Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.74

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 202
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.  Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Pile.
§  3.  Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.
§  4.  Traci moc decyzja nr 877 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej (Dz. Urz. KGP poz. 190 oraz z 2010 r. poz. 79).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI NARKOTYKOWEJ

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, zwany dalej "kursem".

2. Cel kursu

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności przygotowujących policjanta do realizacji podstawowych zadań w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są policjanci wszystkich rodzajów służb, którzy wykonują zadania związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej.

4. System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Kurs trwa 10 dni szkoleniowych. Na całkowity wymiar czasu trwania kursu, składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godzinach lekcyjnych)
Rozpoczęcie, zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu1
Zajęcia programowe74
Zakończenie kursu1
Ogółem76

(10 dni szkoleniowych)

Zajęcia dydaktyczne realizowane są przez pięć dni w tygodniu, w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin lekcyjnych tygodniowo. Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie. W pierwszym dniu zajęć należy planować 7 godz. lekcyjnych, tj. godzinę organizacyjną i zajęcia z bloku nr I, tematu nr 1, zagadnienia nr 1, 2, 3 oraz tematu nr 2, zagadnienie nr 1 (B-I, T-1, Zagadnienia-1, 2, 3; T-2, Zagadnienie-1). W drugim tygodniu kursu zajęcia z B-III, T-2, Zagadnienie-2, należy planować w godzinach wieczorowo-nocnych w wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia te dotyczą "prowadzenia obserwacji doraźnej" i wymagają realizacji w warunkach rzeczywistych na terenie aglomeracji miejskiej.

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Treści kształcenia należy realizować w grupie szkoleniowej, której liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych oraz dydaktyczne cele zajęć, nie powinna przekraczać 20 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Charakter przekazywanej wiedzy i kształtowanych umiejętności wymaga, aby zajęcia realizowane były w pomieszczeniach wyposażonych w niezbędne środki dydaktyczne umożliwiające osiągnięcie przez słuchaczy zakładanych celów kształcenia. Realizacja kursu wymaga zapewnienia przez jednostkę szkoleniową, której powierzono jego realizację, narkotestów w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i osiągnięcia zakładanych celów doskonalenia.

Przyjmuje się, iż teoretyczne treści programowe realizowane są przez jednego prowadzącego. Jeżeli wymaga tego specyfika realizowanych treści można zwiększyć liczbę prowadzących, co określa się we wskazówkach do realizacji zajęć. Zajęcia praktyczne wymagają udziału większej liczby prowadzących, jeżeli wynika to z celów kształcenia, warunków technicznych i organizacji realizowanych zajęć. Zajęcia mogą prowadzić wykładowcy stowarzyszeni posiadający specjalistyczną wiedzę praktyczną w zakresie prezentowanej tematyki. Obecność nauczycieli stowarzyszonych zwiększy walor praktyczny prowadzonych zajęć.

Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, realizującej dane zagadnienia, dopuszczalne jest podczas prowadzenia zajęć symulacyjnych bądź ćwiczeń, regulowanie przez prowadzących czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnego tematu w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

Zajęcia z Bloku nr II dotyczące "Prekursorów, substancji psychotropowych i środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych" - mogą być realizowane przy współudziale przedstawiciela komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach zwalczania przestępczości narkotykowej.

Zmiana aktów prawnych lub przepisów, których unormowania mają odzwierciedlenie w realizowanych tematach, zagadnieniach, powoduje ich odpowiednią aktualizację przez kadrę realizującą zajęcia na kursie.

LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO
Kategoria / nazwa wyposażeniaIlość na grupę
Sala dydaktyczna przystosowana do prowadzenia zajęć z problematyki narkotykowej1
Specjalistyczne pomieszczenie przeznaczone do zajęć praktycznych ze sprzętem i substancjami pochodzącymi z nielegalnego laboratorium narkotykowego1
Pomoce dydaktyczne:

1) komputer przenośny

1
2) projektor multimedialny1
3) telewizor1
4) tablica suchościeralna1
5) prezentacja multimedialnawedług potrzeb - płyty DVD-R
6) materiały dodatkowe: narkotestywedług potrzeb
7) łączność (radiotelefon)18
8) cyfrowa kamera wideo1
9) sprzęt ochrony osobistej (jednorazowe maski i rękawiczki, okulary ochronne, ręczniki papierowe)według potrzeb
10) precyzyjna waga elektroniczna1 (według potrzeb)

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Blok nrTemat nrCzas realizacji w godz. lekcyjnychSystem oceniania
I

Aspekty formalno - prawne zwalczania przestępczości narkotykowej

TEMAT NR 1 Charakterystyka współczesnej narkomanii i przestępczości z nią związanej4W bloku zagadnieniowym zaplanowano jedno zaliczenie, po realizacji ostatniego tematu. Ocena wystawiona jest na podstawie testu osiągnięć.
TEMAT NR 2 Unormowania prawne związane ze zjawiskami narkomanii8
Zaliczenie bloku I1
II

Prekursory, substancje psychotropowe i środki odurzające, nowe substancje psychoaktywne

TEMAT NR 1 Charakterystyka poszczególnych grup środków odurzających i substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych11W bloku zagadnieniowym zaplanowano jedno zaliczenie, po realizacji ostatniego tematu. Ocena wystawiona jest na podstawie testu osiągnięć.
TEMAT NR 2 Charakterystyka wybranych substancji chemicznych - prekursory i pre-prekursory3
TEMAT NR 3 Wybrane metody nielegalnej produkcji amfetaminy i jej pochodnych8
TEMAT NR 4 Profilowanie amfetaminy4
TEMAT NR 5 Nielegalne uprawy konopi innych niż włókniste8
Zaliczenie bloku II1
III

Wybrane metody pracy operacyjnej

TEMAT NR 1 Pozyskiwanie informacji ze źródeł osobowych6W bloku zagadnieniowym zaplanowano jedno zaliczenie, po realizacji ostatniego tematu. Ocena wystawiona jest na podstawie testu osiągnięć.
TEMAT NR 2 Obserwacja doraźna11
TEMAT NR 3 Pozyskiwanie i analizowanie danych zgromadzonych w trakcie prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych6
TEMAT NR 4 Możliwości użycia psa służbowego do ujawniania narkotyków2
Zaliczenie bloku III1
RAZEM74

Zasady oceniania:

- nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie w skali 6-1 lub zal. - nzal.,

- ocenie bieżącej podlegają wiadomości i umiejętności określone poprzez cele nauczania poszczególnych tematów zajęć,

- każda negatywna ocena bieżąca uzyskana w trakcie zajęć musi być poprawiona na ocenę pozytywną,

- poprawienie wszystkich negatywnych ocen bieżących, uzyskanych na zajęciach w danym bloku zagadnieniowym, na oceny pozytywne jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia poszczególnych bloków zagadnieniowych,

- zaliczenie bloku zagadnieniowego jest oceną wystawianą w skali 6-1.

9. Forma zakończenia kursu

Absolwent kursu otrzymuje "Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego", z wpisanym ogólnym wynikiem nauki stanowiącym ocenę wynikającą ze średniej arytmetycznej z trzech pozytywnych ocen uzyskanych z zaliczeń realizowanych w trakcie kursu.

II. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

BLOK NR I: Aspekty formalno-prawne zwalczania przestępczości narkotykowej

TEMAT NR 1: Charakterystyka współczesnej narkomanii i przestępczości z nią związanej

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- stosować terminologię opisującą zjawisko narkomanii,

- wskazać wybrane akty prawne związane z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Stan, struktura i dynamika przestępczości narkotykowej w Polsce.1wykładScharakteryzuj zjawisko narkomanii na podstawie danych statystycznych KGP oraz prognoz w tym zakresie na najbliższy okres.
2.Wybrane pojęcia i terminy dotyczące zjawiska narkomanii i unormowań prawnych z nią związanych.2pogadankaOmów definicje pojęć określonych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, między innymi: narkomania, prekursor, środek odurzający, substancja psychotropowa, nowa substancja psychoaktywna.
3.Podstawy prawne działań Policji w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przestępczości związanej z tym zjawiskiem.1wykładWskaż wybrane akty normatywne związane z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

TEMAT NR 2: Unormowania prawne związane ze zjawiskami narkomanii

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- dokonać kwalifikacji prawnej czynu i jego ustawowych znamion.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Ustawowe znamiona przestępstw i wykroczeń związanych ze zjawiskiem narkomanii.2wykład, praca z tekstemZinterpretuj znamiona przestępstw i wykroczeń określonych przepisami karnymi ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zagadnienie zilustruj orzecznictwem w tym zakresie.
2.Kwalifikacja prawna wybranych czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.6

(1+5)

wykład,

ćwiczenia

Na podstawie przygotowanych założeń, o różnym stopniu skomplikowania stanów faktycznych przeprowadź ćwiczenia w grupach (studium przypadku). Każdej z grup zleć dokonanie kwalifikacji prawnej czynu zabronionego.
3.Zaliczenie bloku I.1test wiedzy

BLOK NR II: Prekursory, substancje psychotropowe i środki odurzające, nowe substancje psychoaktywne

TEMAT NR 1: Charakterystyka poszczególnych grup środków odurzających i substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować grupy narkotykowe,

- wskazać potencjalne źródło pochodzenia wybranych narkotyków,

- opisać charakterystyczne objawy działania narkotyków na organizm ludzki, występujące po ich zażyciu,

- dokonać wstępnej identyfikacji badanej substancji.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Źródła pochodzenia, wygląd i postać oraz efekty działania wybranych narkotyków.5wykład,

pogadanka,

pokaz

Scharakteryzuj poszczególne grupy narkotykowe. Omów efekty ich działania na organizm ludzki. Zaprezentuj poszczególne rodzaje narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.
2.Wstępna identyfikacja substancji, które mogą być narkotykami.6

(2+4)

pokaz,

ćwiczenia

Omów zasady posługiwania się narkotestem. Wskaż najczęściej popełniane błędy przy wstępnej identyfikacji substancji, która może być narkotykiem. Omów zasady dokumentacji w tym zakresie. Przeprowadź ćwiczenia wstępnej identyfikacji substancji, która może być narkotykiem. Sporządź protokół użycia testera narkotykowego.

TEMAT NR 2: Charakterystyka wybranych substancji chemicznych - prekursory i pre-prekursory

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać przepisy prawne regulujące posiadanie i obrót prekursorami oraz pre-prekursorami,

- wymienić prekursory i pre-prekursory z poszczególnych ich kategorii,

- podać przykłady legalnego i nielegalnego wykorzystania prekursorów oraz pre-prekursorów,

- wymienić podstawowe związki chemiczne stosowane w nielegalnej produkcji.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Aspekty prawne monitoringu prekursorów.1wykładOmów rozwiązania prawne obowiązujące w UE i praktyczne ich zastosowanie w działaniach policyjnych.
2.Charakterystyka chemiczna, legalne i nielegalne zastosowanie związków chemicznych określonych jako prekursory i pre-prekursory.1wykład,

pogadanka

Przedstaw poszczególne kategorie prekursorów narkotykowych z uwzględnieniem ich właściwości chemicznych oraz przykłady ich wykorzystania.
3.Substancje objęte dobrowolnym monitoringiem przemysłu chemicznego oraz kryteria uzasadniające podejrzenie ich nielegalnego wykorzystania w produkcji narkotyków.1wykład,

pogadanka

Omów najczęściej występujące inne związki chemiczne nie będące prekursorami narkotykowymi, a powszechnie stosowanymi w nielegalnej produkcji.

Zwróć uwagę na dostępne w handlu środki chemiczne, które mogą być wykorzystywane w nielegalnych technologiach produkcji narkotyków.

TEMAT NR 3: Wybrane metody nielegalnej produkcji amfetaminy i jej pochodnych

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić i scharakteryzować wybrane substancje chemiczne występujące w nielegalnych miejscach produkcji,

- scharakteryzować miejsce nielegalnej wytwórni,

- scharakteryzować metody syntez w podstawowym zakresie,

- wymienić i sklasyfikować charakter zagrożeń najczęściej występujących w miejscach nielegalnych wytwórni.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Prekursory, reagenty i rozpuszczalniki stosowane najczęściej w syntezach chemicznych.1wykład,

pogadanka

Omów z punktu widzenia nielegalnych syntez tzw. prekursory, reagenty i rozpuszczalniki.
2.Charakterystyka nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki.2wykład,

pogadanka

Przedstaw przykładowe miejsca występowania nielegalnych laboratoriów.
3.Wybrane metody syntez (metody: Leuckarta, nitrostyrenowa, czeska (piko) i inne)3wykład,

pogadanka

Omów charakterystyczne etapy produkcji z uwzględnieniem odczynników chemicznych w nich występujących.
4.Zagrożenia związane z obecnością środków chemicznych, możliwością wybuchu przestrzennego oraz zagrożenia wynikające z obecności materiałów i urządzeń wybuchowych na miejscu podejmowanych działań policyjnych.2wykład,

pogadanka

Wskaż najczęściej występujące zagrożenia związane z likwidacją nielegalnego laboratorium. Omów bezpieczeństwo funkcjonariuszy związane z występowaniem środków chemicznych, możliwością wybuchu przestrzennego oraz zagrożeniem wynikającym z obecności materiałów i urządzeń wybuchowych (w podstawowym zakresie) w trakcie likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz upraw konopi innych niż włóknista.

TEMAT NR 4: Profilowanie amfetaminy

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- przedstawić rolę laboratoriów kryminalistycznych w profilowaniu amfetaminy,

- omówić cele profilowania amfetaminy,

- wymienić i scharakteryzować zasady zabezpieczenia i przesyłania do badań materiału na profilowanie,

- sporządzić wniosek i informację o przejęciu substancji,

- wyjaśnić jakie znaczenie ma profilowanie amfetaminy.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Rola laboratoriów kryminalistycznych Policji w profilowaniu amfetaminy.1wykład,

pogadanka

Przedstaw rolę laboratoriów kryminalistycznych w profilowaniu amfetaminy.
2.Cele profilowania amfetaminy i praktyczne ich znaczenie w działaniach operacyjno-śledczych.3wykład,

pogadanka,

ćwiczenia

Przedstaw przepisy dotyczące zasad postępowania policjantów po ujawnieniu substancji zabronionych. Scharakteryzuj pojęcie profilowania amfetaminy, zasady zabezpieczania materiału dowodowego i sporządzanej dokumentacji w tym zakresie. Omów praktyczne znaczenie wyników profilowania w działaniach policyjnych.

TEMAT NR 5: Nielegalne uprawy konopi innych niż włókniste

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić metody upraw konopi innych niż włókniste,

- wymienić charakterystyczne przyrządy i substancje wykorzystywane do upraw konopi innych niż włókniste,

- wskazać sposób pobierania i zabezpieczania próbek (roślin) do badań laboratoryjnych, zabezpieczenia materiału dowodowego,

- sformułować pytania do eksperta.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz.

lekcyjnych

MetodaWskazówki do realizacji
1.Metody uprawy (outdoor, indoor, hydroponiczna, growbox i in.).4wykład,

pogadanka

Przedstaw metody upraw konopi innych niż włókniste oraz charakterystyczne przyrządy i substancje wykorzystywane do upraw konopi.
2.Taktyczne aspekty zabezpieczenia materiału dowodowego do badań kryminalistycznych.4pogadankaWskaż sposób pobierania i zabezpieczania próbek (roślin) do badań laboratoryjnych, zabezpieczenia materiału dowodowego. Wypracuj przykładowe pytania do eksperta w związku z zabezpieczonym materiałem dowodowym.
3.Zaliczenie bloku II.1test wiedzy

BLOK NR III: Wybrane metody pracy operacyjnej

TEMAT NR 1: Pozyskiwanie informacji ze źródeł osobowych

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić kryteria typowania osób spełniających kryteria źródeł osobowych,

- omówić sposób przygotowania się do rozmowy operacyjnej,

- sporządzić niezbędną dokumentację.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Zasady typowania osobowego źródła informacji przy realizacji spraw narkotykowych.2pogadankaWskaż zasady typowania i kategorie osób spełniających kryteria źródeł osobowych oraz możliwości uzyskiwania informacji. Zwróć uwagę na kwestie związane z możliwością ewentualnej dekonspiracji prowadzonych działań. Sporządź dokumentację.
2.Umiejętność prowadzenia rozmowy operacyjnej, której celem jest uzyskanie informacji.4pogadanka,

ćwiczenia

Przedstaw sposób przygotowania się do rozmowy i jej prowadzenia. W oparciu o przygotowane założenia przeprowadź symulację. Realizuj zajęcia w panelu - specjalista z zakresu pracy operacyjnej i psychologii. Sporządź dokumentację.

TEMAT NR 2: Obserwacja doraźna

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować zasady prowadzenia obserwacji pieszej statycznej i strefowo-punktowej,

- omówić zasady prowadzenia obserwacji w porze wieczorowo-nocnej,

- przedstawić zasady sporządzania dokumentacji z realizacji obserwacji pieszej doraźnej,

- przeprowadzić obserwację pieszą doraźną w warunkach aglomeracji miejskiej.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Wybrane elementy taktycznego prowadzenia doraźnej obserwacji pieszej, prowadzenia rozpoznania i możliwości wnioskowania o obserwację planową.3wykład,

pogadanka

Przedstaw zakres i formę przygotowania się policjanta do realizacji doraźnej obserwacji pieszej. Omów zasady prowadzenia obserwacji statycznej i strefowo-punktowej. Przedstaw specyfikę prowadzenia obserwacji w porze wieczorowo-nocnej. Szczególną uwagę zwróć na stosowanie samokontroli, kontrobserwacji oraz systemu znaków umownych. Omów możliwości przeprowadzenia rozpoznania przed realizacją sprawy operacyjnej. Scharakteryzuj zasady sporządzania dokumentacji z realizowanych czynności i dopuszczalność wnioskowania o obserwację planową.
2.Praktyczne zastosowanie doraźnej obserwacji pieszej, miejsca nielegalnego handlu i osoby podejrzewanej o takie przestępstwo.8

(zajęcia w terenie - 6, dokumentowanie czynności -2)

zajęcia wieczorowo - nocne

symulacjaZajęcia realizuj w porze wieczorowo-nocnej. Opracuj założenia do symulacji. Zleć słuchaczom by w zespołach dwuosobowych przeprowadzili doraźną obserwację pieszą za wskazanym pozorantem (np. pod legendą - dealer narkotykowy), z uwzględnieniem rozpoznania związanego z planowanymi czynnościami. Nadzorując zajęcia określ sektory i trasy realizacji obserwacji doraźnej. Zajęcia realizuj na terenie aglomeracji miejskiej. Po zakończeniu czynności przez słuchaczy dokonaj analizy stopnia ich realizacji w odniesieniu do założonych celów kształcenia. Zajęcia powinny być realizowane przez co najmniej dwóch wykładowców. Słuchacze biorą udział w zajęciach w ubraniach cywilnych.

TEMAT NR 3: Pozyskiwanie i analizowanie danych zgromadzonych w trakcie prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wykorzystywać bazy policyjne i otwarte źródła do pozyskiwania informacji,

- sporządzić wniosek do SIO,

- przedstawić wykorzystanie analizy kryminalnej jako metody pracy operacyjnej oraz etapy jej realizacji,

- sporządzić wniosek o wykonanie analizy kryminalnej.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Wykorzystanie policyjnych baz danych oraz otwartych źródeł do pozyskiwania informacji.3pogadanka,

ćwiczenia

Wskaż i omów policyjne bazy danych (np. KSIP, SIO). Omów możliwości pozyskiwania informacji ze źródeł otwartych np. sieć Internet (CEiDG, Facebook, Instagram, NK, fora internetowe), możliwości wykorzystania portali mapowych w realizacji spraw operacyjnych. Sporządź wniosek do SIO.
2.Analiza kryminalna jako metoda wykorzystywana przy realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych.1pogadanka,

ćwiczenia

Przedstaw wykorzystanie analizy kryminalnej jako metody pracy operacyjnej oraz etapy jej realizacji. Wskaż na rodzaje analiz ze szczególnym uwzględnieniem analizy operacyjnej, sposoby formułowania zapytań, czynności do wykonania przed zleceniem analizy kryminalnej.
3.Sporządzanie wniosku o wykonanie analizy kryminalnej.2pogadanka,

ćwiczenia

Podziel słuchaczy na grupy dwuosobowe i zleć sporządzenie wniosku o wykonanie analizy kryminalnej z uwzględnieniem pytań w nim zawartych.

TEMAT NR 4: Możliwości użycia psa służbowego do ujawniania narkotyków

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać i omówić możliwości użycia psa służbowego do ujawniania narkotyków.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1.Użycie psa służbowego.2pogadankaWskaż i omów możliwości użycia psa służbowego do ujawniania narkotyków.
2.Zaliczenie bloku III.1test wiedzy