Dz.Urz.KGP.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 379
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Szkole Policji w Pile.
§  3.  Kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu, rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.
§  4.  Traci moc decyzja nr 199 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu (Dz. Urz. KGP poz. 40).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I ZWALCZANIA TEGO PROCEDERU