Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie wykorzystania symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.114

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 345
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie wykorzystania symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie wykorzystania symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. 
Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA SYMULATORA KIEROWANIA POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Lista wyposażenia dydaktycznego

9. Zakres tematyczny oraz system oceniania

10. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie wykorzystania symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, zwany dalej "kursem".

2. Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie funkcjonariuszy Policji do bezpiecznego korzystania z pojazdów uprzywilejowanych.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, którzy w ramach swoich zadań służbowych wykorzystują pojazdy służbowe jako pojazdy uprzywilejowane. Uczestnicy kursu powinni posiadać prawo jazdy kat. B, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) - w zakresie prawa jazdy kat. B, dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące swym zakresem szkody mogące powstać podczas realizacji zajęć.

4. System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Kurs trwa 3 dni szkoleniowe. Na całkowity wymiar czasu trwania kursu składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godzinach lekcyjnych)
Rozpoczęcie, zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu1
Zajęcia programowe22
Zakończenie kursu1
Ogółem24

(3 dni szkoleniowe)

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Treści kształcenia należy realizować w grupie szkoleniowej, której liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, nie może przekraczać 10 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zajęcia nie powinny przekraczać 8 jednostek lekcyjnych dziennie. Ciągły czas ćwiczenia na symulatorze przez jedną osobę nie powinien przekraczać 1 jednostki lekcyjnej.

W jednym dniu ilość zajęć w pomieszczeniu z symulatorem kierowania pojazdami (z uwagi na mogące występować objawy "choroby symulacyjnej" zawroty głowy, nudności) nie powinna przekraczać 6 jednostek lekcyjnych.

Podczas realizacji poszczególnych treści programu czas zajęć reguluje prowadzący w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów.

Ze względu na konieczność zapewnienia niezbędnych warunków bezpieczeństwa oraz poziomu kursu, osoby realizujące zajęcia powinny ukończyć kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).

Podczas prowadzenia ćwiczeń w pomieszczeniu z symulatorem, zajęcia realizowane są przez dwóch instruktorów.

8. Lista wyposażenia dydaktycznego

Kategoria/nazwa wyposażeniaLiczba
symulator kierowania pojazdami / 5 stanowisk1
stanowisko komputerowe1
projektor multimedialny1
manekin osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia3
zestaw pozoracji obrażeń ciała1
treningowe AED1
zestaw ratownictwa R01
rękawiczki jednorazowego użytku100
maseczka do resuscytacji30
kompres gazowy jałowy 1m240
opaska elastyczna 10 x 1540
preparat sztucznej krwi 1000 ml2
koc termiczny10
staza taktyczna10
fdmy dydaktyczne3

9. Zakres tematyczny i system oceniania

TematCzas realizacji w godzinach lekcyjnychSystem oceniania
1. Omówienie przepisów dotyczących poruszania się pojazdem uprzywilejowanym.2Wiedza i umiejętności słuchacza podlegają ocenie.

Do oceny stopnia przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności stosuje się wyłącznie dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.).

Każda ocena negatywna, uzyskana w trakcie trwania kursu, musi być poprawiona na ocenę pozytywną.

2. Techniki kierowania pojazdem w warunkach symulacyjnych.1
3. Postępowanie ratownicze na miejscu zdarzenia drogowego.1
4. Kierowanie symulatorem pojazdu uprzywilejowanego w warunkach typowych i ekstremalnych.6
5. Kierowanie symulatorem pojazdu uprzywilejowanego w kolumnie (konwój, eskorta).2
6. Kierowanie symulatorem pojazdu uprzywilejowanego w trakcie prowadzenia działań pościgowych.6
7. Postępowanie ratownicze na miejscu zdarzenia drogowego.4

10. Forma zakończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen bieżących przewidzianych w programie.

Absolwent kursu otrzymuje "Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego", na którym w miejscu ogólnego wyniku nauki umieszcza się wpis - "pozytywnym"

II. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

CELE: Po zrealizowaniu zajęć słuchacz nabędzie umiejętności:

- zajęcia prawidłowej pozycji za kierownicą,

- prawidłowego operowania urządzeniami do kierowania pojazdem,

- wykazania różnicy w technice kierowania pojazdem z napędem na przednią i napędem na tylną oś pojazdu oraz 4x4,

- prawidłowego operowania kołem kierownicy w tzw. skręcie manewrowym i skręcie szosowym,

- zastosowania systemów, w które jest wyposażony pojazd: ABS, TC, ESP, ASR,

- stosowania zasad prawa o ruchu drogowym w zakresie korzystania z uprzywilejowania w ruchu drogowym oraz taktyki i techniki jazdy,

- kierowania pojazdem poruszającym się w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych,

- właściwego reagowania na zachowanie się pojazdu podczas uślizgu kół przedniej lub tylnej osi pojazdu,

- przemieszczania się pojazdem uprzywilejowanym w różnych warunkach drogowych,

- prowadzenia działań pościgowych, pościgowo-blokadowych w prezentowanych warunkach drogowych,

- właściwego reagowania na nagłe sytuacje drogowe (nieprawidłowe zachowania innych uczestników ruchu, zwierzęta lub przeszkody na drodze),

- właściwego postępowania ratowniczego na miejscu zdarzenia drogowego.

TematCzasMetodaWskazówki do realizacji
1. Omówienie przepisów dotyczących poruszania się pojazdem uprzywilejowanym.2wykładOmów ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy. Przedstaw dokumentację filmową autentycznych zagrożeń, kolizji, wypadków, katastrof drogowych z udziałem pojazdu uprzywilejowanego (sytuacje drogowe w różnych warunkach atmosferycznych). Omów stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyny i skutki zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów uprzywilejowanych.
2. Techniki kierowania pojazdem w warunkach symulacyjnych.1wykładOmów prawidłową pozycję za kierownicą. Przedstaw teorię techniki kierowania samochodem osobowym (pamięć mięśniową, nawyki i odruchy).
3. Postępowanie ratownicze na miejscu zdarzenia drogowego.1wykładPrzedstaw algorytm postępowania na miejscu zdarzenia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego; zasady ewakuacji poszkodowanego z miejsca zdarzenia; postępowanie w obrażeniach ciała; postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia; postępowanie ratownicze w wybranych nieurazowych stanach zagrożenia życia lub zdrowia.
4. Kierowanie symulatorem pojazdu uprzywilejowanego w warunkach typowych i ekstremalnych.6ćwiczeniaWykorzystując podgrywki stopniuj skalę trudności wykonywanych zadań (np. wtargnięcie pieszego, zwierząt przed jadący pojazd, trudne warunki atmosferyczne, nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego itp.) i omów na bieżąco popełniane błędy.

Oceń pracę słuchaczy.

5. Kierowanie symulatorem pojazdu uprzywilejowanego w kolumnie (konwój,2ćwiczeniaSłuchacze w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych stosują zasady określone w przepisach ogólnych i resortowych, mając na uwadze taktykę służby. Uczestnicy zajęć
eskorta).będą współdziałali wykonując zadania określone na zajmowanej pozycji w kolumnie (zespół zabezpieczenia dynamicznego, pilot główny, pilot zamykający, filtry, VIP, itp.).

Oceń pracę słuchaczy.

6. Kierowanie symulatorem pojazdu uprzywilejowanego w trakcie prowadzenia działań pościgowych.6ćwiczeniaSłuchacze wykorzystując możliwości symulatora jazdy przeprowadzą działania pościgowe bądź pościgowo-blokadowe ćwicząc umiejętności, umożliwiające skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie tych działań.

Oceń pracę słuchaczy.

7. Postępowanie ratownicze na miejscu zdarzenia drogowego.4ćwiczeniaPrzećwicz algorytm postępowania na miejscu zdarzenia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego; zasady ewakuacji poszkodowanego z miejsca zdarzenia; postępowanie w obrażeniach ciała; postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia; postępowanie ratownicze w wybranych nieurazowych stanach zagrożenia życia lub zdrowia. Oceń pracę słuchaczy.

UWAGA: O wyborze trasy przejazdu, niespodziewanych sytuacjach typowych i ekstremalnych w ruchu drogowym, w ramach ćwiczeń decyduje prowadzący zajęcia.