Program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2014.40

Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 2014 r.

DECYZJA Nr 199
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.
Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Szkole Policji w Pile.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I ZWALCZANIA TEGO PROCEDERU

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1. Nazwa kursu

2. Wnioskodawca

3. Cel kursu

4. Kryteria formalne kandydatów kierowanych na kurs

5. System prowadzenia kursu

6. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

7. Zasady oceniania

8. Zakończenie kursu

9. Wykaz zagadnień i tematów

10. Obowiązki nauczyciela realizującego kurs

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I.

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1. Nazwa kursu

Program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu.

2. Wnioskodawca

Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

3. Cel kursu

Kurs przygotowuje policjanta do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i zwalczaniem tego procederu.

4. Kryteria formalne kandydatów kierowanych na kurs

Na kurs kierowani są policjanci Centralnego Biura Śledczego KGP, którzy realizują zadania związane ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej i narkotykowej oraz posiadają poświadczenie Bezpieczeństwa" upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą "Poufne".

5. System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym. Policjanci w czasie trwania kursu są kwaterowani w jednostce szkoleniowej i uczestniczą w zajęciach bez umundurowania służbowego.

6. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

Czas trwania kursu wynosi 38 godzin lekcyjnych, tj. 5 dni. Liczba godzin dydaktycznych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

Na całkowity wymiar czasu trwania kursu, składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji w godz. lekcyjnych
Rozpoczęcie kursu1
Realizacja treści kształcenia36
Zakończenie kursu1
Ogółem38

Podczas prowadzenia zajęć symulacyjnych bądź ćwiczeń dopuszczalne jest regulowanie czasem trwania zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnej jednostki metodycznej w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, nie powinna przekraczać 20 osób. Zaleca się, żeby zajęcia w danej grupie szkoleniowej prowadziło dwóch nauczycieli.

W przypadku zajęć praktycznych, z uwagi na sposób ich realizacji, przyjętych założeń oraz stosowanej metody prowadzenia zajęć, liczba nauczycieli może ulec zwiększeniu.

W realizacji zajęć wskazany jest udział ekspertów wewnętrznych (policyjnych) i zewnętrznych (poza policyjnych) posiadających specjalistyczną wiedzę bądź umiejętności (przedstawiciele komórek organizacyjnych KGP/KWP, prokuratury, izb celnych oraz urzędów kontroli skarbowej).

7. Zasady oceniania

Zasady oceniania słuchaczy kursu:

a) nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności, w tym sporządzone przez nich dokumenty, podlegają bieżącej ocenie poprzez zastosowanie dwustopniowej skali ocen z wpisem uogólnionym -zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.),

b) każda negatywna ocena bieżąca musi być poprawiona na ocenę pozytywną do czasu zakończenia kursu.

8. Zakończenie kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen bieżących z poszczególnych zagadnień tematycznych. Absolwentowi na świadectwie ukończenia kursu w miejsce wyniku nauki stosuje się wpis "pozytywnym".

9. Wykaz zagadnień i tematów

ZAGADNIENIATEMATYCzas realizacji

(w godz.)

I.Istota prania pieniędzy.1. Przepisy międzynarodowe odnoszące się do prania pieniędzy.1
2. Geneza prania pieniędzy w Polsce.
3. Czynniki krajowe i międzynarodowe sprzyjające praniu pieniędzy.1
II.Przestępstwo prania pieniędzy.1. Charakterystyka art. 299 kodeksu karnego.3
2. Źródła i rozmiary zjawiska brudnych pieniędzy.1
3. Statystyczny obraz prania pieniędzy w Polsce.1
III.Metody działania sprawców.1. Fazy prania pieniędzy.1
2. Metody prania pieniędzy.4
IV. System przeciwdziałania praniu pieniędzy.1. Charakterystyka systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce (działalność instytucji obowiązanych, jednostek współdziałających).2
2. Zadania i efekty działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Możliwości współpracy Policji i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.1
3. Przekazy pieniężne i kontrola dewizowa.1
4. Odpowiedzialność administracyjna i karna instytucji obowiązanych i ich pracowników.1
V.Wybrane metody pracy operacyjnej stosowane w ujawnianiu i zwalczaniu prania pieniędzy.1, Wykorzystanie osobowych środków pracy operacyjnej, w tym OZI i konsultanta.1
2. Możliwości dostępu do tajemnic zawodowych.1
3. Kontrola operacyjna, przesyłka niejawnie nadzorowana, operacja specjalna.4
4. Wykorzystanie pracy operacyjnej w ustalaniu m.in. metod działania sprawców, źródeł dowodowych, składników majątkowych sprawców przestępstw.2
VI.Postępowanie przygotowawcze w sprawach o pranie pieniędzy1. Analiza i weryfikacja pierwszych informacji.2
2. Planowanie czynności procesowych oraz charakterystyka głównych czynności procesowych.2
3. Ustalanie składników majątkowych sprawców przestępstw.1
4. Przepadek i zabezpieczenie majątkowe.3
5. Studium przypadku.3
Ogółem36

10. Obowiązki nauczyciela realizującego kurs

Prowadzący zajęcia, przed rozpoczęciem realizacji tematu, zobowiązany jest do:

a) przekazania słuchaczom materiałów niezbędnych do realizacji zajęć lub wskazania sposobu ich uzyskania,

b) określenia literatury,

c) zapewnienia niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć,

d) omówienia zasad i sposobu oceniania oraz zasad uzyskiwania zaliczeń,

e) określenia zasad i sposobu poprawiania ocen niedostatecznych wpisu - nie zaliczono (nzal.).

II.

 TREŚCI KSZTAŁCENIA

Zagadnienie nr 1. Istota prania pieniędzy

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować przepisy międzynarodowe dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy,

- wskazać przyczyny wpływające na skalę prania pieniędzy.

NrTematCzasMetodaWskazówki do realizacji
1.Przepisy międzynarodowe odnoszące się do prania pieniędzy.1wykładOmów pierwsze przepisy i zalecenia dotyczące prania pieniędzy, w tym m.in. tzw. Konwencję Wiedeńską, 40 Zaleceń Financial Action Task Force (FATF), 1. 2. i 3. Dyrektywy Unijne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, główne założenia tzw. Konwencji Warszawskiej oraz wskaż przepisy dotyczące przekazów pieniężnych i kontroli dewizowej.
2.Geneza prania pieniędzy w Polsce.wykładOmów genezę prania pieniędzy w Polsce. Wskaż źródło i znaczenie pojęcia - pranie pieniędzy.
3.Czynniki krajowe i międzynarodowe sprzyjające praniu pieniędzy.1ćwiczeniaSłuchacze w podziale na grupy wskażą przyczyny krajowe i globalne sprzyjające praniu pieniędzy. Wskaż rolę tzw. "rajów podatkowych".

Zagadnienie nr 2. Przestępstwo prania pieniędzy

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować ustawowe znamiona przestępstwa prania pieniędzy,

- wskazać przestępstwo bazowe,

- kwalifikować stany faktyczne.

NrTematCzasMetodaWskazówki do realizacji
1.Charakterystyka art. 299 kodeksu karnego.3wykład, ćwiczeniaOmów ustawowe znamiona przestępstwa prania pieniędzy, przedstaw kazusy do rozwiązania przez słuchaczy w grupach lub w ramach testu.
2.Źródła i rozmiary zjawiska brudnych pieniędzy.1wykład, ćwiczeniaPrzedstaw interpretację art. 299 k.k. w zakresie źródeł pieniędzy oraz zaprezentuj dostępne dane dotyczące skali zjawiska brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie (uwzględnij przy tym szacunki odnoszące się do tzw. szarej strefy).
3.Statystyczny obraz prania pieniędzy w Polsce.1wykładZaprezentuj statystyki policyjne, prokuratorskie (inne) dotyczące liczby postępowań wszczynanych (ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przygotowawczych wszczynanych z art. 299 k.k. na podstawie materiałów operacyjnych), przestępstw stwierdzonych, ustalonych podejrzanych, aktów oskarżenia i prawomocnych wyroków skazujących.

Zagadnienie nr 3. Metody działania sprawców

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- omówić fazy prania pieniędzy,

- wymienić i scharakteryzować metody prania pieniędzy,

- wskazać newralgiczne punkty w relacjach sprawców z instytucjami obowiązanymi,

- określić kierunki działań rozpoznawczych ukierunkowanych na ujawnienie przestępstwa prania pieniędzy.

NrTematCzasMetodaWskazówki do realizacji
1.Fazy prania pieniędzy.1wykładPrzedstaw i omów fazy prania pieniędzy (umiejscowienia, maskowania i integracji). Wskaż rolę i znaczenie przemieszczenia brudnych pieniędzy przed ich pierwszym umiejscowieniem w systemie finansowym.
2.Metody prania pieniędzy.4wykład, ćwiczeniaRealizację zajęć rozpocznij od ćwiczeń, podczas których słuchacze będą wskazywać metody prania pieniędzy. Omów metody prania pieniędzy, w szczególności podkreśl te, które są wykorzystywane w fazie umiejscowienia.

Zagadnienie nr 4. System przeciwdziałania praniu pieniędzy

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- omówić rolę i zadania instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,

- omówić rolę i zadania jednostek współpracujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,

- omówić rolę i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,

- zainicjować współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,

- dokonać kwalifikacji prawnej zachowań sprawców, którzy nie realizują obowiązków wynikających z ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

NrTematCzasMetodaWskazówki do realizacji
1.Charakterystyka systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.2wykładPrzedstaw zadania instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
2.Zadania i efekty działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Możliwości współpracy Policji i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.1wykład, ćwiczeniaPrzedstaw zadania i efekty działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Słuchacze, na podstawie przygotowanych założeń przygotują wniosek o udostępnienie informacji do GIIF.
3.Przekazy pieniężne i kontrola dewizowa.1wykładOmów zasady dotyczące przekazów pieniężnych i kontroli dewizowej na podstawie ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz rozporządzeń Parlamentu Europejskiego.
4.Odpowiedzialność administracyjna instytucji obowiązanych. Odpowiedzialność karna pracowników instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących.1wykładOmów artykuły 34a-37 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przedstaw przykłady zachowań sprawczych.

Zagadnienie nr 5. Wybrane metody pracy operacyjnej stosowane w ujawnianiu i zwalczaniu prania pieniędzy

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- wskazać metody pracy operacyjnej przydatne w zwalczaniu przestępstwa prania pieniędzy i ustalaniu składników majątkowych sprawców,

- dokonać wyboru i zastosować właściwą metodę pracy operacyjnej,

- sporządzić dokumentację związaną z wnioskowaniem i stosowaniem wybranych metod pracy operacyjnej.

NrTematCzasMetodaWskazówki do realizacji
1.Wykorzystanie osobowych środków pracy operacyjnej, w tym OZI i konsultanta.1ćwiczenia, dyskusjaSłuchacze, na podstawie własnego doświadczenia oraz zdobytych wcześniej wiadomości, wskażą źródła uzyskiwania informacji o praniu pieniędzy, określą rolę osobowych źródeł informacji oraz wskażą możliwe obszary wykorzystania konsultanta.
2.Możliwości dostępu do tajemnic zawodowych.1ćwiczenia, dyskusjaBazując na ustawie o Policji oraz innych przepisach, przedstaw możliwości dostępu do tajemnic zawodowych. Na podstawie przygotowanego założenia słuchacze sporządzą wniosek o dostęp do tajemnicy bankowej.
3.Kontrola operacyjna, operacje specjalne.4ćwiczenia, dyskusjaBazując na ustawie o Policji oraz innych przepisach, przedstaw możliwości stosowania kontroli operacyjnej, przesyłki niejawnie nadzorowanej i operacji specjalnej w sprawach operacyjnych o pranie pieniędzy. Na podstawie przygotowanego założenia słuchacze sporządzą dokumentację związaną z zastosowaniem kontroli operacyjnej. Przedstaw praktyczne aspekty stosowania tych metod.
4.Wykorzystanie pracy operacyjnej w ustalaniu składników majątkowych sprawców przestępstw.2ćwiczenia, dyskusjaW ramach dyskusji i ćwiczeń przedstaw potrzebę stosowania pracy operacyjnej w ustalaniu składników majątkowych. Na przykładach omów sposoby pozyskiwania informacji.

Zagadnienie nr 6. Postępowanie przygotowawcze w sprawach o pranie pieniędzy

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- dokonać weryfikacji uzyskanych informacji,

- zaplanować czynności procesowe,

- wskazać dokumentację podlegającą zabezpieczeniu w ramach wykonywanych czynności procesowych,

- dokonać oględzin zabezpieczonej dokumentacji,

- podjąć czynności mające na celu identyfikację i zabezpieczenie przedmiotów lub korzyści pochodzących z przestępstwa,

- prowadzić czynności wykrywcze na podstawie postępowań przygotowawczych dotyczących prania pieniędzy.

NrTematCzasMetodaWskazówki do realizacji
1.Analiza i weryfikacja pierwszych informacji.2ćwiczenia, dyskusjaSłuchacze przedstawią główne źródła informacji o praniu pieniędzy. Poznają sposoby weryfikacji pierwszych informacji. Sporządzą analizę dotycząca informacji o wybranych mechanizmach prania pieniędzy i podmiotach wykorzystywanych do celów tego przestępstwa.
2.Planowanie czynności procesowych i charakterystyka głównych czynności procesowych.2ćwiczenia, dyskusjaSłuchacze sporządzą na podstawie zawiadomienia od GIIF plan śledztwa, w którym wyodrębnią wersje śledcze oraz planowane czynności. Przedstawione zostaną mankamenty prowadzonych postępowań przygotowawczych (w tym w trakcie przeszukania). Przeprowadź ćwiczenia dotyczące: określania zakresu pożądanych analiz kryminalnych, przygotowywania przesłuchania świadków i podejrzanych o pranie pieniędzy.
3.Ustalanie składników majątkowych sprawców przestępstw.1ćwiczenia, dyskusjaSłuchacze poznają bazy danych użytecznych w ustalaniu składników majątkowych. Sporządzą odpowiednią dokumentację konieczną w zakresie korzystania z baz danych. Wskażą sposoby ustalania składników majątkowych. Omówią sposoby współpracy z różnymi organami, w tym z prokuraturą.
4.Przepadek i zabezpieczenie majątkowe.3ćwiczeniaNa podstawie kazusów dotyczących różnych kategorii przestępstw słuchacze przygotują procedury dotyczące zabezpieczenia majątkowego. Ćwiczenie w zakresie interpretacji przepisów art. 44 i 45 k.k.
5.Taktyka czynności wykrywczych w zwalczaniu przestępstwa prania pieniędzy.3studium przypadkuSłuchacze poznają sposoby prowadzenia czynności wykrywczych na podstawie zakończonych postępowań przygotowawczych dotyczących prania pieniędzy.