Program nauczania na kursie specjalistycznym z języka angielskiego na poziomie B1.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2023.35

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2023 r.

DECYZJA Nr 134
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z języka angielskiego na poziomie B1

Na podstawie § 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 2826) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym z języka angielskiego na poziomie B1, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2. 
Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs oraz opis postępowania kwalifikacyjnego

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1.
Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny z języka angielskiego na poziomie B1, zwany dalej "kursem".

2.
Cel kursu

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności językowych policjantów pozwalających na wykonywanie obowiązków służbowych w kraju i za granicą.

3.
Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs oraz opis postępowania kwalifikacyjnego

Przed skierowaniem na kurs kandydaci biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym przez komórkę właściwą w sprawach nauczania języków obcych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, której powierzono kurs.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego. Opis wymagań dla kandydatów kierowanych na kurs zostanie przedstawiony w zawiadomieniu o postępowaniu kwalifikacyjnym przesłanym do poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji.

O pozytywnym wyniku postępowania decydują punkty uzyskane z dwóch oddzielnie ocenianych części, tj. pisemnej i ustnej. Kandydat musi uzyskać z części pisemnej co najmniej 60% lecz nie więcej niż 74% poprawnych odpowiedzi i z części ustnej co najmniej 60% punktów.

Na kurs kierowani są policjanci, którzy ukończyli postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem uprawniającym do uczestnictwa w kursie specjalistycznym z języka angielskiego na poziomie B1.

4.
System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym. Kurs może być prowadzony również w systemie elektronicznego kształcenia na odległość.

5.
Czas trwania kursu

Realizacja treści kształcenia zawartych w programie kursu wymaga przeprowadzenia 180 godzin lekcyjnych. Na całkowity wymiar czasu realizacji programu kursu składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)
Rozpoczęcie kursu2
Zajęcia programowe176
Zakończenie kursu2
Ogółem180

(30 dni szkoleniowych)

Czas trwania kursu wynosi 30 dni szkoleniowych. Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w 45-minutowych jednostkach realizowanych od poniedziałku do piątku, nie powinna przekraczać 6 godzin dziennie. Zajęcia mogą się odbywać w 90-minutowych blokach lekcyjnych.

W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących czasu służby, wprowadzić inny dzienny/tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych oraz realizować zajęcia od poniedziałku do soboty.

6.
Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych, powinna wynosić nie mniej niż 10 i nie więcej niż 14 osób.

7.
Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Warunkiem realizacji celów szczegółowych i osiągnięcia efektów jest aktywne uczestnictwo, obecność na zajęciach programowych oraz zaliczenie materiału określonego w programie. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnicy kursu są zobowiązani do zaliczenia materiału na zasadach określonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

W trakcie realizacji kursu słuchaczy obowiązuje umundurowanie ćwiczebne.

Podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązywania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka i równego traktowania, zakazu dyskryminacji, obowiązku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym zasad komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami oraz tematyki przeciwdziałania korupcji, obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie w tym zakresie pożądanych postaw i zachowań.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na kursie w formie ćwiczeń, w trakcie których realizowane są różne techniki aktywizacji uczestników kursu. Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej realizującej dane zagadnienie, nauczyciel policyjny może regulować czas zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów.

Ze względu na specyfikę kursów językowych, należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy czasem przeznaczonym na wprowadzenie nowego materiału a jego utrwalaniem. W trakcie zajęć należy wykorzystywać różnorodne materiały i pomoce dydaktyczne stymulujące uczestników kursu do aktywnego udziału w zajęciach. Udział w kursie obliguje uczestników do pracy własnej, związanej z wykonywaniem prac zadanych przez nauczyciela policyjnego i utrwalaniem wprowadzonego materiału.

8.
Zakres tematyczny oraz system oceniania

Podczas kursu będą doskonalone wszystkie sprawności językowe, tj. czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Realizowany materiał obejmuje leksykę specjalistyczną z elementami leksyki ogólnej oraz zagadnienia gramatyczne na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Lp.TematCzas realizacji w godz. lekcyjnychSystem oceniania
1.Stosowanie struktur gramatycznych78Nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie według obowiązującej skali ocen: 1-6.

W ciągu całego kursu uczestnik otrzymuje oceny bieżące za:

1) wypowiedzi pisemne (np. testy, sprawdziany) - przynajmniej 2 w ciągu całego kursu;

2) wypowiedzi ustne - przynajmniej 2 w ciągu całego kursu;

3) aktywność - przynajmniej 1 ocena wystawiona pod koniec kursu na podstawie obserwacji prowadzonej przez nauczycieli policyjnych w trakcie trwania zajęć.

Każda negatywna ocena uzyskana w trakcie kursu musi zostać poprawiona na ocenę pozytywną.

2.Stosowanie słownictwa zawodowego z elementami słownictwa ogólnego78
3.Repetytorium20

Do obliczenia ocen bieżących przyjmuje się następującą skalę: 0% - 49% możliwych do uzyskania punktów - ocena niedostateczna (1), 50% - 59% możliwych do uzyskania punktów - ocena dopuszczająca (2), 60% - 69% możliwych do uzyskania punktów - ocena poprawna (3), 70% - 79% możliwych do uzyskania punktów - ocena dobra (4), 80% - 89% możliwych do uzyskania punktów - ocena bardzo dobra (5), 90 % - 100% możliwych do uzyskania punktów - ocena wyróżniająca (6).

9.
Forma zakończenia kursu

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu z wpisanym ogólnym wynikiem nauki, który jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen bieżących.

II. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Temat 1. Stosowanie struktur gramatycznych

Cel: po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił w poprawny sposób stosować struktury gramatyczne objęte programem nauczania, czyli będzie formułował poprawne pod względem gramatycznym wypowiedzi ustne i pisemne.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Czasy: Present Simple, Present Continuous.

2. Czasy: Present Perfect, Present Perfect Continuous.

3. Czasy: Past Simple, Past Continuous.

4. Czasy: Past Perfect, Past Perfect Continuous.

5. Czasy: Future Simple, Future Continuous oraz konstrukcja: be going to.

6. Okresy warunkowe: zerowy, 1, 2.

7. Czasowniki modalne

w teraźniejszości: (must/mustn't/have to/may/might/can/be allowed to/be able to/should/ought to).

8. Stopniowanie przymiotników

i przysłówków.

9. Przedimki.

10. Przyimki.

11. Strona bierna w wybranych czasach.

12. Tworzenie zdań pytających.

78Ćwiczenia ustne i pisemneOmów i ćwicz:

1) stosowanie form czasowych wyrażających teraźniejszość;

2) stosowanie form czasowych wyrażających przeszłość;

3) stosowanie form czasowych wyrażających przyszłość;

4) stosowanie form zdań warunkowych;

5) stosowanie form czasowników modalnych w teraźniejszości;

6) stopniowanie przymiotników i przysłówków;

7) stosowanie przedimków określonych i nieokreślonych;

8) stosowanie wyrażeń przyimkowych;

9) stosowanie form strony biernej w wybranych czasach;

10) zasady tworzenia zdań pytających.

Temat 2. Stosowanie słownictwa zawodowego z elementami słownictwa ogólnego

Cel: po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił komunikować się w języku angielskim w celu wymiany informacji w różnych sytuacjach wymagających użycia specjalistycznego słownictwa policyjnego.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Organa ścigania.

2. Ruch drogowy.

3. Policja i społeczeństwo.

4. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

5. Przestępstwa przeciwko mieniu.

6. Uzależnienia i patologie społeczne.

78Ćwiczenia pisemne i ustne, konwersacja, dyskusja, rozumienie ze słuchuWprowadź i ćwicz materiał leksykalny w zakresie następujących zagadnień:

1) dane personalne, miejsce pracy, stanowisko, autoprezentacja, przebieg kariery zawodowej;

2) obowiązki policjanta w codziennej służbie;

3) policyjny sprzęt służbowy;

4) zadania i obowiązki organów ścigania;

5) rodzaje środków transportu;

6) kradzież pojazdów i policyjne bazy danych;

7) części pojazdu i kontrola drogowa;

8) wykroczenia i kary w ruchu drogowym;

9) zachowania antyspołeczne;

10) instytucja PCSO w Wielkiej Brytanii;

11) interwencje policyjne;

12) współpraca Policji ze społeczeństwem;

13) służby ratunkowe i ich zadania;

14) napady i rozboje;

15) wypadki drogowe i zadania policjantów ruchu drogowego;

16) przemoc domowa i jej rodzaje;

17) przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie np. kradzieży;

18) ochrona przed włamaniem i kradzieżą;

19) międzynarodowa przestępczość samochodowa;

20) policyjne kampanie prewencyjne;

21) narkotyki a regulacje prawne;

22) ochrona granic państwowych;

23) skutki uzależnień i patologii społecznych;

24) przestępczość narkotykowa.

Temat 3. Repetytorium

Cel: po zrealizowaniu tematu słuchacz utrwali zdobytą wiedzę i umiejętności.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetoda realizacji zajęćWskazówki do realizacji
Ćwiczenia utrwalające20Ćwiczenia pisemne i ustne, konwersacja, dyskusja, rozumienie ze słuchuW trakcie realizacji zajęć należy doskonalić i rozwijać umiejętności:

1) swobodnego wypowiadania się na tematy związane z życiem zawodowym z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego i w sposób poprawny gramatycznie;

2) praktycznego wykorzystania słownictwa omawianego podczas zajęć;

3) praktycznego wykorzystania zasad gramatyki omawianej podczas zajęć;

4) rozumienia ze słuchu;

5) czytania tekstów specjalistycznych ze zrozumieniem;

6) sporządzania notatek i korespondencji służbowej.