgrupach zajęcia dydaktyczne, zgodnie z opracowanym wcześniej konspektem. Egzamin w ośmioosobowych podgrupach prowadzą równolegle dwaj nauczyciele policyjni - taktyki i technik interwencji oraz posiadający kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania, którzy dokonują oceny przeprowadzonych przez słuchaczy zajęć dydaktycznych.

Słuchacz, który nie zdał egzaminu końcowego losuje temat zadania nr 3 na egzamin końcowy poprawkowy w dniu ogłoszenia wyników. Przystępując do ww. egzaminu, zdaje wszystkie zadania egzaminacyjne bez względu na to, z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Zadanie nr 3 w ramach egzaminu końcowego poprawkowego będzie realizowane z udziałem słuchaczy innego kursu lub szkolenia w ramach ich zajęć dodatkowych (pozaprogramowych). W przypadku uzyskania oceny negatywnej z egzaminu końcowego poprawkowego słuchacz może przystąpić do egzaminu komisyjnego, którego zakres jest tożsamy z zakresem egzaminu końcowego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu z ogólnym wynikiem nauki oraz wpisaną oceną z egzaminu końcowego. Ocena z egzaminu końcowego wynika ze średniej arytmetycznej trzech ocen pozytywnych uzyskanych z zadań praktycznych składających się na egzamin końcowy.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i tym samym nabywa uprawnienia do samodzielnego prowadzenia, w jednostkach organizacyjnych Policji, zajęć oraz egzaminowania policjantów w zakresie sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką służbową.

II. 

WYKAZ I UKŁAD STRUKTURALNY JEDNOSTEK MODUŁOWYCH

Jednostki modułowe i jednostki szkolne
PLAN REALIZACJI KURSU
Plan realizacji kursu:

Obejmuje zestawienie jednostek modułowych i szkolnych oraz czas ich realizacji dla całego zakresu pracy (kursu)

Kod i nazwa jednostki modułowejKod i nazwa jednostki szkolnejCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)
JM01

Taktyka i techniki interwencji

JS01 - Ogólna i specjalna sprawność fizyczna14
JS02 - Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego38
JS03 - Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji policyjnych12
JS04 - Pałka służbowa jako środek przymusu bezpośredniego18
JS05 - Taktyka interwencji30
Razem:112
JM02

Podstawy prawne i praktyczne zasady przeprowadzania interwencji

JS01 - Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej z zakresu przeprowadzania interwencji4
JS02 - Doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy12
Razem:16
JM03

Kształtowanie umiejętności metodycznych

JS01 - Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki6
JS02 - Realizacja zajęć dydaktycznych8
Razem:14
Ogółem:142
CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JEDNOSTKI MODUŁOWEJ - JM01

Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji.

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

OKREŚLENIE CELÓW

Uczestnik kursu po zakończeniu jednostki modułowej będzie potrafił:

- kształtować ogólną i specjalną sprawność fizyczną,

- uczyć umiejętności stosowania siły fizycznej, jako środka przymusu bezpośredniego,

- uczyć technik obezwładniania, dźwigni transportowych, zakładania kajdanek oraz sprawdzania osoby, zakładania pasa obezwładniającego i kaftana bezpieczeństwa, asekurowania użycia paralizatora elektrycznego przez innego policjanta,

- uczyć umiejętności stosowania pałki służbowej jako środka przymusu bezpośredniego,

- uczyć taktyki interwencji policyjnych w zakresie legitymowania i zatrzymywania osób.

ARKUSZ ANALIZY JEDNOSTKI MODUŁOWEJ - JM01

Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji.

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

Lp.Etapy pracy - policjant:Umiejętności wymagane do realizacji etapów pracy - policjant:Nazwa jednostki szkolnej (JS)Czas realizacji JS w godz. lekcyjnych
1Kształtuje ogólną i specjalną sprawność fizyczną.-przestrzega warunków bezpieczeństwa, wymaganych podczas zajęć,

- stosuje wiedzę z zakresu teorii i metodyki wychowania fizycznego,

- rozwija zdolności motoryczne, wykorzystując wyposażenie hali sportowej, siłowni, ciężaru swojego ciała, przeszkody terenowe,

- rozwija zdolności motoryczne, niezbędne do wykonania podstawowych czynności służbowych,

- przeprowadza testy sprawności fizycznej dla policjantów,

- prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie kształtowania ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej.

Ogólna

i specjalna sprawność fizyczna.

14
2Uczy elementów sportów i systemów walki.-wskazuje miejsca wrażliwe na ciosy i kopnięcia,

- przyjmuje pozycję walki i prawidłowo się w niej porusza,

- uderza rękoma oraz broni się przed atakami,

- stosuje kopnięcia frontalne i okrężne oraz obrony przed nimi,

- wykonuje dźwignie na kończyny górne;

- wykonuje pady, przewroty, rzuty, duszenia, podcięcia oraz obalenia,

- stosuje techniki walki w parterze,

- stosuje techniki uwolnień z obezwładnieniem z chwytów, obchwytów i duszeń,

- stosuje obrony przed nożem, kijem i zagrożeniem bronią palną,

- prowadzi walkę z przeciwnikiem,

- prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie kształtowania umiejętności stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego.

Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego.38
3Uczy chwytów, dźwigni transportowych, obezwładniania osób, zakładania kajdanek i sprawdzenia osoby oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego.- transportuje osoby z wykorzystaniem siły fizycznej,

- obezwładnia napastnika z wykorzystaniem dźwigni, podcięć, obaleń oraz duszeń,

- zakłada kajdanki w różnych sytuacjach, interwencyjnych,

- podnosi i transportuje osoby, którym założono kajdanki,

- dokonuje sprawdzenia osoby pod kątem posiadania przez nią niebezpiecznych przedmiotów,

- współdziałając w zespole stosuje pas obezwładniający, kaftan bezpieczeństwa,

- w sposób bezpieczny postępuje w sytuacji związanej z użyciem paralizatora elektrycznego przez innego policjanta,

- prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie kształtowania umiejętności technicznych służących do realizacji interwencji policyjnych.

Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji policyjnych.12
4Uczy wykorzystania pałki służbowej w interwencji.- stosuje techniki podstawowe w praktycznym działaniu,

- identyfikuje miejsca, w które dopuszcza się oraz zabrania zadawania uderzeń,

- transportuje osoby,

- obezwładnia osoby,

- podnosi osoby oraz odrywa od przeszkody,

- stosuje uwalnianie się z chwytów za ręce i elementy ubioru,

- stosuje uwalnianie z obchwytu tułowia i głowy,

- stosuje obronę przed duszeniem,

- stosuje obronę przed ciosami i kopnięciami,

- stosuje obronę przed atakiem niebezpiecznym narzędziem,

- zapobiega próbie odebrania pałki lub broni służbowej,

- prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie kształtowania umiejętności stosowania pałki służbowej w technikach interwencji i samoobronie.

Palka służbowa jako środek przymusu bezpośredniego.18
5I. Uczy bezpiecznego posługiwania się bronią służbową.- sprawdza broń służbową,

- przygotowuje broń do użycia (dobywa, odbezpiecza, przeładowuje),

- przyjmuje właściwe postawy strzeleckie w sytuacjach zagrożenia,

- chodzi i biega z bronią oraz wykonuje zwroty w kierunku zagrożenia,

- wymienia magazynek w różnych sytuacjach,

- przygotowuje broń do użycia i wymienia magazynek, posługując się tylko jedną ręką (rany i urazy),

- porusza się w zespole z bronią w różnych w sytuacjach,

- prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie kształtowania umiejętności posługiwania się bronią.

Taktyka interwencji.30
II. Uczy taktyki legitymowania i zatrzymywania osób stawiających bierny i czynny opór lub dokonujących czynnej napaści.- stosuje odpowiednią taktykę podczas legitymowania osób,

- stosuje odpowiednią taktykę podczas zatrzymywania różnej kategorii osób, m.in.

z zaburzeniami psychicznymi lub będących pod wpływem substancji psychoaktywnych, w różnych miejscach,

- usuwa z pojazdu osoby stawiające opór, stosując siłę fizyczną i środki przymusu bezpośredniego,

- stosuje odpowiednią taktykę zatrzymania osób w pojeździe, działając w patrolu lub przy wsparciu drugiego patrolu,

- stosuje odpowiednią taktykę zatrzymania osób w pojeździe przy użyciu kolczatki drogowej, działając w patrolu lub przy wsparciu drugiego patrolu,

- prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie kształtowania umiejętności stosowania odpowiedniej taktyki podczas interwencji.

III. Prowadzenie działań w sytuacji kryzysowej o charakterze aktywny strzelec /zabójca w patrolu dwuosobowym i czteroosobowym- podejście do obiektu,

- wejście do obiektu,

- lokalizacja aktywnego strzelca/zabójcy,

- poruszanie się w obiekcie (pomieszczenia i ciągi komunikacyjne),

- komunikacja podczas działań zespołu interwencyjnego,

- obezwładnienie aktywnego strzelca/ zabójcy,

- ewakuacja, relokacja oraz sprawdzenie obiektu z zachowaniem zasad taktyki,

- współpraca z innymi służbami,

- działania w strefie filtracyjnej.

LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO - JM01LW01

Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji.

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

Kategoria/nazwa wyposażeniaLiczba na grupęUwagi
1. Wyposażenie pracowni

1. Drążek

2. Materac

3. Piłka lekarska 3 kg

4. Stoper

5. Piłka do gier zespołowych

6. Ławeczka gimnastyczna

7. Skrzynia gimnastyczna

8. Płotek lekkoatletyczny

9. Tor przeszkód

10. Tyczka ze stojakami

11. Skakanka

12. Siłownia

13. Rękawice bokserskie

14. Rękawice gumowe

15. Kask bokserski

16. Tarcza bokserska (łapa)

17. Worek bokserski

18. Tarcza do sportów walki "duża"

19. Ochraniacz na krocze (suspensor)

20. Mata do judo

21. Atrapa noża

22. Atrapa broni palnej

23. Kij

według potrzebwyposażenie standardowe
2. Pomoce dydaktyczne

1. Broń palna krótka

2. Kajdanki z pokrowcem

3. Pas główny

4. Kajdanki przeznaczone do zakładania na nogi

5. Kaftan bezpieczeństwa

6. Pas obezwładniający

7. Paralizator elektryczny z kaburą

8. Pałka wielofunkcyjna z uchwytem

9. Pałka teleskopowa z pokrowcem

10. Kamizelka kuloodporna

11. Kamizelka taktyczna

12. Hełm taktyczny

13. Kask zabezpieczający

14. Latarka

15. Kolczatka

16. Tarcza do zatrzymywania pojazdów

17. Pojazd oznakowany

18. Pojazd nieoznakowany

19. Pojazd ćwiczebny

20. Radiotelefon

21. Zestaw"Simunition":

- pistolet,

- ubiór ochronny,

- amunicja barwiąca FX,

22. Obiekt symulacyjny (z możliwością zastosowania zestawu"Simunition")

według potrzeb
3. Materiały pomocnicze

1. Arkusz papieru (format A4)

2. Notatnik służbowy

według potrzeb
JEDNOSTKA SZKOLNA - JS01

Nazwa jednostki szkolnej: Ogólna i specjalna sprawność fizyczna.

Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji - JM01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:

- zastosować wiedzę z zakresu teorii i metodyki wychowania fizycznego podczas prowadzenia zajęć,

- rozwijać zdolności motoryczne niezbędne do wykonywania podstawowych czynności służbowych i samoobrony, wykorzystując wyposażenie hali sportowej, siłowni, ciężar swojego ciała i przeszkody terenowe,

- przeprowadzić testy sprawności fizycznej obowiązujące w Policji,

- prowadzić zajęcia dydaktyczne w zakresie kształtowania ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej.

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji kursu
Kluczowe punkty nauczaniaCzasMetodaLiczbaNazwa/opisŹródło pochodzeniaZałączniki
Kształtowanie zdolności motorycznych, niezbędnych do wykonania podstawowych czynności służbowych:

- gry zespołowe ukierunkowane na kontakt fizyczny z przeciwnikiem,

- ćwiczenia siły i wytrzymałości siłowej w różnych formach,

- tory przeszkód,

- atletyka terenowa,

- testy sprawności fizycznej obowiązujące w Policji,

- metodyka kształtowania ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej.

14ćwiczeniawedług potrzebpiłka do gier zespołowych, piłka lekarska, ławeczka gimnastyczna, skrzynia gimnastyczna, płotek lekkoatletyczny, materac, skakanka, siłownia, tor przeszkód, stojak z tyczkąw gestii podmiotu realizującego kursPoradnik dla nauczyciela
JM01JS01PN01
PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS01

Nazwa jednostki szkolnej: Ogólna i specjalna sprawność fizyczna.

Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji - JM01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

JM01JS01PN01
1. Wymagania początkowe.

Wymagane są wiadomości w zakresie:

- teorii i metodyki kształtowania sprawności fizycznej,

- struktury zajęć.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji kursu.

Po realizacji treści zawartych w kluczowych punktach nauczania zadaniuj słuchaczy do prowadzenia poszczególnych etapów zajęć dydaktycznych zawartych w kluczowym punkcie nauczania, a także organizowania i przeprowadzania sprawdzianu umiejętności z tego zakresu. Na bieżąco udzielaj instruktażu merytoryczno-metodycznego adekwatnego do zagadnienia zleconego słuchaczowi do realizacji.

Kluczowy punkt nauczania: ćwiczenia.

Realizuj zajęcia z zakresu kształtowania ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej, poprzez:

- gry zespołowe ukierunkowane na kontakt fizyczny z przeciwnikiem (koszykówka, piłka nożna, rugby),

- gimnastykę i atletykę terenową,

- ćwiczenia siły i wytrzymałości siłowej z wykorzystaniem wyposażenia siłowni, ciężaru własnego ćwiczących i przyrządów terenowych,

- atletykę terenową,

- tory przeszkód.

Na każdych zajęciach omów i zademonstruj:

- ćwiczenia wprowadzające, przygotowujące do nauczania umiejętności zawartych w pozostałych jednostkach szkolnych,

- ćwiczenia ogólnorozwojowe kształtujące ogólną i specjalną sprawność fizyczną,

- pokaz ćwiczeń z uwzględnieniem celu ich stosowania oraz bezpieczeństwa nauczania,

- organizację i sposób przeprowadzenia testów sprawności fizycznej obowiązujących w Policji.

3. Sposoby oceniania:

- nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie według skali ocen 6-1,

- każda negatywna ocena bieżąca uzyskana w trakcie realizacji jednostki szkolnej musi być poprawiona na ocenę pozytywną,

- zaliczenie jednostki szkolnej następuje na podstawie zapisu uogólnionego (zal.), (nzal.) i stanowi ocenę okresową.

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS02

Nazwa jednostki szkolnej: Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego.

Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji - JM01

stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:

- wskazać miejsca wrażliwe na uderzenia i kopnięcia,

- przyjąć pozycję walki oraz poruszać się w niej,

- zastosować ciosy i obrony przed nimi,

- zastosować kopnięcia i obrony przed nimi,

- wykonać pady i przewroty,

- wykonać rzuty i podcięcia, obalenia oraz duszenia,

- wykonać dźwignie na stawy kończyn górnych,

- stosować techniki walki w parterze,

- uwolnić się z chwytów, obchwytów i duszeń, a następnie obezwładnić osobę,

- zastosować obronę przed nożem, kijem oraz zagrożeniem bronią palną,

- prowadzić walkę,

- prowadzić zajęcia dydaktyczne w zakresie kształtowania umiejętności stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego.

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji kursu
Kluczowe punkty nauczaniaCzasMetodaLiczbaNazwa/opisŹródło pochodzeniaZałączniki
1. Postawy i sposoby poruszania się w walce:

- miejsca wrażliwe na ciele człowieka narażone na ciosy i kopnięcia,

- pozycja walki,

- poruszanie się w pozycji walki (dystansowanie),

- metodyka nauczania postaw i sposobów poruszania się w walce.

2pokaz,

ćwiczenia

w gestii podmiotu realizującego kursPoradnik dla nauczyciela
JM01JS02PN01
2. Ciosy i obrona przed nimi:

- ciosy proste,

- ciosy sierpowe,

- ciosy z dołu,

- uderzenie łokciem,

- unik prosty w dół,

- unik w prawo i unik w lewo,

- uniki rotacyjne,

- obrona rękami (zasłona),

- metodyka nauczania ciosów i obron przed ciosami: - prostymi, sierpowymi, ciosami z dołu i uderzeniem łokciem.

4pokaz,

ćwiczenia

według potrzebrękawice bokserskie, rękawice gumowe, kask bokserski, tarcza bokserska, worek bokserski, skakanka, stoper
3. Kopnięcia i obrona przed nimi:

- kopnięcie frontalne,

- kopnięcia okrężne,

- kopnięcie kolanem,

- obrona przed kopnięciami poprzez blokowanie nogami,

- obrona przed kopnięciami poprzez blokowanie rękami,

- metodyka nauczania kopnięć i obrony przed nimi.

4pokaz,

ćwiczenia,

według potrzebtarcza do sportów walki "duża",

ochraniacz na krocze (suspensor), stoper

4. Pady i przewroty oraz sposoby sprowadzania do parteru:

- pady i przewroty,

- rzuty,

- podcięcia,

- obalenia z chwytu za głowę i nogi,

- duszenia,

- metodyka nauczania padów i przewrotów oraz sposobów sprowadzania do parteru.

8pokaz,

ćwiczenia

według potrzebmata do judo
5. Dźwignie:

- dźwignie nadgarstkowe,

- dźwignie łokciowe,

- dźwignie łokciowo-barkowe,

- metodyka nauczania dźwigni.

2pokaz,

ćwiczenia

według potrzebmata do judo, stoper
6. Techniki walki w parterze:

- unieruchomienia w pozycji umożliwiającej założenie kajdanek,

- dźwignie,

- trzymania i duszenia, metodyka nauczania technik walki w parterze.

4pokaz,

ćwiczenia

według potrzebmata do judo, stoper
7. Uwolnienie z chwytów, obchwytów i duszeń:

- uwolnienie z obezwładnieniem z chwytów za ręce i części ubioru,

- uwolnienie z obezwładnieniem z obchwytów tułowia i głowy,

- uwolnienie z obezwładnieniem z duszeń,

- metodyka nauczania uwolnień z chwytów, obchwytów i duszeń.

4pokaz,

ćwiczenia

według potrzebmata do judo, stoper
8. Obrona przed atakiem niebezpiecznym narzędziem:

- obrona przed nożem,

- obrona przed kijem,

- obrona przed zagrożeniem bronią palną,

- metodyka nauczania obrony przed atakiem niebezpiecznym narzędziem.

4pokaz,

ćwiczenia

według potrzebatrapa noża,

kij,

broń palna krótka

9. Doskonalenie obrony i ataku:

- doskonalenie znanych technik,

- walki zadaniowe,

- metodyka doskonalenia obrony i ataku.

6pokaz,

ćwiczenia

według potrzebmata do judo, rękawice bokserskie, rękawice gumowe, tarcza bokserska, worek bokserski, tarcza do sportów walki "duże",

ochraniacz na krocze, atrapa noża,

kij,

broń palna krótka, stoper

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS02

Nazwa jednostki szkolnej: Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego.

Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji JM01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

JM01JS02PN01
1. Wymagania początkowe.

Wymagane są wiadomości w zakresie:

- teorii i metodyki kształtowania sprawności fizycznej,

- struktury zajęć.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji kursu.

Po realizacji treści zawartych w kluczowych punktach nauczania, omów metodykę ich nauczania. Następnie zadaniuj słuchaczy do prowadzenia poszczególnych etapów zajęć dydaktycznych zawartych w kluczowych punktach nauczania, jak również przeprowadzania i organizowania sprawdzianu umiejętności z tego zakresu. Na bieżąco udzielaj instruktażu merytoryczno-metodycznego adekwatnego do zagadnienia zleconego słuchaczowi do realizacji.

Przedstawione poniżej sposoby realizacji zajęć są propozycjami do realizacji jednostki szkolnej i nie powinny ograniczać inicjatywy prowadzącego zajęcia do ich wzbogacania o własną wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do osiągnięcia zakładanych w jednostce szkolnej celów nauczania.

Kluczowe punkty nauczania nr 1-3: pokaz, ćwiczenia.

Na wstępie przypomnij przepisy prawne dotyczące użycia siły fizycznej i omów je w odniesieniu do umiejętności zawartych w tej jednostce szkolnej.

Omów punkty wrażliwe w strefie:

- dolnej (nogi),

- środkowej (tułów),

- górnej (szyja i głowa).

Następnie zapoznaj słuchaczy ze specyfiką aktywacji miejsc wrażliwych podczas zadawania ciosów i kopnięć w czasie walki w dystansie i półdystansie.

Omów punkty wrażliwe w strefie:

- dolnej (nogi),

- środkowej (tułów),

- górnej (szyja i głowa).

Zaprezentuj i omów, a następnie przeprowadź ćwiczenia pozycji walki, zwracając uwagę na:

- ustawienie nóg i rozłożenie ciężaru ciała,

- wyprofilowanie tułowia i ułożenie głowy,

- ułożenie rąk.

Zaprezentuj i omów, a następnie nauczaj poruszania się w walce:

- krokami, gdzie ruch rozpoczyna noga kierunkowa,

- w sposób dynamiczny z zachowaniem pozycji walki.

Podczas nauczania ciosów zwróć uwagę na:

- właściwą pracę całego ciała przy zadawaniu ciosu,

- wyprowadzanie ciosów z pozycji walki i powrót do pozycji po ciosie,

- umiejętność uderzania podczas poruszania się,

- łączenie uderzeń w serie i kombinacje.

Ucząc obrony przed uderzeniami akcentuj konieczność:

- poruszania się w pozycji walki (dystansowanie),

- balansu tułowia (uniki) z gardą pojedynczą i podwójną,

- obserwacji (nie zamykać oczu) i analizy sytuacji,

- kontrataku.

Podczas nauczania kopnięć zwróć uwagę na:

- prawidłowe ustawienie stopy nogi podporowej,

- ułożenie stopy nogi kopiącej,

- prawidłowy ruch wahadłowy podudzia,

- prawidłowe wychylenie tułowia,

- właściwe ułożenie rąk,

- wyprowadzanie kopnięcia z pozycji walki i powrót do pozycji po kopnięciu.

Ucząc obrony przed kopnięciami zwróć uwagę na:

- dystansowanie,

- obronę nogami strefy dolnej,

- obronę strefy środkowej i górnej rękoma trzymanymi w gardzie.

Nauczanie metodyki rozpocznij od omówienia konieczności realizacji zajęć w zakresie przekazu wiedzy dotyczącej podstaw prawnych użycia siły fizycznej w odniesieniu do umiejętności zawartych w tej jednostce szkolnej.

Zapoznaj z metodyką nauczania ciosów, kopnięć oraz obrony przed nimi realizując:

- ćwiczenia ukierunkowane oraz specjalne, które oparte są na specyficznych akcjach w walce oraz na technice sportowej,

- pokaz ww. technik, mając na uwadze specyfikę ich wykonania, zastosowania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- ćwiczenia nauczanych technik bez partnera i z partnerem,

- ćwiczenia doskonalące, mające na celu utrwalenie nawyków technicznych oraz pozwalające na praktyczne zastosowanie ich w walce.

Wyznaczając konkretne ćwiczenia oraz fragmenty walki omów konieczność określenia czasu ich trwania oraz intensywność z jaką mają być wykonywane.

Podczas zajęć podkreśl konieczność stosowania przyborów i przyrządów (rękawice, tarcze, kaski, worki treningowe, itp.) do nauki ciosów i kopnięć.

Podkreśl konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zakresie organizacji tych zajęć oraz nauczanych technik.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 4: pokaz, ćwiczenia.

Nauczaj padów i przewrotów na różnym podłożu.

Podczas nauczania rzutów i obaleń zwróć uwagę na:

- prawidłowe ustawienie rzucającego do rzucanego,

-prawidłowy chwyt,

- wychylenie środka ciężkości rzucanego w odpowiednim kierunku,

- prawidłowe wejście do rzutu i ustawienie nóg,

- rzut w odpowiednim kierunku.

Omów i zademonstruj technikę duszenia przedramieniem jako sposób sprowadzenia do parteru z podejścia z tyłu i z przodu.

Podczas nauczania metodyki zastosuj:

- ćwiczenia wprowadzające i przygotowujące do nauki padów, rzutów, duszeń, obaleń, które zapewnią bezpieczeństwo oraz przystępność nauczanych technik,

- pokaz ww. technik, mając na uwadze specyfikę ich wykonania, zastosowania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- ćwiczenia specjalne oraz doskonalące, mające na celu utrwalenie nawyków technicznych oraz pozwalające na praktyczne zastosowanie ich w walce.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 5: pokaz, ćwiczenia.

Omów i zaprezentuj dźwignie nadgarstkowe, łokciowe, łokciowo-barkowe. Omów zasady tworzenia dźwigni pod kątem bezpieczeństwa ćwiczących oraz skuteczności nauczanych technik. Zwracaj szczególną uwagę na:

- prawidłowy chwyt,

- miejsce przyłożenia siły,

- właściwy kierunek działania siły,

- odpowiednią dynamikę.

Podczas nauczania metodyki zademonstruj:

- ćwiczenia wprowadzające i przygotowujące do nauczanych technik,

- pokaz ww. technik, mając na uwadze specyfikę ich działania, możliwości zastosowania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- ćwiczenia specjalne oraz doskonalące, mające na celu wskazanie możliwości wykorzystania dźwigni w różnych sytuacjach podczas walki oraz w interwencji.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 6: pokaz, ćwiczenia.

Omów i zademonstruj:

- pozycje walki w parterze,

- sposoby poruszania się,

- techniki wstawania do postawy stojącej.

Omów i zaprezentuj unieruchomienia w parterze do pozycji umożliwiającej założenie kajdanek wykorzystując:

- dźwignie na stawy kończyn górnych i dolnych,

- trzymania,

- duszenia,

- uciski na miejsca wrażliwe.

Omów i zademonstruj techniki obrony w walce w parterze przed:

- trzymaniami,

- duszeniami,

- dźwigniami,

- ciosami i kopnięciami.

Techniki obrony w walce w parterze ćwicz do momentu:

- obezwładnienia,

- gdy policjant wstanie do postawy stojącej i utrzymuje bezpieczny dystans.

Podczas nauczania metodyki zastosuj ćwiczenia:

- przygotowujące i pomocnicze, charakterystyczne dla walki w parterze,

- demonstrujące ww. techniki z uwzględnieniem specyfiki ich wykonania, zastosowania oraz bezpieczeństwa nauczania,

- specjalne i doskonalące, mające na celu wykorzystanie poznanych technik w różnych sytuacjach obrony i ataku.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 7: pokaz, ćwiczenia.

Omów sposoby obrony przed chwytami za ręce, ubiór, obchwytami tułowia, głowy oraz duszeniami

w zależności od stopnia zagrożenia.

Nauczając obron przed chwytami za ręce, ubiór, obchwytami tułowia, głowy oraz duszeniami wyodrębnij następujące etapy działania:

- utrzymywanie odpowiedniego dystansu podczas interwencji,

- niedopuszczenie do chwytów, obchwytów, duszeń poprzez dystansowanie, zejście z linii ataku,

- uwolnienie poprzez zrywanie, zbijanie chwytów, obchwytów, duszeń oraz uciski na miejsca wrażliwe,

- obezwładnienie przy pomocy wcześniej poznanych technik sprowadzania do parteru do pozycji umożliwiającej założenie kajdanek.

Podczas nauczania metodyki zastosuj:

- ćwiczenia wprowadzające i przygotowujące, które zapewnią bezpieczeństwo oraz przystępność nauczanych technik,

- pokaz ww. technik, mając na uwadze specyfikę ich wykonania, zastosowania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- ćwiczenia specjalne oraz doskonalące, mające na celu utrwalenie umiejętności pozwalające na praktyczne i adekwatne do sytuacji zastosowanie ich w walce.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 8: pokaz, ćwiczenia.

Nauczanie obron przed atakiem kijem i nożem rozpocznij od scharakteryzowania zagrożeń z tego wynikających.

Następnie omów:

- specyfikę ataków kijem i nożem (ponawiane i wielopłaszczyznowe),

- zasady zachowania bezpiecznej odległości,

- stosowanie przez policjantów zasad kontrolowania i obserwowania napastnika ("puste ręce, ręce widoczne i trzymane daleko od niebezpiecznych przedmiotów"),

- wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego adekwatnie do sytuacji,

- wykorzystanie różnych przedmiotów w obronie przed atakiem kijem lub nożem,

- wykorzystanie aranżacji pomieszczenia do zwiększenia bezpieczeństwa interweniujących policjantów.

Nawiązując do wcześniej omawianych sytuacji, nauczaj obron przed atakiem kijem i nożem w zależności od odległości od napastnika, poprzez:

- dystansowanie,

- stopowanie ataku,

- zejście z linii ataku,

- zbicie ataku,

- blokowanie ataku.

Zakończ obronę w zależności od sytuacji zastosowaniem adekwatnych środków przymusu bezpośredniego dążąc do obezwładnienia napastnika.

Następnie omów możliwości obrony przed zagrożeniem bronią palną uwzględniając:

- rodzaj broni palnej, której używa napastnik,

- odległość, w której jest możliwe podjęcie obrony,

- umiejętność negocjowania ("zagadywania") napastnika.

Nauczając obrony uwzględnij następujące sytuacje:

- zagrożenie bronią z przodu,

- zagrożenie bronią z tyłu,

- zagrożenie bronią z boku.

W nauczanych technikach wyodrębnij następujące etapy obrony:

- zejście z linii strzału z przechwyceniem broni,

- możliwość stosowania uderzeń w miejsca wrażliwe,

- odebranie broni.

Zakończ obronę, w zależności od sytuacji, zastosowaniem odpowiednich środków przymusu bezpośredniego, dążąc do obezwładnienia napastnika.

Metodykę nauczania obrony przed atakiem niebezpiecznymi narzędziami realizuj w następującej kolejności:

- omów konieczność przekazu wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających podczas ataku niebezpiecznymi narzędziami,

- kształtuj umiejętności z ukierunkowaniem na stosowanie wzmożonych środków ostrożności,

- kształtuj umiejętności doboru adekwatnych do sytuacji technik obrony,

- podkreśl i omów stosowanie progresji w zakresie nauczanych technik,

- omów i zademonstruj ćwiczenia wprowadzające i przygotowujące, które zapewnią bezpieczeństwo oraz przystępność nauczanych technik,

- omów i zademonstruj ww. techniki, mając na uwadze specyfikę ich wykonania, zastosowania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- omów i zademonstruj ćwiczenia specjalne oraz doskonalące, mające na celu utrwalenie metodyki nauczania obrony przed atakiem niebezpiecznymi narzędziami oraz pozwalające na praktyczne i adekwatne do sytuacji zastosowanie ich w interwencji.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 9: ćwiczenia.

Na tym etapie zajęć realizuj różne formy walki uwzględniając:

- walkę w pozycji stojącej w dystansie, półdystansie i w zwarciu,

- walkę w parterze,

- połączenie walki w pozycji stojącej z walką w parterze.

Podczas realizacji walk zwróć uwagę aby:

- uczestnicy stosowali techniki obrony i ataku, z którymi zapoznali się podczas realizacji tej jednostki szkolnej,

- określić intensywność zajęć,

- określić intensywność i czas trwania walki,

- uczestnicy dbali o poprawność techniczną stosowanych elementów,

- uczestnicy stosowali odpowiednią taktykę walki,

- wprowadzać różną liczbę walczących (np. dwóch policjantów jeden napastnik, dwóch policjantów dwóch napastników, jeden policjant dwóch napastników),

- prowadzić ogólną i indywidualną analizę błędów w technice i taktyce ujawnionych podczas walki.

Realizuj metodykę doskonalenia walki w następujących etapach:

- przypomnij zasady i strukturę lekcji doskonalącej,

- omów pokaz fragmentów oraz form walki (uproszczonej, szkolnej, zadaniowej, wolnej) ze zwróceniem uwagi na odpowiedni ich dobór w zależności od charakteru zajęć, ukierunkowanie na sytuacje interwencyjne oraz umiejętności zawodowe,

- podkreśl konieczność stosowania szczególnych zasad bezpieczeństwa i odpowiedniego doboru miejsca prowadzenia tego rodzaju zajęć.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

3. Sposoby oceniania:

- nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie według skali ocen 6-1,

- każda negatywna ocena bieżąca uzyskana w trakcie realizacji jednostki szkolnej musi być poprawiona na ocenę pozytywną,

- zaliczenie jednostki szkolnej następuje na podstawie zapisu uogólnionego (zal.), (nzal.) i stanowi oceną okresową.

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS03

Nazwa jednostki szkolnej: Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji policyjnych.

Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji - JM01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:

- transportować osoby z wykorzystaniem siły fizycznej, chwytów transportowych i dźwigni transportowych,

- indywidualnie i współdziałając w zespole obezwładniać napastnika z wykorzystaniem dźwigni, podcięć, obaleń oraz duszeń,

- założyć kajdanki w różnych sytuacjach, wynikających z technik interwencji: w postawie stojącej, klęczącej, leżącej, przy ścianie,

- podnieść i transportować osoby, którym założono kajdanki,

- sprawdzić osobę pod kątem posiadania przez nią niebezpiecznych przedmiotów,

- współdziałając w zespole, obezwładnić osobę z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego: pasa obezwładniającego i kaftana bezpieczeństwa,

- w sposób bezpieczny postępować w sytuacji związanej z użyciem paralizatora elektrycznego przez innego policjanta,

- prowadzić zajęcia dydaktyczne w zakresie kształtowania umiejętności technicznych służących do realizacji interwencji policyjnych.

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji kursu
Kluczowe punkty nauczaniaCzasMetodaLiczbaNazwa/opisŹródło pochodzeniaZałączniki
1. Transportowanie osób za pomocą siły fizycznej:

- chwyty transportowe,

- dźwignie transportowe,

- metodyka nauczania transportowania osób za pomocą siły fizycznej.

2pokaz,

ćwiczenia praktyczne

w gestii podmiotu realizującego kursPoradnik dla nauczyciela
JM01JS03PN01
2. Obezwładnianie z wykorzystaniem siły fizycznej poprzez:

- dźwignie,

- podcięcia i obalenia,

- duszenia,

- metodyka nauczania obezwładnień z wykorzystaniem siły fizycznej.

2pokaz,

ćwiczenia praktyczne

3. Techniki zakładania kajdanek:

- w postawie stojącej,

- w postawie klęczącej,

- w leżeniu,

- przy ścianie,

- na nogi,

- podniesienie i transportowanie osoby wobec której zastosowano kajdanki.

4pokaz,

ćwiczenia praktyczne

według potrzebkajdanki z futerałem, pas główny, kajdanki przeznaczone do zakładania na nogi
4. Techniki obezwładniania osób

z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego, takich jak:

- kaftan bezpieczeństwa,

- pas obezwładniający,

- paralizator elektryczny.

4pokaz,

ćwiczenia praktyczne

według potrzebkaftan bezpieczeństwa,

pas obezwładniający,

paralizator elektryczny

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS03

Nazwa jednostki szkolnej: Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji policyjnych.

Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji - JM01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

JM01JS03PN01
1. Wymagania początkowe.

Wymagane są wiadomości w zakresie:

- zasad i metod nauczania w kształceniu dorosłych,

- oceny w procesie nauczania i uczenia się,

- struktury zajęć,

- umiejętności z zakresu JM01 JS02 kluczowe punkty nauczania nr 1-6.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji kursu.

Po realizacji treści zawartych w kluczowych punktach realizuj metodykę ich nauczania. Następnie zadaniuj słuchaczy do prowadzenia poszczególnych etapów zajęć dydaktycznych zawartych w kluczowych punktach nauczania, jak również przeprowadzania i organizowania sprawdzianu umiejętności z tego zakresu. Na bieżąco udzielaj instruktażu merytoryczno-metodycznego adekwatnego do zagadnienia zleconego słuchaczowi do realizacji.

Przedstawione poniżej sposoby realizacji zajęć są propozycjami do realizacji jednostki szkolnej i nie powinny ograniczać inicjatywy prowadzącego zajęcia do ich wzbogacania o własną wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do osiągnięcia zakładanych w jednostce szkolnej celów nauczania.

Kluczowy punkt nauczania nr 1: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Zademonstruj bezpieczny sposób podejścia do osoby, wobec której podejmuje się interwencję. Objaśnij łagodne formy kontrolowanego przemieszczania osobnika, który nie stawia oporu za pomocą chwytów uwzględniając:

- przyłożenie dłoni, wskazanie kierunku,

- łagodne chwyty za ramię,

- techniki podtrzymujące np. w stosunku do osób po użyciu alkoholu lub osób stawiających bierny opór.

Zademonstruj i przećwicz dźwignie transportowe:

- nadgarstkową,

- łokciowo-barkową,

- kombinacje ww. dźwigni.

Nauczaj ww. technik w następujących sytuacjach:

- kiedy osoba nie stawia oporu,

- kiedy osoba stawia bierny lub czynny opór,

a następnie doskonal je w ww. sytuacjach we współdziałaniu.

Realizując metodykę nauczania wyodrębnij następujące etapy:

- omów i zademonstruj ćwiczenia wprowadzające i przygotowujące, które zapewnią bezpieczeństwo oraz przystępność nauczanych technik,

- na podstawie wybranych przez ciebie umiejętności omów i zademonstruj pokaz tych technik, mając na uwadze specyfikę ich wykonania, zastosowania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- omów i zademonstruj ćwiczenia specjalne oraz doskonalące, mające na celu utrwalenie nawyków technicznych oraz pozwalające na praktyczne i adekwatne do sytuacji zastosowanie ich w interwencji.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 2: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Zademonstruj i ćwicz techniki obezwładnienia:

- dźwignią: łokciową, łokciowo-barkową,

- duszeniem: z podejścia z tyłu i z przodu,

- obaleniami: z chwytem za głowę, za nogi,

- podcięciem: z tyłu, z przodu,

kończąc każde unieruchomieniem i przygotowaniem do założenia kajdanek.

Nauczaj ww. technik w następujących sytuacjach:

- gdy osoba nie stawia oporu,

- gdy osoba stawia bierny lub czynny opór albo dokonuje czynnej napaści, a następnie doskonal je w ww. sytuacjach we współdziałaniu.

Realizując metodykę nauczania wyodrębnij następujące etapy:

- omów i zademonstruj ćwiczenia wprowadzające i przygotowujące, które zapewnią bezpieczeństwo oraz przystępność nauczanych technik,

- na podstawie wybranych przez ciebie umiejętności omów i zademonstruj pokaz tych technik, mając na uwadze specyfikę ich wykonania, zastosowania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- omów i zademonstruj ćwiczenia specjalne oraz doskonalące, mające na celu utrwalenie umiejętności technicznych oraz pozwalające na praktyczne i adekwatne do sytuacji ich zastosowanie w interwencji.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 3: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Na wstępie przypomnij podstawy prawne użycia kajdanek i omów je w odniesieniu do umiejętności zawartych w tej jednostce szkolnej.

Omów i zademonstruj poszczególne fazy zakładania kajdanek, akcentując kolejno:

- utrzymanie bezpiecznego dystansu od napastnika,

- wydanie krótkiej komendy i ustawienie napastnika w pozycji wyjściowej do założenia kajdanek (np.: "stań w szerokim rozkroku, ramiona w bok, patrz przed siebie"),

- założenie i zablokowanie kajdanek,

- asekurację podczas zakładania kajdanek,

- sprawdzenie osoby,

- zabezpieczenie znalezionych przedmiotów niebezpiecznych lub których posiadanie jest zabronione,

- sposób transportowania w formie łagodnej lub przy pomocy dźwigni,

- współdziałanie i komunikację w patrolu oraz podział na role: interweniujący, asekurujący.

Ćwicz techniki zakładania kajdanek jednej a następnie dwóm osobom zgodnie z ww. procedurą:

- na ręce z przodu,

- na ręce z tyłu: w pozycji stojącej, przy ścianie, w klęku, w leżeniu,

- na nogi.

Zademonstruj również sposoby sprowadzania osoby z założonymi kajdankami do leżenia przodem, a także podnoszenie go z leżenia do pozycji stojącej.

Ćwiczenia sprawdzenia osób należy wykonywać z udziałem pozorantów w ubraniach cywilnych oraz

z użyciem rekwizytów w postaci niebezpiecznych przedmiotów.

Doskonal techniki zakładania kajdanek w następujących sytuacjach, gdy:

- osoba lub osoby wykonują polecenia,

- osoba stawia bierny lub czynny opór,

- konieczne jest wykorzystanie broni palnej.

Realizując metodykę nauczania wyodrębnij następujące etapy:

- omów konieczność realizacji zajęć w zakresie przekazu wiedzy dotyczącej następujących treści:

* podstaw prawnych użycia kajdanek i omówienia ich w odniesieniu do umiejętności zawartych w tej jednostce szkolnej,

* budowy i zasad działania kajdanek,

- omów i zademonstruj ćwiczenia przygotowujące do prawidłowego posługiwania się kajdankami,

- na podstawie wybranych przez ciebie umiejętności omów i zademonstruj pokaz technik zakładania kajdanek, mając na uwadze specyfikę ich wykonania, zastosowania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- omów i zademonstruj ćwiczenia specjalne oraz doskonalące, mające na celu utrwalenie prawidłowych umiejętności technicznych oraz algorytmu czynności podczas interwencji.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 4: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Omów i zademonstruj użycie kaftana w następujących sytuacjach:

- osoba nie stawia oporu,

- osoba stawia bierny lub czynny opór,

a następnie doskonal je w ww. sytuacjach we współdziałaniu.

Omów i zademonstruj użycie pasa obezwładniającego w następujących sytuacjach:

- osoba nie stawia oporu,

- osoba stawia bierny lub czynny opór,

a następnie doskonal je w ww. sytuacjach we współdziałaniu.

Demonstrując sposoby zakładania kaftana zaznacz, że zakłada się go w pomieszczeniach zamkniętych lub miejscach odosobnionych przy udziale co najmniej 3 policjantów, przy pomocy technik obezwładniania i krępowania ruchów napastnika.

Zwróć słuchaczom uwagę, że ze względów bezpieczeństwa obezwładnionego kaftanem należy poddać wzmożonej obserwacji, a kaftan powinien być tak zawiązany, by umożliwiał oddychanie i nie tamował obiegu krwi.

Omów zasady bezpiecznego postępowania w sytuacji związanej z użyciem przez innego policjanta paralizatora elektrycznego.

Ćwicząc wykorzystuj paralizator znajdujący się na wyposażeniu Policji. Podczas ćwiczeń słuchacze tylko pozorują rażenie ładunkiem elektrycznym. Przećwicz zakładanie kajdanek osobie obezwładnionej paralizatorem elektrycznym.

Realizując metodykę nauczania wyodrębnij etapy:

- omów strukturę, cele oraz etap zajęć w zakresie przekazu wiedzy dotyczącej następujących treści:

* podstaw prawnych użycia pasa obezwładniającego, kaftana bezpieczeństwa, paralizatora elektrycznego oraz omówienia ich w odniesieniu do umiejętności zawartych w tej jednostce szkolnej,

* budowy i zasad działania pasa obezwładniającego, kaftana bezpieczeństwa, paralizatora elektrycznego,

- na podstawie wybranych przez ciebie umiejętności omów i zademonstruj pokaz tych umiejętności, mając na uwadze specyfikę ich wykonania, zastosowania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- omów i zademonstruj ćwiczenia specjalne i doskonalące, pozwalające na praktyczne i adekwatne do sytuacji zastosowanie ich w interwencji oraz mające na celu utrwalenie prawidłowego algorytmu postępowania.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania

omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

3. Sposoby oceniania:

- nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie według skali ocen 6-1,

- każda negatywna ocena bieżąca uzyskana w trakcie realizacji jednostki szkolnej musi być poprawiona na ocenę pozytywną,

- zaliczenie jednostki szkolnej następuje na podstawie zapisu uogólnionego (zal.), (nzal.) i stanowi

oceną okresową.

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS04

Nazwa jednostki szkolnej: Pałka służbowa jako środek przymusu bezpośredniego. Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji -JM01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz stosując pałkę służbową wielofunkcyjną oraz teleskopową będzie potrafił:

- zademonstrować techniki podstawowe oraz zastosować je w praktycznym działaniu,

- wskazać miejsca, w które dopuszcza się oraz zabrania się zadawania uderzeń,

- transportować osoby za pomocą dźwigni na rękę prostą i zgiętą

- obezwładniać osobę,

- zastosować uwalnianie się z chwytów za ręce i elementy ubioru,

- zastosować uwalnianie z obchwytu tułowia i głowy,

- zastosować obronę przed duszeniem,

- zastosować obronę przed ciosami i kopnięciami,

- oderwać osobę od przeszkody,

- podnieść osobę z ziemi,

- zastosować obronę przed atakiem niebezpiecznym narzędziem,

- zapobiec próbie odebrania pałki lub broni służbowej,

- prowadzić zajęcia dydaktyczne w zakresie kształtowania umiejętności stosowania pałki służbowej jako środka przymusu bezpośredniego.

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji kursu
Kluczowe punkty nauczaniaCzasMetodaLiczbaNazwa/opisŹródło pochodzeniaZałączniki
1. Techniki podstawowe:

- sposoby noszenia,

- postawy,

- sposoby wyjmowania,

- techniki uderzeń i pchnięć,

- techniki omiatania,

- bloki,

- zasłony i zbicia,

- miejsca w które dopuszcza się zadawanie uderzeń,

- miejsca w które zabrania się zadawania uderzeń,

- metodyka nauczania technik podstawowych.

6pokaz,

ćwiczenia praktyczne

według potrzebpałka wielofunkcyjna, pałka teleskopowa, uchwyt do pałki, pas głównyw gestii podmiotu realizującego kursPoradnik dla nauczyciela
JM01JS04PN01
2. Techniki dźwigni:

- dźwignia nadgarstkowa,

- dźwignia łokciowa zewnętrzna,

- dźwigni łokciowo-barkowa,

- dźwignia łokciowa wewnętrzna,

- metodyka nauczania dźwigni.

2pokaz,

ćwiczenia praktyczne

według potrzebpałka wielofunkcyjna, pałka teleskopowa, uchwyt do pałki, pas główny
3. Wykorzystanie dźwigni w interwencjach:

- transportowanie osoby,

- obezwładnianie,

- podnoszenie osoby z ziemi,

- odrywanie osoby od przeszkody,

- metodyka nauczania wykorzystania dźwigni

w interwencjach.

2pokaz,

ćwiczenia praktyczne

według potrzebpałka wielofunkcyjna, pałka teleskopowa, uchwyt do pałki, pas główny
4. Odpieranie ataków na policjanta:

- uwolnienie z chwytów za ręce i części ubioru,

- uwolnienie z obchwytów tułowia i głowy,

- obrona przed duszeniami,

- obrona przed ciosami,

- obrona przed kopnięciami,

- obrona przed atakiem niebezpiecznym narzędziem: nożem,

- kijem,

- obrona przed próbą odebrania pałki lub broni służbowej,

- metodyka nauczania odpierania ataków na policjanta.

8pokaz,

ćwiczenia praktyczne

według potrzebpałka wielofunkcyjna, pałka teleskopowa, uchwyt do pałki, pas główny, atrapa noża, atrapa pałki, broń ćwiczebna, kabura,

kajdanki z pokrowcem

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS04

Nazwa jednostki szkolnej: Pałka służbowa jako środek przymusu bezpośredniego.

Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji - JM01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

JM01JS04PN01
1. Wymagania początkowe.

Wymagane są wiadomości w zakresie:

- zasad i metod nauczania w kształceniu dorosłych,

- - oceny w procesie nauczania i uczenia się,

- - struktury zajęć.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji kursu.

Treści zawarte w tej jednostce szkolnej (w zakresie wszystkich kluczowych punktów nauczania) realizuj nauczając umiejętności stosowania pałki wielofunkcyjnej oraz pałki teleskopowej jako środka przymusu bezpośredniego adekwatnie do możliwości ich wykorzystania.

Po realizacji treści zawartych w kluczowych punktach nauczania realizuj metodykę ich nauczania. Następnie zadaniuj słuchaczy do prowadzenia poszczególnych etapów zajęć dydaktycznych zawartych w kluczowych punktach nauczania, jak również przeprowadzania i organizowania sprawdzianu umiejętności z tego zakresu. Na bieżąco udzielaj instruktażu merytoryczno-metodycznego adekwatnego do zagadnienia zleconego słuchaczowi do realizacji.

Ograniczaj się do technik, które są proste, skuteczne i dają się zastosować w różnych sytuacjach, wynikających z interwencji.

Przedstawione poniżej sposoby realizacji zajęć są propozycjami do realizacji jednostki szkolnej i nie powinny ograniczać inicjatywy prowadzącego zajęcia do ich wzbogacania o własną wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do osiągnięcia zakładanych w jednostce szkolnej celów nauczania.

Kluczowy punkt nauczania nr 1: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Na wstępie przypomnij podstawy prawne użycia pałki służbowej i omów je w odniesieniu do rodzaju pałki służbowej.

Następnie omów:

- budowę pałki,

- sposoby i zasady noszenia.

Zademonstruj i ćwicz:

- postawy z pałką: wyczekująca, gotowości,

- sposoby trzymania,

- sposoby wyciągania pałki,

- techniki pchnięć,

- techniki uderzeń,

- techniki omiatania przy pomocy pałki wielofunkcyjnej: w płaszczyźnie poziomej, pionowej i złożonej,

- bloki: jednorącz, oburącz, intuicyjne,

- zasłony, zbicia i zejścia z linii ataku.

Nauczanie technik pchnięć i uderzeń powinno być poprzedzone omówieniem miejsc w które:

- dopuszcza się zadawanie uderzeń,

- zabrania się zadawania uderzeń.

Realizując metodykę nauczania wyodrębnij następujące etapy:

- omów strukturę, cele oraz konieczność realizacji zajęć w zakresie przekazu wiedzy dotyczącej następujących treści:

* podstaw prawnych użycia pałki służbowej i omówienia ich w odniesieniu do umiejętności zawartych w tej jednostce szkolnej,

* budowy pałek służbowych oraz zasad i sposobów ich noszenia,

- omów i zademonstruj ćwiczenia przygotowujące i wprowadzające do nauczania technik podstawowych,

- na podstawie wybranych przez ciebie umiejętności omów i zademonstruj pokaz tych technik, mając na uwadze specyfikę ich wykonania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- omów i zademonstruj ćwiczenia specjalne oraz doskonalące, mające na celu utrwalenie umiejętności technicznych oraz pozwalające na praktyczne i adekwatne do sytuacji zastosowanie ich w interwencji.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 2: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Omów zasady działania dźwigni pod kątem bezpieczeństwa ćwiczących, skuteczności ich wykonania oraz w zależności od rodzaju pałki służbowej.

Następnie zademonstruj dźwignie:

- łokciową zewnętrzną,

- nadgarstkową,

- łokciowo-barkową,

- łokciową wewnętrzną.

Omawiając sposoby wykonania dźwigni zwróć uwagę na:

- wykorzystanie elementu zaskoczenia,

- aktywację miejsc wrażliwych,

- sposób podejścia: z przodu skos, z tyłu, z boku, z tyłu skos.

Realizując metodykę nauczania wyodrębnij następujące etapy:

- omów i zademonstruj ćwiczenia wprowadzające i przygotowujące, które zapewnią bezpieczeństwo oraz przystępność nauczanych technik,

- na podstawie wybranych przez ciebie umiejętności omów i zademonstruj pokaz tych technik, mając na uwadze rodzaj pałki służbowej, specyfikę ich wykonania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- omów i zademonstruj ćwiczenia specjalne oraz doskonalące, mające na celu utrwalenie prawidłowych umiejętności technicznych.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 3: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Omów i zademonstruj możliwości wykorzystania dźwigni oraz dźwigni z użyciem pałki służbowej w różnych sytuacjach wynikających z interwencji:

1. Transportowanie osób z wykorzystaniem dźwigni:

- łokciowej zewnętrznej,

- nadgarstkowej,

- łokciowo-barkowej,

- łokciowej wewnętrznej,

a następnie doskonal ww. techniki we współdziałaniu.

2. Obezwładnianie z wykorzystaniem dźwigni:

- łokciowej zewnętrznej,

- nadgarstkowej,

- łokciowo-barkowej,

a następnie doskonal ww. techniki we współdziałaniu.

3. Podnoszenie osoby z wykorzystaniem dźwigni:

- łokciowej zewnętrznej,

- nadgarstkowej,

- łokciowo-barkowej,

- łokciowej wewnętrznej,

a następnie doskonal ww. techniki we współdziałaniu.

4. Oderwanie osoby trzymającej się przeszkody z wykorzystaniem dźwigni:

- łokciowej zewnętrznej,

- nadgarstkowej,

- łokciowo-barkowej,

- łokciowej wewnętrznej,

a następnie doskonal ww. techniki we współdziałaniu.

Realizując metodykę nauczania wyodrębnij następujące etapy:

- omów i zademonstruj ćwiczenia wprowadzające i przygotowujące, które zapewnią bezpieczeństwo oraz przystępność nauczanych technik,

- na podstawie wybranych przez ciebie umiejętności omów i zademonstruj pokaz tych technik, mając na uwadze specyfikę ich wykonania, zastosowania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- omów i zademonstruj ćwiczenia specjalne oraz doskonalące, mające na celu utrwalenie prawidłowych umiejętności technicznych oraz na praktyczne i adekwatne do sytuacji zastosowanie ich w interwencji.

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 4: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Omów sposoby wykorzystania pałki służbowej do obrony przed: chwytami za ręce, za ubiór, obchwytami tułowia, głowy oraz duszeniami w zależności od stopnia zagrożenia oraz od rodzaju stosowanej pałki służbowej:

Nauczając obrony przed chwytami za ręce, ubiór, obchwytami tułowia, głowy oraz duszeniami wyodrębnij następujące etapy działania:

- utrzymywanie odpowiedniej odległości podczas interwencji,

- niedopuszczenie do chwytów, obchwytów, duszeń poprzez dystansowanie, zejście z linii ataku, techniki omiatania,

- uwolnienie poprzez zrywanie, zbijanie chwytów, obchwytów, duszeń, uciski na miejsca wrażliwe, uderzenia, pchnięcia,

- obezwładnienie przy pomocy technik adekwatnych do sytuacji do pozycji umożliwiającej założenie kajdanek, a następnie doskonal ww. techniki we współdziałaniu.

Nauczając obrony przed ciosami i kopnięciami wyodrębnij następujące etapy działania:

- utrzymywanie bezpiecznego dystansu podczas interwencji,

- zejście z linii ataku,

- stosowanie zbić, zasłon, bloków pałką służbową przed ciosami i kopnięciami,

- obezwładnienie przy pomocy technik adekwatnych do sytuacji do pozycji umożliwiającej założenie kajdanek, a następnie doskonal ww. techniki we współdziałaniu.

Nauczając obrony przed atakiem niebezpiecznymi narzędziami wyodrębnij następujące etapy działania:

- utrzymywanie bezpiecznego dystansu podczas interwencji,

- zejście z linii ataku,

- stosowanie zbić, zasłon, bloków, technik omiatania, uderzeń, pchnięć pałką służbową,

- wybicie kija lub noża pałką służbową,

- obezwładnienie przy pomocy technik adekwatnych do sytuacji do pozycji umożliwiającej założenie kajdanek,

a następnie doskonal ww. techniki we współdziałaniu.

Nauczając obrony przed próbą odebrania pałki lub broni służbowej wyodrębnij następujące etapy działania:

- utrzymywanie bezpiecznego dystansu podczas interwencji,

- zejście z linii ataku,

- stosowanie zbić, zasłon, bloków, uderzeń, pchnięć,

- stosowanie technik przytrzymywania i wyrywania pałki służbowej lub broni,

- obezwładnienie przy pomocy technik adekwatnych do sytuacji do pozycji umożliwiającej założenie kajdanek, a następnie doskonal ww. techniki we współdziałaniu.

Wykorzystując meldunki i biuletyny z wydarzeń, w których policjanci stosowali środki przymusu bezpośredniego omów najczęściej występujące rodzaje ataków na policjantów. Wskaż najczęstsze ich przyczyny:

- niezachowanie bezpiecznej odległości,

- niewłaściwa postawa,

- brak wzajemnej asekuracji,

- lekceważenie napastnika,

- brak czujności.

Doskonal sposoby odpierania ataków na policjanta w sytuacjach dynamicznych zakończonych:

- dystansowaniem,

- zejściem z linii ataku,

- zachowaniem bezpiecznej odległości,

- wydaniem polecenia do określonego zachowania,

- obezwładnieniem napastnika,

- założeniem kajdanek i sprawdzeniem pod kątem posiadania niebezpiecznych narzędzi,

- podniesieniem z ziemi,

- przetransportowaniem na określoną odległość.

Metodykę nauczania umiejętności odpierania ataków z wykorzystaniem pałki służbowej realizuj w następującej kolejności:

- przekaz wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania pałki służbowej w zależności od rodzaju pałki oraz podstaw prawnych jej stosowania,

- kształtowanie umiejętności z ukierunkowaniem na stosowanie wzmożonych środków ostrożności,

- kształtowanie umiejętności doboru adekwatnych do sytuacji technik obrony,

- podkreśl i omów stosowanie progresji w zakresie nauczanych technik,

- omów i zademonstruj ćwiczenia wprowadzające i przygotowujące, które zapewnią bezpieczeństwo oraz przystępność nauczanych technik,

- na podstawie wybranych przez ciebie umiejętności omów i zademonstruj pokaz tych technik, mając na uwadze specyfikę ich wykonania oraz bezpieczeństwo nauczania,

- omów i zademonstruj ćwiczenia specjalne oraz doskonalące, mające na celu utrwalenie prawidłowych umiejętności technicznych oraz pozwalające na praktyczne i adekwatne do sytuacji zastosowanie ich w interwencji.

Następnie, na podstawie wybranych przez ciebie treści zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

3. Sposoby oceniania:

- nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie według skali ocen 6-1,

- każda negatywna ocena bieżąca uzyskana w trakcie realizacji jednostki szkolnej musi być poprawiona na ocenę pozytywną,

- zaliczenie jednostki szkolnej następuje na podstawie zapisu uogólnionego (zal.), (nzal.) i stanowi ocenę okresową.

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS05

Nazwa jednostki szkolnej: Taktyka interwencji.

Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji - JM01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:

- posługiwać się bronią służbową w czasie działań zespołowych, w czasie pościgów, penetracji pomieszczeń oraz zatrzymań z wykorzystaniem broni przygotowanej do użycia,

- posługiwać się kamizelką kuloodporną i latarką taktyczną,

- stosować ogólne zasady bezpieczeństwa i asekuracji podczas legitymowania i zatrzymywania osób,

- wykorzystać odpowiednie środki przymusu bezpośredniego i broń, w uzasadnionych okolicznościach, podczas zatrzymywania osób,

- prowadzić zajęcia dydaktyczne w zakresie nauczania taktyki interwencji.

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji kursu
Kluczowe punkty nauczaniaCzasMetodaLiczbaNazwa/opisŹródło pochodzeniaZałączniki
1. Umiejętności posługiwania się bronią służbową:

a) zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią w czasie interwencji,

b) sposoby poruszania się z bronią w terenie zurbanizowanym i niezurbanizowanym,

c) sposoby wejścia i poruszania się z bronią w pomieszczeniach (załomy ścian, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia mieszkalne, piwnice),

d) wykorzystanie kamizelek kuloodpornych i latarek taktycznych w działaniach interwencyjnych,

e) metodyka nauczania umiejętności posługiwania się bronią.

8pokaz,

ćwiczenia praktyczne

według potrzebpas główny, kajdanki, broń palna krótka, pałka służbowa, kamizelka kuloodporna, kamizelka taktyczna, hełm taktyczny, latarka, radiotelefon, notatnik służbowyw gestii podmiotu realizującego kursPoradnik dla nauczyciela
JM01JS05PN01
2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas legitymowania i zatrzymywania osób stawiających bierny, czynny opór lub dokonujących czynnej napaści:

a) taktyka legitymowania osób przez patrol policyjny (ustawienie, asekuracja, współdziałanie),

b) taktyka zatrzymywania osób (wynikająca z ich liczby i zachowania, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn, np. z powodu stosowania substancji psychoaktywnych) w różnych miejscach (np. mieszkania, lokale publiczne, tereny otwarte itp.),

c) techniki usuwania osób z pojazdu przy użyciu siły fizycznej i innych środków przymusu bezpośredniego,

d) taktyka zatrzymywania osób poruszających się pojazdami,

e) metodyka nauczania umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas legitymowania i zatrzymywania osób stawiających bierny, czynny opór lub dokonujących czynnej napaści.

16pokaz,

ćwiczenia praktyczne

według potrzebpas główny, kajdanki, broń palna krótka, radiotelefon, pałka służbowa, kamizelka kuloodporna, hełm taktyczny, latarka, kask zabezpieczający kolczatka drogowa, tarcza do zatrzymywania pojazdów, pojazd oznakowany, pojazd nieoznakowany,

pojazd

ćwiczebny,

zestaw

"Simunition":

- pistolet

- ubiór ochronny

- amunicja barwiąca FX,

obiekt symulacyjny (z możliwością zastosowania zestawu "Simunition"), atrapa noża,

kij,

wzory dokumentów, na podstawie których ustala się tożsamość

3. Prowadzenie działań w sytuacji kryzysowej o charakterze aktywny strzelec /zabójca w patrolu dwuosobowym i czteroosobowym.6pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne
PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS05

Nazwa jednostki szkolnej: Taktyka interwencji.

Nazwa jednostki modułowej: Taktyka i techniki interwencji -JM01

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podejmowania interwencji oraz użycia broni palnej.

JM01JS05PN01
1. Wymagania początkowe.

Wymagane są wiadomości w zakresie:

- zasad i metod nauczania w kształceniu dorosłych,

- oceny w procesie nauczania i uczenia się,

- struktury zajęć,

- do rozpoczęcia zajęć z zakresu JS05 kluczowy punkt nauczania nr 2 należy zrealizować zajęcia z zakresu JM01 - JS02, JS03, JS04.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji kursu.

Zajęcia z zakresu realizacji treści zawartych w kluczowym punkcie nauczania nr 2a, 2b, 2c powinny być realizowane przez dwóch nauczycieli taktyki i technik interwencji oraz jednego nauczyciela prewencji, natomiast zajęcia z zakresu treści zawartych w kluczowym punkcie nauczania nr 2d powinny być realizowane dodatkowo przy wsparciu jednego nauczyciela realizującego zajęcia z zakresu ruchu drogowego. W przypadku podziału na 2 podgrupy 8 osobowe zajęcia powinny być realizowane przez 4 nauczycieli policyjnych taktyki i technik interwencji.

W zajęciach słuchacze uczestniczą z pełnym wyposażeniem do służby. Przedstawione poniżej metody nauczania są propozycjami do realizacji jednostki szkolnej.

Po realizacji treści zawartych w kluczowych punktach nauczania realizuj metodykę ich nauczania. Następnie zadaniuj słuchaczy do prowadzenia poszczególnych etapów zajęć dydaktycznych zawartych w kluczowych punktach nauczania, a także przeprowadzania i organizowania sprawdzianu umiejętności z tego zakresu. Na bieżąco udzielaj instruktażu merytoryczno-metodycznego adekwatnego do zagadnienia zleconego słuchaczowi do realizacji.

Kluczowy punkt nauczania nr 1: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Na wstępie przypomnij podstawy prawne użycia broni i omów je w odniesieniu do umiejętności zawartych w tej jednostce szkolnej.

Następnie omów, zademonstruj i ćwicz:

I. Indywidualne i zespołowe umiejętności posługiwania się bronią:

- postawy strzeleckie (gotowości, frontalna i półfrontalna obniżona, klęcząca niska),

- dobycie, przeładowanie broni w ww. postawach,

- zmiana kierunku strzelania (zwroty w prawo, w lewo i w tył),

- awaryjna i taktyczna wymiana magazynka,

- poruszanie się z bronią (chodzenie, bieg, zatrzymanie),

- poruszanie się z bronią w zespołach dwuosobowych,

- awaryjna wymiana magazynka w zespole dwuosobowym,

- poruszanie się w zespole dwuosobowym w terenie, z wzajemnym ubezpieczaniem się i wykorzystaniem naturalnych przeszkód.

II. Sposoby wejścia i poruszania się z bronią w pomieszczeniach:

- bezpieczne podejście do budynku,

- poruszanie się korytarzem (środkiem, przy ścianie, z ubezpieczeniem tyłu zespołu),

- poruszanie się po klatce schodowej,

- techniki wejść do pomieszczeń,

- sprawdzenie pomieszczeń pod kątem znajdujących w nich osób.

III. Wykorzystanie kamizelek kuloodpornych i latarek taktycznych:

- omów właściwości kamizelek, ich rodzaje, sposób wykorzystania,

- omów i zademonstruj sposoby użycia latarek podczas interwencji z wykorzystaniem broni palnej,

- doskonal poruszanie się z bronią z wykorzystaniem kamizelek kuloodpornych i latarek taktycznych.

Realizując metodykę nauczania omów sposób i organizację przeprowadzenia zajęć z zakresu umiejętności posługiwania się bronią zwracając uwagę na:

- bezpieczeństwo podczas zajęć (ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią palną),

- taktykę bezpiecznego posługiwania się bronią w interwencji,

- przystępność nauczanych technik (nauczanie umiejętności indywidualnych oraz zespołowych),

- specyfikę pokazu,

- doskonalenie umiejętności poprzez zastosowanie ćwiczeń w formie zadaniowej, utrwalających prawidłowe nawyki oraz algorytm czynności podczas interwencji z wykorzystaniem broni palnej (komunikacja, współdziałanie, ubezpieczenie, czynności przed użyciem broni palnej).

Następnie, na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania nr 2a: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Omów i zademonstruj taktykę legitymowania osób uwzględniając:

- ustawienie policjantów,

- komunikację policjantów,

- podział ról i zadań,

- dystans,

- postawy,

- liczba osób legitymowanych,

- miejsce i czas legitymowania.

Omów i zademonstruj taktykę i współdziałanie policjantów gdy podczas legitymowania osoba wobec której podjęto interwencję zaczynają utrudniać poprzez:

- bierny opór,

- czynny opór,

- naruszenie nietykalności cielesnej,

- czynną napaść.

Przeprowadź, w oparciu o przygotowane wcześniej założenia, symulację czynności legitymowania uwzględniając powyższe sytuacje.

Kluczowy punkt nauczania nr 2b: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Omów i zademonstruj taktykę i współdziałanie policjantów podczas zatrzymywania osób w różnych miejscach:

- pomieszczenia,

- lokale publiczne,

- teren niezurbanizowany,

oraz uwzględniając liczbę osób i ich zachowanie tj.:

- wykonywanie poleceń,

- stawianie biernego oporu,

- stawianie czynnego oporu,

- naruszanie nietykalności cielesnej,

- dokonywanie czynnej napaści,

- niekontrolowanie swoich zachowań, w tym zachowań wynikających z zaburzeń psychicznych lub stosowania substancji psychoaktywnych.

Przeprowadź w oparciu o przygotowane wcześniej założenia symulację czynności zatrzymania uwzględniając powyższe sytuacje.

Zaakcentuj możliwość wystąpienia sytuacji, zmuszających policjanta do odstąpienia od czynności służbowych lub ich niepodjęcia.

Kluczowy punkt nauczania nr 2c: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Omów i zademonstruj techniki usuwania osób z pojazdu z użyciem:

- siły fizycznej,

- pałki służbowej

uwzględniając również sytuację w której osoba jest zapięta w pasy bezpieczeństwa.

Kształtuj umiejętność:

- współdziałania policjantów w patrolu,

- bezpiecznego podejścia i ustawienia przy pojeździe.

Kluczowy punkt nauczania nr 2d: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Zajęcia prowadź wspólnie z nauczycielem realizującym zajęcia z zakresu ruchu drogowego.

Przypomnij i omów przepisy prawne dotyczące zatrzymywania osób poruszających się pojazdem oraz sposobu użycia kolczatki drogowej.

Omów i zademonstruj taktykę zatrzymania osób poruszających się pojazdem z użyciem kolczatki drogowej uwzględniając współdziałanie policjantów i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej adekwatnie do sytuacji. Wyodrębnij następujące etapy nauczania:

- budowa i sposób rozkładania kolczatki drogowej,

- warunki użycia kolczatki drogowej,

- podział ról i zadań dla grupy pościgowej i zatrzymującej,

- komunikacja policjantów,

- bezpieczne podejście i ustawienie przy pojeździe,

- usunięcie osób z pojazdu,

- założenie kajdanek,

- sprawdzenie osób i pojazdu.

Przeprowadź w oparciu o przygotowane wcześniej założenia symulację czynności zatrzymania uwzględniając liczbę osób znajdujących się w pojeździe i ich zachowanie.

Omów i zademonstruj taktykę zatrzymania przez patrol zmotoryzowany, osób poruszających się pojazdem uwzględniając:

- miejsce i czas zatrzymania,

- liczbę osób i ich zachowanie,

- bezpieczne podejście i ustawienie policjantów przy pojeździe,

- usunięcie osób z pojazdu,

- założenie kajdanek,

- sprawdzenie osób i pojazdu,

- adekwatne do sytuacji użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Przeprowadź w oparciu o przygotowane wcześniej założenia symulację czynności zatrzymania. Zaakcentuj możliwość wystąpienia sytuacji, zmuszających policjanta do odstąpienia od czynności służbowych lub ich niepodjęcia.

Kluczowy punkt nauczania nr 2e: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Realizując metodykę nauczania omów sposób i organizację przeprowadzenia zajęć z zakresu taktyki legitymowania i zatrzymywania osób zwracając uwagę na:

- przystępność nauczanych technik (nauczaj sposobów postępowania rozpoczynając od sytuacji łatwych do trudnych oraz od sytuacji "względnie bezpiecznych" do niebezpiecznych),

- specyfikę i złożoną formę pokazu,

- doskonalenie umiejętności poprzez zastosowanie ćwiczeń w formie zadaniowej, utrwalających prawidłowe nawyki oraz algorytm czynności podczas interwencji.

Omów i zademonstruj sposób realizacji zajęć z tego zakresu metodą symulacji.

Następnie na wybranych przez ciebie treściach zawartych w tym kluczowym punkcie nauczania omów i zademonstruj organizację i sposób przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Kluczowy punkt nauczania 3: pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Realizując metodykę nauczania omów sposób i organizację przeprowadzenia zajęć z zakresu prowadzenia działań w sytuacji kryzysowej o charakterze aktywny strzelec /zabójca w patrolu dwuosobowym i czteroosobowym zwracając uwagę na:

- podejście do obiektu (zgłoszenie dyżurnemu jednostki podjęcie interwencji i poinformowanie go o zaistniałym zdarzeniu, wzajemne ubezpieczanie się w zespole, ujawnienie swojej obecności celem odwrócenia uwagi aktywnego strzelca/zabójcy od ewentualnych ofiar),

- wejście do obiektu (dobór właściwego punktu wejścia),

- lokalizację aktywnego strzelca/zabójcy (zebranie informacji od ewentualnych świadków zdarzenia, kierowanie się w kierunku odgłosów strzałów/śladów działania sprawcy)

- poruszanie się w obiekcie (zgodnie z zasadami taktyki),

- komunikację podczas działań zespołu interwencyjnego,

- obezwładnienie aktywnego strzelca/ zabójcy,

- ewakuację, relokację oraz sprawdzenie obiektu z zachowaniem zasad taktyki,

- współpracę z innymi służbami, działania w strefie filtracyjnej.

3. Sposoby oceniania:

- nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie według skali ocen 6-1,

- każda negatywna ocena bieżąca uzyskana w trakcie realizacji jednostki szkolnej musi być poprawiona na ocenę pozytywną,

- zaliczenie jednostki szkolnej następuje na podstawie zapisu uogólnionego (zal.), (nzal.) i stanowi ocenę okresową.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JEDNOSTKI MODUŁOWEJ - JM02

Nazwa jednostki modułowej: Podstawy prawne i praktyczne zasady przeprowadzania interwencji.

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz do podejmowania interwencji.

OKREŚLENIE CELÓW

Uczestnik kursu po zakończeniu jednostki modułowej będzie potrafił:

- interpretować podstawy prawne i praktyczne zasady przeprowadzania interwencji,

- udzielać pierwszej pomocy.

ARKUSZ ANALIZY JEDNOSTKI MODUŁOWEJ - JM02

Nazwa jednostki modułowej: Podstawy prawne i praktyczne zasady przeprowadzania interwencji.

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/ instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz do podejmowania interwencji.

Lp.Etapy pracy - policjant:Umiejętności wymagane do realizacji etapów pracy - policjant:Nazwa jednostki szkolnej (JS)Czas realizacji JS w godz. lekcyjnych
1Podnosi poziom wiedzy zawodowej służącej do realizowania uprawnień Policji.- interpretuje podstawy prawne i faktyczne podczas realizowania czynności służbowych wynikających z uprawnień Policji,

- interpretuje podstawy prawne i faktyczne użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej,

- interpretuje podstawowe pojęcia związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej,

- stosuje zasady, warunki i przypadki użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej,

- przestrzega ogólnych zasad bezpiecznego przeprowadzania interwencji,

- przestrzega zakazów użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej,

- sporządza dokumentację dotyczącą wykonanych czynności służbowych podczas interwencji policyjnych.

Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej z zakresu przeprowadzania interwencji.4
2Udziela pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.- stosuje algorytmy postępowania na miejscu zdarzenia w zależności od oceny sytuacji,

- przeprowadza resuscytację krążeniowo-oddechową według standardów ERC, - przeprowadza resuscytację z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora,

- udziela pomocy poszkodowanemu urazowemu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji masywnego krwotoku zewnętrznego stosując schemat CABC.

Doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.12
LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO - JM02LW01

Nazwa jednostki modułowej: Podstawy prawne i praktyczne zasady przeprowadzania interwencji.

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz do podejmowania interwencji.

Kategoria / nazwa wyposażeniaLiczba na grupęUwagi
1. Wyposażenie pracowni

1. Sala dydaktyczna

2. Pomieszczenie symulacyjne lub sala dydaktyczna przystosowana do realizacji zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy

według potrzebwyposażenie standardowe
2. Pomoce dydaktyczne

1. Rzutnik pisma lub projektor multimedialny

2. Foliogramy lub prezentacja multimedialna

3. Przepisy prawne

4. Środki przymusu bezpośredniego

5. Atrapa broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi

6. Założenia do ćwiczeń

7. Notatnik służbowy

8. Torba ratownicza R-0

9. Trenażer osoby dorosłej

10. Trenażer z urazami

11. Atrapy ran

12. Atrapy złamań

13. Automatyczny defibrylator z oprogramowaniem treningowym

14. Maseczka do oddechu zastępczego

15. Staza taktyczna (rekomendowane przez ratownictwo taktyczne stazy CAT lub SOFT)

16. Specjalistyczny opatrunek do tamowania krwotoku (zalecane EMS lub OLAES) z elementem uciskowym

według potrzebwyposażenie standardowe
3. Materiały pomocnicze

1. Kartka z notatnika służbowego

1/1

według potrzeb

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS01

Nazwa jednostki szkolnej: Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej z zakresu przeprowadzania interwencji.

Nazwa jednostki modułowej: Podstawy prawne i praktyczne zasady przeprowadzania interwencji - JM02

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa

i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz do podejmowania interwencji.

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:

- interpretować podstawy prawne i faktyczne użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej,

- interpretować podstawowe pojęcia związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej,

- omówić zasady, warunki i przypadki użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej,

- wskazać zakazy użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej,

- wskazać uprawnienia Policji, odpowiednie środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną stosowane przez policjanta w uzasadnionych okolicznościach,

- scharakteryzować zasady bezpiecznego przeprowadzania interwencji,

- omówić zasady dokumentowania wykonanych czynności służbowych podczas interwencji policyjnych.

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji kursu
Kluczowe punkty nauczaniaCzasMetodaLiczbaNazwa/opisŹródło pochodzeniaZałączniki
Wybrane zagadnienia z zakresu wykonywania uprawnień Policji oraz użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego:

- przypomnienie warunków, zasad oraz przypadków użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego,

- czynności przed użyciem oraz po użyciu broni palnej lub środka przymusu bezpośredniego,

- przypomnienie wymogów formalnych dokumentowania użycia broni palnej lub środka przymusu bezpośredniego,

- przypomnienie podstaw prawnych i faktycznych korzystania z wybranych uprawnień Policji: legitymowanie, kontrola osobista, przeszukanie, zatrzymanie osób, obowiązki wynikające z korzystania z wybranych uprawnień Policji: legitymowanie, kontrola osobista, przeszukanie, zatrzymanie osób.

4wykład,

dyskusja

według potrzebrzutnik pisma i foliogramy lub projektor multimedialny i prezentacja multimedialna, przepisy prawnew gestii podmiotu realizującego kursPoradnik dla nauczyciela
JM02JS01PN01
PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS01

Nazwa jednostki szkolnej: Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej z zakresu przeprowadzania interwencji.

Nazwa jednostki modułowej: Podstawy prawne i praktyczne zasady przeprowadzania interwencji - JM02

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz do podejmowania interwencji.

JM02JS01PN01
1. Wymagania początkowe.

Wymagana jest wiedza zawodowa z zakresu:

- przepisów prawnych dotyczących środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej,

- przepisów prawnych z zakresu realizacji uprawnień Policji.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji kursu.

Kluczowy punkt nauczania nr 1: wykład, dyskusja.

Na podstawie przepisów prawnych:

1. Omów warunki, zasady oraz przypadki użycia środków przymusu bezpośredniego.

2. Omów warunki, zasady oraz przypadki użycia broni palnej.

3. Omów czynności przed użyciem oraz po użyciu broni palnej lub środka przymusu bezpośredniego.

4. Omów uprawnienia Policji:

- legitymowanie,

- zatrzymywanie,

- kontrola osobista,

- przeszukanie osób.

5. Omów obowiązki policjanta wynikające z: legitymowania, kontroli osobistej, przeszukania, zatrzymania osób.

Omawiając pojęcia oraz treść aktów prawnych uzupełniaj przekazywanie informacji foliogramami bądź prezentacją multimedialną zwracając szczególną uwagę na ewentualne zmiany przepisów. Omów działanie policjantów w typowych sytuacjach interwencyjnych. Wskaż na potrzebę zachowania bezpieczeństwa uczestników interwencji i osób postronnych. Sprawdzaj sposób zrozumienia, ujednolicenia i utrwalenia przez słuchaczy wiedzy.

3. Sposoby oceniania:

- nabywane przez słuchaczy wiadomości podlegają bieżącej ocenie według skali ocen 6-1,

- ocenie podlega poprawność interpretowania zapisów przepisów prawnych regulujących sposób postępowania podczas realizacji uprawnień Policji,

- każda negatywna ocena bieżąca uzyskana w trakcie jednostki szkolnej musi być poprawiona na ocenę pozytywną,

- zaliczenie jednostki szkolnej następuje na podstawie zapisu uogólnionego (zal.), (nzal.) i stanowi ocenę okresową.

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS02

Nazwa jednostki szkolnej: Doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Nazwa jednostki modułowej: Podstawy prawne i praktyczne zasady przeprowadzania interwencji - JM02

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz do podejmowania interwencji.

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:

- zastosować odpowiedni algorytm czynności ratowniczych w miejscu zdarzenia,

- udzielić pomocy poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia zgodnie ze schematem ABC i CABC z wykorzystaniem torby ratowniczej R-0 zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji kursu
Kluczowe punkty nauczaniaCzasMetodaLiczbaNazwa/opisŹródło pochodzeniaZałączniki
1. Algorytm postępowania na miejscu zdarzenia w zależności od oceny sytuacji:

a) unormowania prawne dotyczące udzielania pomocy.

4wykład,

pokaz,

ćwiczenia

według potrzebTorba ratownicza R-0w gestii podmiotu realizującego kursPoradnik dla nauczyciela
fantomy do nauki resuscytacji AED, torba R-0
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

a) udzielenie pomocy w przypadku niedrożnych dróg oddechowych (zadławienie),

b) resuscytacja krążeniowo oddechowa zgodnie ze standardami ERC,

c) resuscytacja z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora.

4wykład pokaz ćwiczeniaw gestii podmiotu realizującego kursJM02JS02PN01
3. Postępowanie z poszkodowanym urazowym z uwzględnieniem masowych krwotoków zewnętrznych4wykład,

pokaz,

ćwiczenia

według potrzebatrapy ran, atrapy złamań, fantom urazowy, torba ratownicza R-0, staza taktyczna (CAT/SOFT), opatrunek do tamowania silnych krwotoków (OLAES/EMS) z elementem uciskowymw gestii podmiotu realizującego kurs
PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS02

Nazwa jednostki szkolnej: Doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Nazwa jednostki modułowej: Podstawy prawne i praktyczne zasady przeprowadzania interwencji - JM02

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz do podejmowania interwencji.

JM02JS02PN01
1. Wymagania początkowe.

Tematyka związana z doskonaleniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy może być realizowana w każdej fazie kursu, gdyż nie wymaga wiedzy z zakresu innych jednostek szkolnych.

Słuchacz powinien posiadać wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym w zakresie:

- przepisów prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy,

- algorytmu postępowania na miejscu zdarzenia,

- zabezpieczenia poszkodowanego uwzględniając jego stan oraz rodzaj obrażeń,

- przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

- zabezpieczania poszkodowanego w przypadku różnego rodzaju ran, krwotoku, urazu kostnego.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji kursu.

Tworząc założenia do ćwiczeń bazuj na doświadczeniu zawodowym oraz wiedzy i umiejętności zdobytej na szkoleniu podstawowym.

Metoda prowadzenia zajęć powinna służyć doskonaleniu umiejętności praktycznych.

Punkty kluczowe realizuj zgodnie z chronologią.

Kluczowy punkt nauczania nr 1 (a, b, c, d) : wykład, pokaz, ćwiczenia.

Na bazie przygotowanych wyciągów z ustaw oraz aktów wykonawczych przypomnij obowiązki policjanta w zakresie udzielania pierwszej pomocy, jednocześnie wskazując słuchaczom literaturę źródłową. Przypomnij o moralnym obowiązku policjanta udzielenia pomocy poszkodowanym (zarówno ofierze, jak i sprawcy oraz osobie w stosunku, do której stosuje się środki przymusu bezpośredniego).

W dalszej części przypomnij algorytm postępowania na miejscu wypadku w zależności od jego rodzaju. Wykonaj pokaz celem przypomnienia słuchaczom: wstępnej oceny ABC poszkodowanego, badania szczegółowego (badanie fizykalne) oraz odpowiedniego zabezpieczenia w zależności od stwierdzonego stanu i obrażeń. Wykonując pokaz przypomnij słuchaczom zabezpieczenie poszkodowanego w pozycji zastanej, przypomnij ułożenie do pozycji bocznej bezpiecznej, przeciwwstrząsowej.

Następnie poleć, aby każdy ze słuchaczy w ramach ćwiczeń pod twoim nadzorem wykonał samodzielnie czynności podejmowane wobec poszkodowanego na miejscu zdarzenia w oparciu o nabytą wiedzę oraz umiejętności. Wykorzystaj w ćwiczeniach walizkę pierwszej pomocy z pełnym wyposażeniem oraz kołnierze ortopedyczne.

Kluczowy punkt nauczania nr 2 (a, b, c) : wykład, pokaz, ćwiczenia.

Podczas realizacji punktów kluczowych przypomnij zagadnienia dotyczące nagłego stanu zagrożenia życia z powodu zatrzymania podstawowych funkcji życiowych (oddechu, krążenia). Uświadom słuchaczom znaczenie czasu podjęcia czynności ratowniczych mających na celu zatrzymanie procesu umierania. Wspólnie z słuchaczami przeanalizuj znaczenie w działaniach ratowniczych określenia "cztery złote minuty".Wykonując pokaz przypomnij algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz kobiet w ciąży. Przypomnij zasady postępowania w przypadku niedrożności dróg oddechowych (zadławienie). Zaprezentuj sposób obsługi automatycznego defibrylatora oraz przeprowadź resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora.

Następnie słuchacze samodzielnie, pod twoim nadzorem, w oparciu o przygotowane wcześniej założenia wykonują resuscytację krążeniowo-oddechową zgodnie z algorytmami postępowania ERC. Każdy słuchacz zalicza resuscytację krążeniowo-oddechową na zal/nzal.

Kluczowy punkt nauczania nr 3 (a, b, c) : wykład, pokaz, ćwiczenia.

Podczas realizacji punktu kluczowego przypomnij algorytmy postępowania w przypadku opatrywania różnego rodzaju ran oraz zwróć uwagę na bezpieczeństwo ratownika (rękawiczki).

Pokaż prawidłowo przeprowadzone czynności podejmowane wobec osób urazowych ze szczególnym uwzględnieniem ran i masywnych krwotoków. Wykorzystaj do zajęć praktycznych pozoranta, atrapy ran, złamań i innych urazów, opatrunki osobiste, rękawiczki, torbę ratowniczą R-0.

Następnie słuchacze samodzielnie, pod twoim nadzorem, w oparciu o przygotowane wcześniej założenia, podejmują czynności wobec osób, u których stwierdzają różnego rodzaju rany, krwotok lub uraz kostny.

Dokonaj bieżącej oceny wykonywanych czynności.

3. Sposoby oceniania:

- doskonalone przez słuchaczy umiejętności podlegają bieżącej ocenie według skali ocen 6-1,

- każda negatywna ocena bieżąca uzyskana w trakcie realizacji jednostki szkolnej musi być poprawiona na ocenę pozytywną,

- zaliczenie jednostki szkolnej następuje na podstawie zapisu uogólnionego (zal.), (nzal.) i stanowi ocenę okresową.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JEDNOSTKI MODUŁOWEJ-JM03

Nazwa jednostki modułowej: Kształtowanie umiejętności metodycznych

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do realizacji w jednostkach organizacyjnych Policji zajęć doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik interwencji.

OKREŚLENIE CELÓW

Uczestnik kursu po zakończeniu jednostki modułowej będzie potrafił:

- opracować dokumentację dydaktyczną zgodnie ze wskazaniami dydaktyki,

- realizować zajęcia dydaktyczne.

ARKUSZ ANALIZY JEDNOSTKI MODUŁOWEJ - JM03

Nazwa jednostki modułowej: Kształtowanie umiejętności metodycznych

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do realizacji w jednostkach organizacyjnych Policji zajęć doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik interwencji.

Lp.Etapy pracy - policjant:Umiejętności wymagane do realizacji etapów pracy - policjant:Nazwa jednostki szkolnej (JS)Czas realizacji JS w godz. lekcyjnych
1Opracowuje i stosuje dokumentację dydaktyczną zgodnie ze wskazaniami dydaktyki.- stosuje wiedzę z zakresu teorii i metodyki nauczania taktyki i technik interwencji oraz kształtowania sprawności fizycznej podczas prowadzenia zajęć,

- stosuje metody i zasady nauczania ruchu podczas prowadzenia zajęć,

- opracowuje konspekt zajęć realizowany wybraną metodą nauczania.

Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki6
2Realizuje zajęcia dydaktyczne w grupie szkoleniowej.- realizuje zajęcia z zakresu taktyki i technik interwencji,

- określa mocne i słabe strony realizowanych przez siebie zajęć,

- ocenia realizowane zajęcia w aspekcie merytorycznym i metodycznym.

Realizacja zajęć dydaktycznych8
LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO - JM03LW01

Nazwa jednostki modułowej: Kształtowanie umiejętności metodycznych

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do realizacji zajęć doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik interwencji w jednostkach organizacyjnych Policji.

Kategoria/nazwa wyposażeniaLiczba na grupęUwagi
1. Wyposażenie pracowni

1. Sala dydaktyczna

2. Pomieszczenie dydaktyczne lub hala sportowa do realizacji zajęć dydaktycznych przez uczestników kursu

3. Teren otwarty do realizacji zajęć dydaktycznych przez uczestników kursu

według potrzebwyposażenie standardowe
2 Pomoce dydaktyczne

1. Rzutnik pisma lub projektor multimedialny

2. Komputer

3. Tablica

4. Flipchart

5. Foliogramy lub prezentacja multimedialna

według potrzebwyposażenie standardowe
3 Materiały pomocnicze (zużywalne, biurowe)

1. Arkusz papieru (format A4)

2. Folia do foliogramów

według potrzeb
JEDNOSTKA SZKOLNA - JS01

Nazwa jednostki szkolnej: Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki.

Nazwa jednostki modułowej: Kształtowanie umiejętności metodycznych - JM03

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do realizacji zajęć doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik interwencji w jednostkach organizacyjnych Policji.

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:

- zastosować wiedzę z zakresu teorii i metodyki nauczania taktyki i technik interwencji oraz kształtowania sprawności fizycznej podczas prowadzenia zajęć,

- nazwać metody nauczania ruchu i je scharakteryzować,

- omówić strukturę typowych zajęć (lekcji),

- wyróżnić rodzaje lekcji,

- scharakteryzować zasady opracowania konspektu zajęć,

- opracować konspekt zajęć realizowany wybraną metodą nauczania.

Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji kursu
Kluczowe punkty nauczaniaCzasMetodaLiczbaNazwa/opisŹródło pochodzeniaZałączniki
1. Wybrane zagadnienia z zakresu teorii i metodyki nauczania taktyki i technik interwencji oraz kształtowania sprawności fizycznej.2wykład,

runda

według potrzebrzutnik pisma i foliogramy lub projektor multimedialny i prezentacja multimedialnaw gestii podmiotu realizującego kursPoradnik dla nauczyciela
JM03JS01PN01
2. Struktura zajęć (lekcji) - typowa chronologia.4wykład,

ćwiczenia

według potrzebrzutnik pisma i foliogramy lub projektor multimedialny i prezentacja multimedialnaw gestii podmiotu realizującego kurs
PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS01

Nazwa jednostki szkolnej: Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki

Nazwa jednostki modułowej: Kształtowanie umiejętności metodycznych - JM03

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do realizacji zajęć doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik interwencji w jednostkach organizacyjnych Policji.

JM03JS01PN01
1. Wymagania początkowe.

Wymagane jest przygotowanie przez słuchaczy tematów z zakresu taktyki i technik interwencji, w zakresie objętym programem kursu, w celu opracowania konspektów zajęć.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji kursu.

Kluczowy punkt nauczania nr 1: wykład, runda.

Omów i wyjaśnij metody nauczania ruchu:

- kompleksowa,

- analityczna,

- mieszana.

Scharakteryzuj formy treningu:

- ścisła,

- zadaniowa,

- zabawowa,

- forma gry.

Zapoznaj słuchaczy z podstawowymi środkami treningowymi:

- ćwiczenia wszechstronne (ogólnorozwojowe),

- ukierunkowane,

- specjalistyczne.

Omów metody kształtowania zdolności motorycznych (siła, wytrzymałość, koordynacja ruchowa, szybkość, gibkość, zwinność, wytrzymałość siłowa).

Omów rolę wychowania fizycznego i technik interwencji w procesie przygotowania policjanta do służby.

W ramach pracy domowej słuchacze dokonują wyboru tematów (z zakresu JM01 JS02, JS03, JS04, JS05 kluczowy punkt nauczania nr 1) do opracowania konspektu zajęć dydaktycznych. Zajęcia z tego zakresu realizowane będą w ramach kluczowego punktu nauczania nr 2 (jeden konspekt opracowuje grupa dwuosobowa).

Kluczowy punkt nauczania nr 2: wykład, ćwiczenia.

Omów strukturę zajęć (typowa chronologia). Wskaż na część przygotowawczą, zasadniczą i końcową z określeniem podstawowych części lekcji. Wyróżnij rodzaje lekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na lekcje poświęcone sprawdzeniu umiejętności i ćwiczenia.

Wskaż na merytoryczne (rzeczowe) i metodyczne przygotowanie nauczyciela do zajęć.

Przedstaw zasady opracowywania planu zajęć - konspektu, z uwzględnieniem dwóch części:

- informacyjnej (ogólnej),

- szczegółowego przebiegu lekcji.

Omów inne formy budowy konspektu np. tabela lekcji oraz wskaż jakie elementy można zamieścić w tabeli lekcji.

Przedstaw zasady opracowywania konspektu do zajęć realizowanych z użyciem metod praktycznych: pokaz z instruktażem, ćwiczenia.

Na realizację tych zagadnień przeznacz dwie jednostki lekcyjne.

Na dwóch kolejnych jednostkach lekcyjnych, słuchacze podzieleni na dwuosobowe grupy, opracowują konspekty zajęć dydaktycznych (w ramach pracy domowej, wcześniej dokonali wyboru tematu z zakresu JM01). Te godziny zajęć realizujesz wspólnie z nauczycielem realizującym zajęcia z zakresu taktyki i technik interwencji. Monitoruj pracę grupy, w razie potrzeby udzielaj wsparcia. Omów poprawność opracowanych konspektów zajęć pod kątem merytorycznym i metodycznym. Dokonaj oceny opracowanych konspektów stosując zapis uogólniony zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal).

3. Sposoby oceniania:

- nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności określone przez cele nauczania JS01 podlegają bieżącej ocenie według skali ocen 6-1,

- każda negatywna ocena bieżąca uzyskana w trakcie realizacji jednostki szkolnej musi być poprawiona na ocenę pozytywną,

- ocena okresowa wystawiana jest na podstawie pozytywnych ocen bieżących uzyskanych z:

* oceny bieżącej uzyskanej z opracowanego konspektu zajęć (w ramach JS01),

* oceny bieżącej uzyskanej z realizowanej lekcji (w ramach JS02),

- zaliczenie jednostki szkolnej dokumentuje się w formie zapisu uogólnionego - zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal),

- zaliczenie JS01 następuje łącznie z zaliczeniem JS02 i jest oceną okresową.

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS02

Nazwa jednostki szkolnej: Realizacja zajęć dydaktycznych.

Nazwa jednostki modułowej: Kształtowanie umiejętności metodycznych - JM03

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do realizacji w jednostkach organizacyjnych Policji zajęć doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik interwencji.

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił: realizować zajęcia z zakresu taktyki i technik interwencji, określić mocne i słabe strony realizowanych przez siebie zajęć, ocenić realizowane zajęcia w aspekcie merytorycznym i metodycznym.
Pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji kursu
Kluczowe punkty nauczaniaCzasMetodaLiczbaNazwa/opisŹródło pochodzeniaZałączniki
Realizacja i omówienie zajęć dydaktycznych.8realizacja zajęć, obserwacja zajęć, rundawedług potrzebrzutnik pisma i foliogramy lub projektor multimedialny i prezentacja multimedialnaw gestii podmiotu realizującego kursPoradnik dla nauczyciela
JM03JS02PN01
PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA - JS02

Nazwa jednostki szkolnej: Realizacja zajęć dydaktycznych

Nazwa jednostki modułowej: Kształtowanie umiejętności metodycznych - JM03

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant/instruktor/wykładowca

Zakres pracy: Przygotowanie do realizacji w jednostkach organizacyjnych Policji zajęć doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik interwencji.

JM03JS02PN01
1. Wymagania początkowe.

Wymagane są wiadomości i umiejętności w zakresie:

- posługiwania się jednolitym katalogiem pojęć pedagogicznych,

- stosowania w realizowanych zajęciach metody nauczania, umożliwiającej osiągnięcie celu dydaktycznego,

- dobierania właściwej dla realizowanych celów dydaktycznych formy organizacyjnej zajęć,

- stosowania zasad oceniania w formie oceny bieżącej i końcowej.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji kursu.

Kluczowy punkt nauczania: realizacja zajęć, obserwacja zajęć, runda.

Uczestnicy kursu zostają podzieleni na dwie podgrupy, liczące po 8 słuchaczy.

W każdej podgrupie, zespół dwuosobowy, realizuje zajęcia według opracowanego konspektu (w ramach JM03 JS01 kluczowy punkt nauczania nr 2). Zajęcia realizowane są w ramach jednej jednostki lekcyjnej.

Po zrealizowaniu zajęć prowadzący dokonują samooceny w aspekcie wskazania ich mocnych i słabych stron. Następnie sprawdzany jest stopień opanowania umiejętności dydaktycznych przez grupę szkoleniową, poprzez dokonanie oceny obserwowanych zajęć w kontekście merytorycznym i metodycznym.

Zajęcia ze słuchaczami prowadzą dwaj nauczyciele - taktyki i technik interwencji oraz metodyki nauczania, dokonując oceny przeprowadzonych przez słuchaczy zajęć dydaktycznych.

W czasie ośmiogodzinnego dnia zajęć realizacja lekcji w grupie szkoleniowej, przez dwuosobowy zespół słuchaczy, następuje w systemie przemiennym:

- pierwsza godzina - prowadzenie zajęć przez ww. zespół słuchaczy,

- druga godzina - ocena zajęć.

3. Sposoby oceniania

- prezentowane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności (realizacja zajęć dydaktycznych) podlegają bieżącej ocenie według skali ocen (zal.), (nzal.),

- każda negatywna ocena bieżąca uzyskana w trakcie jednostki szkolnej musi być poprawiona na ocenę pozytywną,

- ocena okresowa wystawiana jest na podstawie pozytywnych ocen bieżących uzyskanych z:

* oceny bieżącej uzyskanej z opracowanego konspektu zajęć (w ramach JS01),

* oceny bieżącej uzyskanej z realizowanej lekcji (w ramach JS02).

- zaliczenie jednostki szkolnej dokumentuje się w formie zapisu uogólnionego - zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal),

- zaliczenie JS02 następuje łącznie z zaliczeniem JS01 i jest oceną okresową.